Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy wychowawczo-korekcyjnej z grupą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-WR-MPWz
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy wychowawczo-korekcyjnej z grupą
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty specjalizacyjne zaoczne: Wychowanie resocjalizujące - IPSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

• Wiedza z zakresu teoretycznych podstaw resocjalizacji

• Znajomość podstawowych pojęć: resocjalizacja, psychokorekcja, zaburzenia w społecznym funkcjonowaniu człowieka, zachowania dewiacyjne.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Rola jednostki i małej grupy w procesie postępowania korekcyjnego. Dziecięce i młodzieżowe grupy formalne i nieformalne [paczki, grupy podwórkowe, gangi]. Definicja małej grupy - interakcje, cele, normy, struktury grupowe. Dynamika małej grupy. Opór w grupie. Konflikty międzygrupowe. Metody pracy z grupą.

Pełny opis:

Treści kształcenia: Rola jednostki i małej grupy w procesie postępowania korekcyjnego. Dziecięce i młodzieżowe grupy formalne i nieformalne [paczki, grupy podwórkowe, gangi]. Definicja małej grupy - interakcje, cele, normy, struktury grupowe. Nabywanie i rozwój norm grupowych. Teoretyczny model normy. Struktury grupowe - sposoby ich badania. Role grupowe. Zachowania zadaniowe i społeczno-emocjonalne członków grupy. Mechanizmy wpływu grupy na jej członków. Dynamika małej grupy. Opór w grupie. Konflikty międzygrupowe. Diagnoza grupy nieformalnej, wychowawczej i terapeutycznej. Procedury organizacji grupy wychowawczej i korekcyjnej. Metody pracy z grupą: społeczność terapeutyczna, dyskusja grupowa, podejmowanie decyzji grupowych, instalowanie norm grupowych, zadania grupowe, kooperacja i współzawodnictwo.

Literatura:

• R. Brown –Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i miedzygrupowa, GWP, 2006,

Roz.3, 4

• D. T. Kenrick, St.L. Neuberg, R.B. Cialdini – Psychologia społeczna, GWP, 2006, Roz. 12 „Grupy”

• W. G. Stephan, C. W. Stephan - Wywieranie wpływu przez grupy, GWP, 1999, roz. Konflikty międzygrupowe

• K. Sawicka „Trudne zachowania uczestników socjoterapii”, Remedium, marzec, 2006, s.28-29

• K. Sawicka „Praca z trudnymi zachowaniami”, Remedium, lipiec-sierpień,2006, s. 54-55

• Katarzyna Sawicka, „Reakcje na opór uczestników socjoterapii:, w: nr 6 2007 Remedium, s.28-29

• K. W.Vopel – Poradnik dla prowadzących grupy, Kielce, 1999

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student w zakresie:

a. wiedzy:

• Definiuje podstawowe pojęcia służące opisowi funkcjonowania małej grupy;

• przedstawia mechanizmy wpływu grupy na jednostkę;

• porównuje funkcjonowanie młodzieżowych i dziecięcych grup formalnych i nieformalnych

b. umiejętności:

• rozróżnia zadaniowe zachowania członków grupy od społeczno-emocjonalnych;

• stosuje wybrane sposoby pracy z grupą wychowawczo-korekcyjną;

• projektuje pracę z grupą wychowawczo-korekcyjną;

• przeprowadza diagnozę grupy [badania socjometryczne, hierarchię norm i stopień ich krystalizacji, role społeczne w grupie]

c. kompetencji:

• zachowuje się zgodnie z ustalonymi w grupie normami

• umie współpracować w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Test wiadomości – 60 %

Obecność i aktywność na zajęciach 10%

Projekt pracy z wybraną grupą lub praca semestralna 30%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Salamucha
Prowadzący grup: Agnieszka Salamucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)