Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terroryzm i inne formy przestępczości ponadnarodowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-PK-TPPz
Kod Erasmus / ISCED: 10.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Terroryzm i inne formy przestępczości ponadnarodowej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty specjalizacji prawno-kryminologicznej zaoczne - IPSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza kryminologiczna z zakresu przestępczości zorganizowanej. Znajomość regulacji karnoprawnych dotyczących przestępstw terrorystycznych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie i analiza zjawiska terroryzmu, środków prawnych, taktycznych i technicznych przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu. Studenci zapoznają się z etiologią oraz rodzajami terroryzmu, zagrożeniami wynikającymi z działalności terrorystycznej oraz form reakcji państwa.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie i analiza zjawiska terroryzmu, środków prawnych, taktycznych i technicznych przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu. Studenci zapoznają się z etiologią oraz rodzajami terroryzmu, zagrożeniami wynikającymi z działalności terrorystycznej oraz form reakcji państwa.

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane zarówno z historycznym jak i współczesnym terroryzmem, a więc ewolucją jego form i zasięgu, a także zagadnienia dotyczące "wojny" z terroryzmem, terroryzmu jako zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, współczesnych organizacji terrorystycznych. Studenci zrozumieją istotę terroryzmu, jego doktrynę, zapoznają się także z organizacyjnymi i psychologicznymi aspektami terroryzmu.

Literatura:

1. Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008

2. Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001

3. Paprzycki L., Rau Z. (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna. Warszawa 2009

4. Pływaczewski E. W. (red.), Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny. Terroryzm w ujęciu praktycznym, Zakamycze, Kraków 2005.

5. Szafrański J. (red.), Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych, Szczytno 2007.

6. Szafrański J., Kosiński J. (red.), Współczesne zagrożenia terrorystyczne oraz metody ich zwalczania, Szczytno 2007.

Efekty uczenia się:

Studenci:

1. Znają pojęcie terroryzmu i wyjaśniają terroryzm w aspekcie historycznym (ewolucyjnym), organizacyjnym, psychologicznym oraz mają rozszerzoną wiedzę na temat zjawisk i przestępczości około-terrorystycznej

2. Wymieniają i charakteryzują współczesne rodzaje i przejawy terroryzmu oraz terrorystyczne działania.

3. Analizują kontekst i porównują działania wybranych organizacji terrorystycznych, w szczególności mają wiedzę o przestępczości terroryzmu jako zjawisku społecznym, o przyczynach, społecznych i politycznych czynnikach.

4. Analizują i oceniają środki prawne, taktyczne i techniczne w celu przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu.

5. Mają wiedzę o sprawcach przestępstw terrorystycznych, poznają mechanizmy ich działania, sposoby racjonalizacji i adaptacji do zastanej rzeczywistości

6. Potrafią wykorzystać wiedzę z zakresu kryminalistyki i fenomenologii przestępczości charakteryzując reakcję państwa na zagrożenia terroryzmem i sam terroryzm (także w pracy asystenta sędziego lub prokuratora, w pracy policjanta, detektywa, obrońcy praw człowieka).

7. Umieją analizować teksty źródłowe oraz analizować i komentować zjawiska społeczne w oparciu o adekwatnie dobraną teorię.

8. Umieją prowadzić debatę wokół reakcji państwa na terroryzm i kolizji różnych systemów wartości.

9. Krytycznie oceniają rozwiązania ekstremalne, godzące w prawa i wolności człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

1. Bieżąca ocena aktywnego udziału w czasie zajęć – formułowania i prezentowania argumentów merytorycznych

2. Esej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andriy Kosylo
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)