Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Twórcza resocjalizacja w środowisku lokalnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-WR-TRSLd
Kod Erasmus / ISCED: 05.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Twórcza resocjalizacja w środowisku lokalnym
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty specjalizacyjne: Wychowanie resocjalizujące - PSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu metod twórczej resocjalizacji i arteterapii realizowanych w środowisku lokalnym.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu twórczej resocjalizacji. Student zdobywa wiedzę na temat kategorii i teorii twórczości oraz twórczości w wybranych koncepcjach psychologicznych. Student zapoznaje się z psychologicznymi korzyściami resocjalizacji przez sztukę. Ponadto student poznaje elementy kulturotechniki resocjalizującej, techniki arteterapeutyczne i twórczej resocjalizacji (jako jednej z koncepcji) oraz przykłady programów z zakresu twórczej resocjalizacji realizowanych w środowisku lokalnym. Przedmiot przygotowuje do dokonywania krytycznej analizy resocjalizacji przez twórczość a także do opracowania i realizacji wybranych projektów związanych z twórczą resocjalizacją.

Wymiar czasu pracy studenta/ki:

- godziny kontaktowe: 60

- przygotowanie do zajęć: 60

- przygotowanie projektu: 10

- przygotowanie do egzaminu: 20

150 godzin/5 ECTS

Literatura:

Czapów Cz., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971

Florczykiewicz J., Józefowski E., Arteterapia w edukacji i resocjalizacji. Wybrane działania arteterapeutyczne i studia empiryczne, Siedlce 2011

Jaworska A., Resocjalizacja przez twórczość, w: M.Ciosek, B. Pastwa – Wojciechowska, Psychologia penitencjarna, Warszawa 2016

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2010

Korbut A., Arteterapia i jej zastosowanie w obszarze edukacji, Artykuły naukowe Vol. 11, 2016, No 3(41)

Kowalski S., Mózg artystyczny, Muzyka dla mózgu, w: Kowalski S., Mózg, rozwiń swój potencjał, Warszawa 2017

Kupiec H., Edukacyjno-wychowawcze aspekty warsztatów fotograficznych w ocenie nieletnich uczestniczek, w: Resocjalizacja Polska, nr 3, 2012

Kupiec H., Socjoterapeutyczne aspekty twórczej resocjalizacji, Resocjalizacja Polska, nr 2, 2011

Marczak M., red., Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce, Kraków 2009

Piotrowski P., Działania artystyczne w więzieniu: konteksty, funkcje i przykłady zastosowań, Resocjalizacja Polska nr 4, 2013

Rudowski T., Arteterapia, inspiracje i wartości, Warszawa 2014

Rudowski T., Edukacja i terapia przez sztukę, Warszawa 2013

Rudowski T., Pytania i odpowiedzi dla potrzeb edukacji plastycznej i arteterapii w resocjalizacji niedostosowanych społecznie, w: B.Jezierska, A.Rejzner, P.Szczepaniak, A.Szecówka, red., Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji, Warszawa 2013

Zbiciak A., Warsztaty artystyczne – edukacja osób pozbawionych wolności poprzez kreacje artystyczną z elementami arteterapii w: M.Marczak, K.Nawrocka, Reintegracja społeczna osób opuszczających jednostki penitencjarne przy wsparciu potencjału społeczności lokalnej, Lublin 2018

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student/ka:

• w sferze wiedzy:

- ma uporządkowaną wiedzę o formach i metodach działań kulturotechnicznych, arteterapeutycznych i twórczej resocjalizacji;

- zna i rozumie procedury konstruowania, wdrażania i ewaluowania projektów z zakresu twórczej resocjalizacji;

• w sferze umiejętności:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie w różnych rolach społecznych realizując projekty z zakresu twórczej resocjalizacji;

- potrafi właściwie stosować procedury i metody projektowania działań twórczych i posiada umiejętność poprawnego ewaluowania skuteczności i społecznych kosztów konstruowanych twórczych projektów;

• w sferze kompetencji społecznych:

- ma świadomość znaczenia złożonej wiedzy i profesjonalnych umiejętności w zakresie twórczej resocjalizacji i rozumie potrzebę ich stałego rozwoju;

- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie w różnych rolach społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność na zajęciach,

- aktywny udział w zajęciach (czytanie tekstów naukowych, udział w dyskusjach, ćwiczeniach, projektach),

- przygotowanie i realizacja projektu z zakresu twórczej resocjalizacji,

- zaliczenie sprawdzianów pisemnych z tekstów i kolokwium pisemnego (test).

Na ocenę końcową składają się:

- kolokwium pisemne (test) – max 50 pkt

- sprawdziany pisemne z tekstów naukowych (wejściówki) – max 5 pkt

- aktywność podczas zajęć – max 30 pkt.

- projekt z zakresu twórczej resocjalizacji –max.15 pkt.

Punktacja - maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 100.

95-100 – ocena 5,0

88-94 – ocena 4,5

80-87 – ocena 4,0

70-79 – ocena 3,5

61- 69 – ocena 3,0

60 i niżej – ocena 2,0

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:

- w obszarze wiedzy: sprawdziany pisemne, kolokwium pisemne;

- w obszarze umiejętności i kompetencji: ocenianie ciągłe, przygotowanie i realizacja projektu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)