Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie i komunikacja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR2-1ZKSd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie i komunikacja społeczna
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot „Zarządzanie i komunikowanie społeczne” zapoznaje studentów z teorią i praktyką zarządzania z wykorzystaniem komunikacyjnych mechanizmów kontroli. Problem jest rozważany na dwóch poziomach struktury społecznej: mikro i makro – z perspektywy wąsko rozumianej organizacji oraz tzw. społeczeństwa ogólnego.

Pełny opis:

Przedmiot „Zarządzanie i komunikowanie społeczne” zapoznaje studentów z teorią i praktyką zarządzania z wykorzystaniem komunikacyjnych mechanizmów kontroli. Problem jest rozważany na dwóch poziomach struktury społecznej: mikro i makro – z perspektywy wąsko rozumianej organizacji oraz tzw. społeczeństwa ogólnego.

Poruszane są następujące zagadnienia: teoria komunikacji społecznej, krytyczna teoria kultury i dominacji ideologicznej, klasyczne i współczesne teorie zarządzania oraz nauka o zarządzaniu z perspektywy teorii krytycznej. Omawiane są możliwości praktycznego wykorzystania ustaleń teoretycznych, współcześnie wykorzystywane metody zarządzania poprzez procesy komunikacji.

Bilans nakładu pracy studenta

Studia stacjonarne:

uczestnictwo w wykładzie – 15 godzin

uczestnictwo w ćwiczeniach – 15 godzin

przygotowanie referatu – 15 godzin

przygotowanie do zajęć – 15 godzin

przygotowanie do egzaminu – 25 godzin

Razem: 85 godz.

Studia niestacjonarne wykład 15 godzin

Uczestnictwo w ćwiczeniach 10 godzin

przygotowanie referatu 15 godzin

przygotowanie do zajęć 15 godzin

przygotowanie do egzaminu – 30 godzin

Razem: 85 godzin

Literatura:

Ewa Masłyk-Musiał: Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999,

Komunikacja interpersonalna w organizacji, W: Grażyna Bartkowiak: Psychologia zarządzania, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2003,

Witten Marsha: Narrative and the culture of obedience at the workplace, W: Dennis K. Mumby (ed): Narrative and social control: critical perspectives, Sage Publications, Newbury Park, London, New Delhi, 1993,

Krishan Kumar: From post-industrial to post-modern society, Blackwell Publishers, Oxford, Cambridge 1995,

David Harvey: The condition of postmodernity. An inquiry into origins of cultural change, Basil Blackwell, 1990,

Witold Morawski: Praca w globalizującym się świecie. Koncepcje i realia, W: Kazimierz W. Frieske (red.) Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2003

Manuel Castells: Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2008,

John Fieske: Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Astrum, Wrocław 2003,

John B. Thompson: Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, Astrum, Wrocław 2001.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

Zyskuje wiedzę o teorii i praktyce zarządzania z wykorzystaniem komunikacyjnych mechanizmów kontroli. Poznaje następujące zagadnienia: teoria komunikacji społecznej, krytyczna teoria kultury i dominacji ideologicznej, klasyczne i współczesne teorie zarządzania oraz nauka o zarządzaniu z perspektywy teorii krytycznej. Zdobywa wiedzę o możliwościach praktycznego wykorzystania ustaleń teoretycznych, o współcześnie wykorzystywanych metodach zarządzania poprzez procesy komunikacji. Student zyskuje pogłębiona wiedzę o właściwościach nauk społecznych, a szczególnie psychologii, kryminologii, socjologii, nauk prawnych, pedagogiki, o ich miejscu w systemie nauk, wzajemnych relacjach między dyscyplinami szczegółowymi właściwymi dla problematyki profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Zyskuje też wiedzę dotyczącą przedmiotu, zakresu, aparatury pojęciowej, teorii poszczególnych nauk społecznych mających zastosowanie w studiowaniu problematyki profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

Ponadto ma pogłębioną wiedzę interdyscyplinarną o człowieku jako podmiocie konstruującym działania i instytucje, a zarazem przedmiocie oddziaływań innych osób i instytucji.

W zakresie umiejętności:

Zdobywa umiejętność krytycznej analizy i oceny problemów z zakresu zarządzania przez procesy komunikowania społecznego i możliwości ich praktycznego wykorzystywania.

W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:

Jest przygotowany do współpracy z grupą w zakresie w/w zagadnień oraz do dyskusji o współcześnie wykorzystywanych metodach zarządzania poprzez procesy komunikacji.

Metody i kryteria oceniania:

W odniesieniu do nabytej wiedzy:

Metoda oceny – zaliczenie na ocenę. Oceniana jest wiedza studenta na temat teorii i praktyki zarządzania z wykorzystaniem komunikacyjnych mechanizmów kontroli.

Poziom znajomości następujących zagadnień: teoria komunikacji społecznej, krytyczna teoria kultury i dominacji ideologicznej, klasyczne i współczesne teorie zarządzania oraz nauka o zarządzaniu z perspektywy teorii krytycznej. Wiedza o możliwości praktycznego wykorzystania ustaleń teoretycznych, współcześnie wykorzystywanych metodach zarządzania poprzez procesy komunikacji.

Kryterium oceny jest stwierdzony na podstawie wyników zaliczenia

W odniesieniu do umiejętności:

Metoda oceny – zaliczenie na ocenę. Oceniania jest umiejętność oceny problemów z zakresu praktycznego wykorzystania ustaleń teoretycznych, współcześnie wykorzystywanych metodach zarządzania poprzez procesy komunikacji.

Kryterium oceny jest stwierdzony podczas egzaminu zakres nabytych przez studenta umiejętności

W odniesieniu do kompetencji personalnych i społecznych

Nabyte zdolności komunikowania się z otoczeniem i przekazywania wiedzy na temat możliwości praktycznego wykorzystania ustaleń teoretycznych, współcześnie wykorzystywanych metodach zarządzania poprzez procesy komunikacji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)