Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR2-1TWd
Kod Erasmus / ISCED: 05.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0111) Kształcenie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teorie wychowania
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu etyki, filozofii i pedagogiki.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot adresowany jest do studentów kierunku "Profilaktyka społeczna i resocjalizacja", studia II stopnia. Zakłada, że po jego ukończeniu studenci i studentki będą znać teorie filozofii społecznej, odnoszącej się do wychowania oraz będą rozumieć ich ewolucję i postulaty. Odnoszą się one do procesu emancypacji społecznej i pojęć z nią związanych: wolności, równości, upełnomocnienia, samorealizacji. W tych ramach rozpatrywane będą utopie edukacyjne, które miały na celu stworzenie nowego człowieka i sprawiedliwego społeczeństwa oraz światopoglądowe konteksty pedagogiki, zawsze związanej z jakąś wizją pożądanego ładu społecznego.

Pełny opis:

Przedmiot adresowany jest do studentów kierunku "Profilaktyka społeczna i resocjalizacja", studia I stopnia. Zakłada, że po jego ukończeniu studenci i studentki będą znać teorie filozofii społecznej, odnoszącej się do wychowania oraz będą rozumieć ich ewolucję i postulaty. Odnoszą się one do procesu emancypacji społecznej i pojęć z nią związanych: wolności, równości, upełnomocnienia, samorealizacji. W tych ramach rozpatrywane będą utopie edukacyjne, które miały na celu stworzenie nowego człowieka i sprawiedliwego społeczeństwa oraz światopoglądowe konteksty pedagogiki, zawsze związanej z wizją pożądanego ładu społecznego. Program obejmuje historię filozoficznych doktryn wychowania, poczynając od Oświecenia aż do dnia dzisiejszego. Omawiane będą teorie J. J. Rousseau, J. A. Condorceta, I. Kanta, F. Schillera, M. Wollstonecraft, R. Owena, K. Fouriera, K. Marksa, J. Deweya, P. Freire, na których przykładzie widać ewolucję myśli emancypacyjnej. Istotną kwestią są wzajemne powiązania omawianych doktryn i dyskusje między nimi. Jak się one mają do współczesnego świata i występujących w nim problemów społecznych?

Literatura:

J.J.Rousseau „Emil” (fragmenty)

M. Wollstonecraft „Wołanie o prawa kobiety” (fragmenty)

J.A.Condorcet, „Projekt organizacji wychowania publicznego” i „Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje” (fragmenty)

I.Kant, „Pedagogika”

F. Schiller „Listy o estetycznym wychowaniu człowieka”

M.Wollstonecraft „Wołanie o prawa kobiety” (fragmenty)

J. Dewey, „Wybór pism pedagogicznych”

R. Owen „Wybór pism” (fragmenty)

A. Sikora „Fourier” (fragmenty)

Paulo Freire, „Pedagogy of the Opressed” (fragmenty)

G. Gutek, „Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji”

K. Szumlewicz, „Emancypacja przez wychowanie, czyli edukacja do wolności, równości i szczęścia”

Efekty uczenia się:

Student(ka) będzie:

w sferze wiedzy:

W sferze wiedzy:

Mieć znajomość historii doktryn pedagogicznych i powiązanie ich z wizjami porządku społecznego

znajomość takich pojęć jak emancypacja, wykluczenie społeczne, upełnomocnienie

mieć wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych, zwłaszcza pedagogiki i filozofii społecznej, tworzących podstawy teoretyczne dla teorii mających zastosowanie w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

Znać i rozumieć teorie wyjaśniające złożone zależności między pedagogiką i innymi naukami społecznymi, a także uzasadnienia interdyscyplinarnej perspektywy, stosowanej do poznawanych teorii pedagogicznych.

W sferze umiejętności:

umieć porównywania ze sobą doktryn edukacyjnych i wskazywania na źródła rozbieżności, wynikające z rozmaitych założeń filozoficznych i kontekstów politycznych

Umieć korzystać z pogłębionej wiedzy z teorii wychowania do interpretacji złożonych zjawisk społecznych.

W sferze kompetencji społecznych:

Mieć kompetencje w zakresie analizowania konsekwencji społecznych zagrożeń, związanych z autorytarnymi i nieegalitarnymi praktykami wychowawczymi.

dostrzegać skutki doktryn pedagogicznych, filozoficznych i społecznych w postaci upełnomocnienia lub wykluczenia poszczególnych grup i jednostek w społeczeństwie

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie egzaminu pisemnego oraz aktywności podczas zajęć. Oceniane będą następujące kwestie:

W sferze wiedzy:

znajomość historii doktryn pedagogicznych i powiązanie ich z wizjami porządku społecznego

znajomość takich pojęć jak emancypacja, wykluczenie społeczne, upełnomocnienie

wiedza ogólna z zakresu dyscyplin naukowych, zwłaszcza pedagogiki i filozofii społecznej, tworzących podstawy teoretyczne dla teorii mających zastosowanie w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

Znajomość i rozumienie teorii wyjaśniających złożone zależności między pedagogiką i innymi naukami społecznymi, a także uzasadnienia interdyscyplinarnej perspektywy, stosowanej do poznawanych teorii pedagogicznych.

W sferze umiejętności:

umiejętność porównywania ze sobą doktryn edukacyjnych i wskazywania na źródła rozbieżności, wynikające z rozmaitych założeń filozoficznych i kontekstów politycznych

Umiejętność korzystania z pogłębionej wiedzy z teorii wychowania do interpretacji złożonych zjawisk społecznych.

W sferze kompetencji społecznych:

kompetencje w zakresie analizowania konsekwencji społecznych zagrożeń, związanych z autorytarnymi i nieegalitarnymi praktykami wychowawczymi.

dostrzeganie skutków doktryn pedagogicznych, filozoficznych i społecznych w postaci upełnomocnienia lub wykluczenia poszczególnych grup i jednostek w społeczeństwie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)