Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy metodyki resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-WR-TPMd
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy metodyki resocjalizacji
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty specjalizacyjne: Wychowanie resocjalizujące - PSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

-znajomość podstawowych pojęć pedagogicznych i psychologicznych

- znajomość koncepcji psychologicznych człowieka


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy, z zakresu teorii leżących u podstaw współczesnej metodyki resocjalizacji instytucjonalnej, jak i w środowisku otwartym.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z teoriami i koncepcjami, które leżą u podstaw współczesnej metodyki resocjalizacji. Student w trakcie zajęć zostanie zapoznany ze współczesnymi efektywnymi modelami pracy z przestępcami, w tym m.in. z Modelem Ryzyka, Potrzeb i Reaktywności (Risk, Need, Responsivity) autorstwa Donalda Andrewsa i Jamesa Bonty, a także Modelem Dobrego Życia (Good Lives Model) autorstwa Tony’ego Warda. Omówione zostaną także: Teoria społecznego uczenia się, Zintegrowany Psychospołeczny Model Społeczno-Kryminalnej Tożsamości autorstwa Daniela Boduszka; problematyka zaburzeń opozycyjno-buntowniczych, okresowych zaburzeń eksplozywnych i zaburzeń zachowania; prawidłowe i nieprawidłowe strategie wychowawcze, w tym koncepcja J.J. McWhirtera i współpracowników. Student w trakcie zajęć będzie miał także możliwość uzyskania wiedzy na temat problematyki współwystępowania zaburzeń zachowania oraz ADHD.

Literatura:

Kołakowski, A. (2020). Zaburzenia zachowania u dzieci teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Skowroński, B. (2018). Probacja. Teoria i metodyka. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Czapów, C. (1980). Wychowanie resocjalizujące. Warszawa: PWN

Pisula, A., Bryńska, A., Kołakowski, A., Skotnicka, M., Wolańczyk, T. (2014). ADHD. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Bonta, J., Andrews, D.A. (2017). The Psychology of Criminal Conduct. Routledge

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu w zakresie:

a. wiedzy:

• rozpoznaje i analizuje twierdzenia przydatne do formułowania zaleceń metodycznych;

• zna [wymienia] podstawowe modele pojęciowe opisujące fakty wychowawcze i korekcyjne;

b. umiejętności

• wykorzystuje twierdzenia do projektowania postępowania korekcyjnego;

• przeprowadza wieloaspektową analizę różnic między podstawowymi modelami wychowania dzieci z zaburzeniami zachowania

c. kompetencji

• argumentuje i weryfikuje plusy i minusy wybranego podejścia teoretycznego w pedagogice resocjalizacyjnej

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji efektów uczenia (EU):

EU WIEDZA: test

EU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE: ocenianie ciągłe

Na ocenę końcową składają się:

- test – max 90 pkt

- aktywność podczas zajęć – max 10 pkt.

Punktacja - maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w teście wynosi 100.

100-91 – ocena 5,0

90-81 – ocena 4,5

80-71 – ocena 4,0

70-61 – ocena 3,5

60-51 – ocena 3,0

50 i niżej – ocena 2,0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Skowroński
Prowadzący grup: Bartłomiej Skowroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Skowroński
Prowadzący grup: Bartłomiej Skowroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)