Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne nurty w wychowaniu resocjalizującym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-WR-WNWd
Kod Erasmus / ISCED: 05.702 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0111) Kształcenie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne nurty w wychowaniu resocjalizującym
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty specjalizacyjne: Wychowanie resocjalizujące - PSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświecony jest prezentacji i omówieniu współczesnych nurtów wychowania resocjalizującego. Rekapitulacja jego podstawowych aspektów stanowić będzie podstawę do przedstawienia współczesnego ujęcia resocjalizacji, w tym ewolucji polityki kryminalnej i wychowania resocjalizującego oraz genezy i czynników rozwoju systemów instytucjonalnych. Przedstawione zostaną wybrane teoretyczne podejścia do resocjalizacji, obejmujące obecne rozumienie nieprzystosowania społecznego i odpowiadające mu modele diagnozy i resocjalizacji. Omówione będą także aktualne trendy, takie, jak teoria zróżnicowanego oddziaływania, twórcza resocjalizacja, arteterapia i psychologia resocjalizacyjna oraz ich znaczenie dla praktyki wychowawczej. Przedstawione zostaną również przykłady współczesnych rozwiązań polskich, europejskich i światowych.

Pełny opis:

Założenia wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu pedagogiki, pedagogiki resocjalizacyjnej oraz instytucjonalnego systemu resocjalizacji.

Zadaniem przedmiotu jest przedstawienie współczesnego ujęcia wychowania resocjalizującego, jego genezy i ewolucji oraz zagadnień teoretycznych i rozwiązań praktycznych, w tym

- podstawowych aspektów wychowania resocjalizującego (pojęcie, zadania, zasady, strategie i procedury, metody)

- przemian w podejściu do wychowania resocjalizującego

- ewolucji prawa karnego oraz pojęcia kary kryminalnej

- genezy i czynników rozwoju współczesnych systemów resocjalizacyjnych

- wybrane podejść teoretycznych we współczesnym wychowaniu resocjalizującym oraz modeli diagnozy i resocjalizacji

- współczesnych modeli postępowania z nieletnimi w Polsce

- zastosowania ekonomii punktowej w resocjalizacji

- teoria zróżnicowanego oddziaływania i jej wykorzystanie we współczesnej resocjalizacji

- twórczej resocjalizacji

- arteterapii i jej implikacji dla praktyki resocjalizacyjnej

- psychologii resocjalizacyjnej

W części wstępnej, po rekapitulacji pojęcia wychowania resocjalizującego oraz jego podstawowych aspektów, zaprezentowana będzie ewolucja podejścia do wychowania resocjalizującego i omówione kilka modeli z tego zakresu. Następnie przedstawione zostaną: geneza, przemiany i czynniki rozwoju prawa karnego i kary oraz resocjalizacji w warunkach instytucjonalnych oraz współczesnych systemów resocjalizacyjnych. Zaprezentowane będą także wybrane teoretyczne podejścia do procesu resocjalizacji i odpowiadające im formy organizacyjne zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dla pogłębienia zrozumienia współczesnego ujęcia resocjalizacji przedstawione będą najnowsze tendencje, takie, jak arteterapia, twórcza resocjalizacja i psychologia resocjalizacyjna.

Wdrażana będzie praca grupowa, a także doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną oraz multimedialną, w tym tworzenia prezentacji multimedialnych. W procesie poszukiwania informacji o współczesnych rozwiązaniach resocjalizacyjnych za granicą podnoszona będzie znajomości języków obcych, zwłaszcza angielskiego i niemieckiego.

Szacunkowa liczba godzin, jakie studenci powinni przeznaczyć na osiągnięcie efektów uczenia się

konwersatorium - 12 godzin

praca samodzielna – 8 godzin

przygotowanie do zaliczenia - 5 godzin

RAZEM ok. 25 godziny

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.Czapów Cz. (1978) Wychowanie resocjalizujące. Warszawa

2.Konopczyński M. (2006) Metody twórczej resocjalizacji. Warszawa

3.Ostrowska K. (2008) Psychologia resocjalizacyjna. W kierunku nowej specjalności psychologii. Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa

4.Pospiszyl K. (2002) Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa

5.Pytka L. (2006) Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne diagnostyczne i metodyczne. Warszawa

6.Rudowski T. (2009) Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno – psychologicznym. Wyd. IPSiR UW, Warszawa

7.Urban B., Stanik J.M. (2007) Resocjalizacja. T. 1, 2, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

1.Borowski R., Wysocki D. (2001) Instytucje wychowania resocjalizującego. Wyd. Novum, Płock

2.Ciosek M. (2003) Psychologia sądowa i penitencjarna. Wyd. Lexis Nexis, Warszawa

3.Rudowski T. (2007) Arteterapia – inspiracje i wartości. Wyd. IPSiR UW, Warszawa

4.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002r. Nr 11, poz.109, Nr 58, poz. 542, z 2003 r. Nr 137, poz.1304, Nr 223, poz. 2217)

5.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, 1997 r. z późn. zm. (Dz. U. Nr 142, poz. 1380, 2003 r.)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student :

1.wyjaśnia genezę i czynniki rozwoju współczesnego ujęcia resocjalizacji

2.dokonuje rozróżnienia pomiędzy klasycznymi (dawnymi) i współczesnymi podejściami i formami organizacyjnymi wychowania resocjalizującego

3.opisuje mechanizmy funkcjonowania współczesnych rozwiązań instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych

4.analizuje różnorodność stosowanych rozwiązań instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych w Polsce oraz państwach europejskich i pozaeuropejskich

5.ocenia oddziaływania resocjalizacyjnych z punktu widzenia wymagań współczesnego świata oraz potrzeb i możliwości wychowanka

6.definiuje aspekty skłaniające do dalszej ewolucji rozwiązań w zakresie wychowania resocjalizującego

7.sporządza prezentacje w tym z użyciem technologii multimedialnych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w postaci ustnej

Dodatkowe warunki:

- przygotowanie części materiału do prezentacji na zajęciach (np. w formie multimedialnej)

- aktywność na zajęciach

- stopień opanowania materiału do przygotowania przez studentów na każde zajęcia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Schmidt
Prowadzący grup: Dariusz Schmidt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)