Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria kary

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR2-1TKz
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria kary
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych i prawa, szczególnie przydatna wiedza z zakresu podstaw prawa karnego i kryminologii

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Opisanie pojęcia kary jako najważniejszej kategorii nauki prawa karnego w ujęciu filozoficznym, historycznym. Badanie rozwoju kary kryminalnej z perspektywy rozwoju doktryn nauki prawa karnego. Analiza zmian pojmowania kary kryminalnej w powiązaniu z wpływem na rozwiązania prawa karnego poglądów na człowieka, społeczeństwo i wychowanie. Analiza Kary i prawa karnego w kontekście ich funkcji w ramach polityki kryminalnej. Opisywanie kary w szerszym powiązaniu z przemianami społeczeństwa, oraz uwarunkowaniami ustrojowymi. Krytyczna analiza nowych projektów legislacyjnych z zakresu prawa karnego, przede wszystkim w kontekście ich uwarunkowań społecznych i wielorakich skutków analizowanych w perspektywie interdyscyplinarnej. Rozpoznanie relacji między zasadami i celami wymierzania kary a zasadami i celami wykonania kary.

Pełny opis:

Opisanie penologicznych podstawy teoretycznych kary kryminalnej jako instytucji prawa karnego i środka polityki kryminalnej. Prezentowanie ich historycznej przemiany i współzależności od sytuacji społecznej i ogólnych warunków ustroju i polityki państwa. Analiza rozwiązań prawno karnych z perspektywy integralnokulturowej teorii kary. Rozpoznawanie racji aksjologicznych i prakseologicznych w debacie współczesnej na temat polityki kryminalnej. Opisywanie treści normatywnych prawa karnego z uwzględnieniem ich kontekstu konstytucyjnego, zasady demokratycznego państwa prawnego. Prezentowanie znaczenia odpowiednich standardów międzynarodowych dotyczących polityki karnej i penitencjarnej. Identyfikacja uwarunkowań koncepcji penologicznych oraz polityki kryminalnej i penitencjarnej z perspektywy historycznej, społeczno-gospodarczej (szczególnie socjologicznej), psychologicznej, antropologicznej, filozoficznej. Prezentacja nowoczesnej klasyfikacji teorii kary jako skutecznego narzędzia poznawczego: kategorii kary imperatywnych, instrumentalnych, imperatywno-instrumentalnych, negacjonizmu penalnego materialnego, negacjonizmu formalno-materialnego (w tym ruch obrony społecznej). Prezentacja i analiza różnych wariantów humanistycznej krytyki praktyk penalnych, w tym abolicjonizmu i sprawiedliwości naprawczej. Opisywanie teorii deskryptywnych, w tym filozoficznych, socjologicznych i antropologicznych analiz kary i praktyki karania. Prezentacja z perspektywy integralnokulturowej zagadnień prawnych związanych z karaniem w szerszym kontekście innych dyscyplin naukowych, w szczególności ustaleń nauk o wychowaniu (w tym pedagogiki resocjalizacyjnej), antropologii społecznej, historii, socjologii. Prezentacja zagadnienia odpowiedzialnego wykorzystywania w analizie integralnokulturowej danych z poszczególnych dyscyplin w ramach studiów teorii kary. Analiza projektów rozwiązań prawnych i organizacyjnych dotyczących sądowego wymiaru kary, orzekania różnych rodzajów sankcji karnych, wykonania kary z punktu widzenia modelowych założeń koncepcji kary w różnych koncepcjach penologicznych. Prezentacja metod krytycznej oceny zarówno projektów nowych aktów normatywnych jak i krytycznej analizy praktyki. Identyfikacja r poszczególnych instytucji prawa karnego, ich możliwych funkcji i związanych z nimi skutków społecznych. Analiza krytyczna stanowisk w sprawie reform prawa karnego i organizacji wymiaru sprawiedliwości karnej. Prezentacja krytycznego stanowiska wobec informacji popularnych, wskazanie na sposoby realistycznego odpowiedzialnego prezentowania problemów wymiaru sprawiedliwości karnej, Poznanie znaczenia właściwej, racjonalnej , humanitarnej i skutecznej polityki kryminalnej dla ochrony bezpieczeństwa i praw podstawowy. Badanie zależności między zasadami i celami wymiaru kary a zasadami i celami stosowania kary. Prezentacja problemu ilustrowana omówieniem odpowiednim rozwiązań prawnych (np. instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia z kary pozbawienia wolności).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Utrat-Milecki, Kara. Teoria i kultura penalna. Perspektywa integralnokulturowa, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, część I.

2. Uzupełniająca:

3. J. Utrat-Milecki, Podstawy Penologii. Teoria kary, Wyd. UW 2006 J. Utrat-Milecki, Penologia, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Suplement, red. Tadeusz Pilch, Warszawa, Żak 2010;

4. J. Utrat-Milecki, prawo karne a pedagogika resocjalizacyjna, [w:] Dialog w integracji i reintegracji społecznej, red. Tamara Zacharuk, Marek Konopczyński, Sławomir Sobczak, Siedlce, Wyd. UHP 2012

5. Kara w nauce i kulturze, red. J. Utrat-Milecki, Warszawa, Wyd. UW 2009;

6. Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza zagadnienia racjonalności. Artykułu i szkice, red. J. Utrat-Milecki, Warszawa, Wyd. UW, 2011;

7. Prawa karne jako instrument marketingu politycznego, red. Piotr Zieliński, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe 2011.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Znają penologiczne podstawy teoretyczne kary kryminalnej jako instytucji prawa karnego i środka polityki kryminalnej.

2. Potrafią wyjaśniać uwarunkowania koncepcji penologicznych oraz polityki kryminalnej i penitencjarnej z perspektywy historycznej, społeczno-gospodarczej (szczególnie socjologicznej), psychologicznej, antropologicznej, filozoficznej.

3. Umieją analizować projekty rozwiązań prawnych i organizacyjnych dotyczących sądowego wymiaru kary, orzekania różnych rodzajów sankcji karnych, wykonania kary z punktu widzenia modelowych założeń koncepcji kary.

4. Potrafią krytycznie oceniać zarówno projekty nowych aktów normatywnych jak i praktyki wymiaru sprawiedliwości karnej.

5. Umieją krytycznie odnieść się do informacji popularnych na temat kary kryminalnej.

6. Umieją odpowiedzialnie prezentować problemy wymiaru sprawiedliwości karnej z uwzględnieniem wrażliwości na cierpienia ofiar i znaczenia zasady humanitarnego karania.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład informacyjny i problemowy; ćwiczenia: oceniana jest analiza krytyczna tekstów z dyskusją, dyskusja dydaktyczna, jakość gier dydaktycznych i prezentacji multimedialnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Utrat-Milecki
Prowadzący grup: Jarosław Utrat-Milecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Utrat-Milecki
Prowadzący grup: Jarosław Utrat-Milecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)