Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogiczne podstawy kurateli sądowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-WR-PKSd
Kod Erasmus / ISCED: 05.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pedagogiczne podstawy kurateli sądowej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty specjalizacyjne: Wychowanie resocjalizujące - PSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu objętego programem nauczania (patrz wymagania formalne).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu pedagogicznych podstaw kurateli sądowej.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z pojęciami i terminami z zakresu kurateli sądowej oraz aktów prawnych regulujących pracę kuratorów sądowych. Student zdobywa wiedzę na temat podstaw teoretycznych i koncepcyjnych probacji. Przedmiot przygotowuje studenta do poznania rodzajów i celów dozorów i nadzorów oraz praw i obowiązków kuratorów sądowych, dozorowanych i nadzorowanych. Ponadto student poznaje metody pracy w kurateli sądowej oraz trudności i problemy w pracy kuratora sądowego. Przedmiot umożliwia studentom zapoznanie się z dokumentacją związaną z wykonywaniem dozoru i nadzoru oraz opracowanie wyników badań nad stanem kurateli sądowej.

Wymiar czasu pracy studenta/ki:

- godziny kontaktowe: 30

- przygotowanie do zajęć: 30

- przygotowanie sprawozdania i raportu z badań: 20

- przygotowanie do egzaminu: 10

90 godzin/3 ECTS

Literatura:

1. Bałandynowicz A., Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2011;

2. Domżalska A., Kompetencje zawodowe kuratorów sądowych w opinii badanych podopiecznych, Opieka-Wychowanie-

Terapia" nr 3-4 2011;

3. Konopczyński M., Stasiak K., Polska kuratela sądowa na przełomie wieków: nadzieje, oczekiwania, dylematy, Kraków

2016;

4. Ostrihańska Z., Greczuszkin A., Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego,

Norbertinum, Lublin 2005;

5. Skowroński B., Probacja: teoria i metodyka, Warszawa 2018;

6. Skowroński B., Klimat społeczny zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej: raport z badań, w: Profilaktyka Społeczna i

Resocjalizacja, T. 24 (2014);

7. Skowroński B., Stres sądowych kuratorów zawodowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych i nieletnich,

Resocjalizacja Polska, Nr 10 (2015);

8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (DzU z 2001 r. nr 98, poz. 1071).

9. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny wykonawczy

(Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557)

10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych

11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student/ka:

• w sferze wiedzy:

- zna i rozumie akty prawne regulujące pracę kuratorów sądowych;

- ma uporządkowaną wiedzę na temat pracy kuratorów dla dorosłych i kuratorów rodzinnych;

• w sferze umiejętności:

- potrafi analizować wyniki badań dotyczące kurateli sądowej;

- potrafi przy użyciu uporządkowanej wiedzy poprawnie zdiagnozować najważniejsze problemy podopiecznego oraz dobrać środki i metody pracy do indywidualnego przypadku;

• w sferze kompetencji społecznych:

- ma świadomość znaczenia interdyscyplinarnej wiedzy i profesjonalnych umiejętności w pracy kuratora sądowego i rozumie potrzebę ich stałego rozwoju.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność na zajęciach;

- aktywny udział w zajęciach (opracowanie tekstów naukowych, czytanie ustaw i rozporządzeń prawnych);

- przygotowanie wzoru dokumentacji (sprawozdania) z objęcia dozoru/nadzoru;

- przygotowanie pracy pisemnej/ raportu, pt. Kuratela sądowa - przegląd wyników badań;

- zaliczenie kolokwium pisemnego (testu).

Na ocenę końcową składają się:

- kolokwium pisemne (test) – max. 50 pkt.;

- aktywność podczas zajęć – max. 15 pkt.;

- praca pisemna/raport z badań (pt. Kuratela sądowa - przegląd wyników badań) – max. 25 pkt.

- dokumentacja (sprawozdanie) z objęcia dozoru i nadzoru – max.10 pkt.

Punktacja:

95-100 – ocena 5,0

88-94 – ocena 4,5

80-87 – ocena 4,0

70-79 – ocena 3,5

61- 69 – ocena 3,0

60 i niżej – ocena 2,0

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:

- w obszarze wiedzy: sprawdziany pisemne, kolokwium pisemne;

- w obszarze umiejętności i kompetencji: ocenianie ciągłe, przygotowanie dokumentacji (sprawozdania) i raportu z badań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)