Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka kultury fizycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-WR-WMFz
Kod Erasmus / ISCED: 05.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka kultury fizycznej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty specjalizacyjne zaoczne: Wychowanie resocjalizujące - IPSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu metodyki kultury fizycznej realizowanej w obszarze profilaktyki i resocjalizacji.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu metodyki kultury fizycznej. Student zdobywa wiedzę na temat różnych koncepcji kultury fizycznej oraz instytucjonalnych kategorii kultury fizycznej. Przedmiot przygotowuje studenta do analizy procesów wychowania fizycznego i kultury fizycznej oraz ich funkcji i struktury. Ponadto student poznaje korzyści i zagrożenia wynikające z aktywności fizycznej. Przedmiot przygotowuje do analizy i opracowania wybranych projektów resocjalizacyjnych z zakresu sportu, wychowania fizycznego i rekreacji.

Literatura:

Czapów Cz., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971

Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja, Warszawa 2010

Makarut F., Resocjalizacyjna moc aktywności sportowej więźniów, w: M.Ciosek, B. Pastwa – Wojciechowska, Psychologia penitencjarna, Warszawa 2016

Osiński W., Zarys teorii wychowania fizycznego, Poznań 1996

Piech K., Bodasińska A., WF z klasą zaczyna się w rodzinie. Rodzic – animatorem aktywności ruchowej w rodzinie, w: Makarczuk A., Maszorek -Szymali a., Kowalska J., Kaźmierczak A.,red., Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku, Łódź 2017

Ślaska N., Bartoszewska A., Kaźmierczak A., Robacha J., Styl życia i zachowania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej ze szkół miejsckich i wiejskich, w: Makarczuk A., Maszorek -Szymali a., Kowalska J., Kaźmierczak A.,red., Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku, Łódź 2017

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

w sferze wiedzy (K_W10, K_W16)

EK1 - ma uporządkowaną i interdyscyplinarną wiedzę o formach działań z zakresu kultury fizycznej

EK - ma podstawową wiedzę o procedurach konstruowania, wdrażania i ewaluowania projektów z zakresu kultury fizycznej

w sferze umiejętności (K_U05)

EK1 - potrafi, w podstawowym zakresie, wykorzystywać wiedzę z zakresu wielu dyscyplin do oceny skuteczności i kosztów rozmaitych inicjatyw oraz zorganizowanych strategii, metod i form przeciwdziałania społecznym zagrożeniom i problemom

w sferze kompetencji społecznych (K_K05, K_K08)

EK1-potrafi samodzielnie i zespołowo określać priorytety projektowanych programów profilaktycznych i naprawczych, uwzględnia w nich potrzeby osób i społeczności objętych tymi programami

EK2 - potrafi rozpoznać i przewidzieć stygmatyzujące efekty nieprawidłowych oddziaływań psycho- i socjotechnicznych kierowanych do jednostek, grup i społeczności i świadomie unika ich w swojej działalności zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność w trakcie sem.)

- aktywny udział w zajęciach (czytanie tekstów naukowych, udział w dyskusjach, ćwiczeniach)

- przygotowanie i realizacja konspektu projektu

- zaliczenie sprawdzianów i kolokwium pisemnego

Na ocenę końcową składają się:

- kolokwium pisemne – max 50 pkt

- sprawdziany pisemne – max 5 pkt

- aktywność podczas zajęć – max 20 pkt.

- przygotowanie konspektu projektu - 25 pkt.

Punktacja – maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100

100-95 – ocena 5,0

94-84 – ocena 4,5

83-73 – ocena 4,0

72-62 – ocena 3,5

61- 52 – ocena 3,0

51 i niżej – ocena 2,0

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

- EK WIEDZA: sprawdziany pisemne, kolokwium pisemne

- EK UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE: ocenianie ciągłe, przygotowanie konspektu projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Domżalska
Prowadzący grup: Aneta Domżalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)