Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aksjologia wychowania resocjalizującego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-WR-AWRd
Kod Erasmus / ISCED: 05.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0119) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Aksjologia wychowania resocjalizującego
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty specjalizacyjne: Wychowanie resocjalizujące - PSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę aksjologiczną, sprofilowaną na zagadnienia wychowania resocjalizującego. Wprowadzenie to dokonuje się poprzez analizę semiotyczną terminów „wartość” i „aksjologia” (etymologia, typologia znaczeń); wskazanie katalogu wybranych wartości (prawda, dobro, piękno, wolność, szczęście, rozwój), pogłębione przez rozważania terminologiczne i historycznofilozoficzne oraz refleksję nad realizacją każdej z wybranych wartości w wychowaniu resocjalizującym, również w ich praktycznej postaci: przykładowych programach resocjalizacyjnych.

Pełny opis:

1. Analiza semiotyczna terminów

a) „wartość”

b) „aksjologia”

c) "aksjologia pedagogiczna"

2. Wybrane wartości kręgu euroatlantyckiego (rozważania terminologiczne i historycznofilozoficzne)

a) prawda

b) dobro

c) piękno

d) wolność

e) szczęście

f) rozwój

3. Realizacja wartości w wychowaniu resocjalizującym

a) wybrane wartości a idea i praktyka resocjalizacji

b) aplikacja wartości w przykładowych programach resocjalizacyjnych

Literatura:

Cichoń W., Człowiek, wartości, wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej, Kraków 1996.

Frankl V.E., Człowiek w poszukiwaniu sensu, Warszawa 2011.

Jaśtal J., Wartość, w: Słownik filozofii, red. J. Hartman, Kraków 2009.

Pytka L., Aksjologia pedagogiczna, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Warszawa 2003, t. I.

Pytka L., Aksjologiczno-pedagogiczne podstawy resocjalizacji, w: Polska myśl resocjalizacyjna. Wybór tekstów, red. K. Sawicka, Warszawa 1993.

Stróżewski W., W kręgu wartości, Kraków 1992.

Efekty uczenia się:

Student:

1. rozróżnia określone stanowiska aksjologiczne i rodzaje wartości;

2. analizuje praktyczne konsekwencje zastosowania określonych stanowisk aksjologicznych;

3. oddziela wartości autoteliczne od wartości instrumentalnych oddziaływań resocjalizacyjnych;

4. wyjaśnia prawidłowości i przebieg procesów introcepcji wartości w wychowaniu.

Metody i kryteria oceniania:

Referat - 75%

Aktywne uczestnictwo w zajęciach - 25%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)