Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia instytucji wychowawczych i penitencjarnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR2-1HIWz
Kod Erasmus / ISCED: 10.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia instytucji wychowawczych i penitencjarnych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Orientacja w zasadniczych problemach funkcjonowania państwa i społeczeństwa, antropologii kulturowej, filozofii człowieka zgodnie z programem studiów.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie rozwoju instytucji resocjalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zakładów karnych, wychowawczych, opiekuńczych dla nieletnich przestępców i młodzieży pozbawionej właściwego nadzoru wychowawczego. Ukazanie tego procesu w perspektywie dziejowej pozwoli jednocześnie wychwycić społeczne, ekonomiczne i kulturowe czynniki ewolucji podejścia do osób i środowisk spatologizowanych oraz zaobserwować zmiany w metodach oddziaływania resocjalizującego i intelektualne inspiracje zmiany.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawić systematycznie wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu, a mianowicie: dzieje instytucji penitencjarnych i resocjalizacyjnych w kontekście uwarunkowań społeczno-politycznych i kulturowych, a zwłaszcza zależności realizowanej w nich polityki penitencjarnej i praktyki pedagogicznej od poglądów na wychowanie, przestępstwo i karę; od koncepcji kryminologicznych i antropologicznych właściwych epoce oraz ich inspiracji filozoficznych.

Przygotowanie do zaliczenia = 30 godzin

RAZEM = 80 godzin.

Literatura:

1.Jerzy Migdał, Janusz Rulewski, Kara pozbawienia wolności. Zarys dziejów polskiej doktryny prawa i praktyki penitencjarnej. Arche s. c., Gdańsk 2005.

2.Karol Pawlak, Za kratami więzień i drutami obozów. Zarys dziejów więziennictwa w Polsce. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Kalisz 1999.

3.Marcin Kalinowski, Jerzy Pełka, Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich. Wyd. WSPS, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć:

zna i podziela naukowe uzasadnienia wielodyscyplinarnej wiedzy wykorzystanej i rozwijanej w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji

ma podstawową wiedzę na temat rozwoju instytucji objętych wykładem i czynnikach decydujących o mechanizmach wpływających na kształt polityki penitencjarnej i koncepcji wychowana resocjalizującego

ma pogłębioną wiedzę o prawnych i organizacyjnych aspektach instytucji kontroli społecznej, zna genezę i prawidłowości historycznych przemian tych instytucji

potrafi, przy zastosowaniu pogłębionej interdyscyplinarnej wiedzy, interpretować strategiczne założenia, cele i sposoby działania instytucji penitencjarnych, resocjalizacyjnych i opiekuńczych

umie określać zasadność i adekwatność stosowania sposobów reakcji o charakterze represyjnym do rozwiązywania określonego rodzaju problemów społecznych

potrafi dostrzec dylematy interwencji społecznych, w szczególności w postępowaniu z osobami oraz środowiskami zmarginalizowanymi i skryminalizowanymi.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła uwzględniająca obecność i aktywność na zajęciach w formie dyskusji oraz przygotowywane prezentacje

Przygotowanie i opracowanie zadanego źródła historycznego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)