Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy wychowawczo-korekcyjnej z grupą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-WR-MPWd
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy wychowawczo-korekcyjnej z grupą
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty specjalizacyjne: Wychowanie resocjalizujące - PSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu objętego programem nauczania.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu metodyki pracy wychowawczo-korekcyjnej z grupą.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studenta wiedzy z zakresu procesu grupowego, rodzajów grup, etapów pracy w grupie oraz ról grupowych.

Przedmiot przygotowuje studenta do poznania zjawiska oporu i sposób radzenia z oporem. Ponadto student poznaje metody i techniki pracy z grupą. Przedmiot przygotowuje do poprawnego przygotowania i realizacji szkoleń. Zajęcia uświadamiają studentom jak ważne jest zdobywanie wiedzy i profesjonalnych umiejętności do pracy z grupą i potrzebę ich stałego rozwoju.

Literatura:

1. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., 2011, Ja I mój uczeń pracujemy aktywnie, przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce,

2. Corney M.S., Corney G., 2002, Grupy, metody grupowej pomocy psychologicznej, Warszawa,

3. Gęca Leszek, Tańce integracyjne w pracy z grupą, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA 2010.

4. Kędzior-Niczyporuk Elżbieta (red.), Pedagogika zabawy w edukacji kulturalnej, Lublin: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA 2006.

5. Łaguna M., 2003, Szkolenia, Gdańsk,

6. Łaguna M., Fortuna P., 2015, Przygotowanie szkolenia, Sopot,

7. Paszkiewicz A., 2017, Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej, Warszawa,

8. Sawicka K., red., 2008, Socjoterapia, Warszawa

9. Szymańska Joanna, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji 2015.

10. Urban M., 2015, Niekonwencjonalne metody szkoleniowe, Gdańsk

11. Wasilak Anna, Noga Ewa, Stare i nowe zabawy podwórkowe, Lublin: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA 2002.

12. Zaorska Zofia, Dodać życia do lat: materiały metodyczne ułatwiające organizację różnych form aktywności osób starszych i grup międzypokoleniowych, Lublin: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA 2012.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

Wiedza (K_W06; K_W10)

-ma uporządkowaną wiedzę na temat rodzajów grup, ról grupowych, procesu grupowego, etapów pracy z grupą

- charakteryzuje zjawisko oporu w grupie i sposoby radzenia z oporem

Umiejętności (K_U07; K_U09)

- umie analizować zasadność stosowania różnych metod i technik w celu skutecznej i efektywnej pracy z grupą i zastosować je podczas zajęć.

- potrafi przy użyciu uporządkowanej wiedzy przedstawić etapy, zasady i metody przygotowania i realizacji zajęć grupowych

Kompetencje (K_K01; K_K04)

- ma świadomość znaczenia złożonej wiedzy i profesjonalnych umiejętności w pracy z grupą i rozumie potrzebę ich stałego rozwoju

- jest gotów do postępowania zgodnie z zasadami etyki prowadzącego grupę

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia się zostaną zweryfikowane za pomocą aktywności podczas zajęć, opracowanego projektu oraz egzaminu pisemnego.

Sposób zaliczenia ćwiczeń:

obecność, bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność – 25%

przygotowanie autorskiego programu pracy z grupą – 50%

przedstawienie autorskiego programu pracy z grupą i omówienie go z wykładowcą – 25%

Sposób zaliczenia wykładu:

Do egzaminu pisemnego, student zostanie dopuszczony po uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń. Egzamin pisemny odbędzie się w formie testu.

Punktacja z egzaminu:

• 100-95 – ocena 5,0

• 88-94 – ocena 4,5

• 80-87 – ocena 4,0

• 70-79 – ocena 3,5

• 61- 69 – ocena 3,0

• 60 i niżej – ocena 2,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Domżalska
Prowadzący grup: Aneta Domżalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Warsztaty - Brak protokołu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)