Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki wyznaniowe i etniczne w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR2-2SWEz
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Stosunki wyznaniowe i etniczne w Polsce
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, 2 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne: Ukończenie studiów I-go stopnia, obronienie pracy licencjackiej. Zainteresowania szeroko definiowaną problematyką kultury i religii.


Założenia ogólne: Student powinien posiadać elementarną wiedzę na temat problematyki, którą chce uczynić przedmiotem swoich pogłębionych studiów magisterskich, metodologii badań oraz analiz statystycznych.

Powinien odznaczać się umiejętnością pracy z tekstem, czytaniem ze zrozumieniem, wyszukiwaniem potrzebnej literatury. Powinien posiadać umiejętność wykorzystania wiedzy metodologicznej do zastosowania w praktyce – powinien umieć skonstruować narzędzie badawcze i samodzielnie przeprowadzić badania. Umiejętność posługiwania się statystycznym programem SPSS jest także nieodzowna.

Student powinien odznaczać się kompetencją poznawczą, być zainteresowanym podjętym zagadnieniem, mieć potrzebę zgłębiania wiedzy w tym zakresie. Powinien posiadać kompetencje organizacyjne dotyczące konstrukcji pracy, harmonogramu zadań oraz przeprowadzenia badań terenowych.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wielość i różnorodność religii i wyznań skłania do namysłu nad ich podobieństwami i odmiennością, nad kanonem prawd religijnych, sposobem oddawania czci Bogu, etycznymi unormowaniami dnia codziennego. Obok religii czynnikiem różnicującym jakość życia społecznego jest pochodzenie etniczne, zwłaszcza gdy grupa etniczna jest mniejszością. W Polsce mamy kilka odrębnych mniejszościowych grup etnicznych. Na zajęciach studenci poznają najważniejsze religie światowe oraz mniejszości etniczne obecne we współczesnej Polsce.

Pełny opis:

Odmienności religijne i etniczne w historii świata bywały i współcześnie są nadal zarzewiem konfliktów i wojen.

Bez zrozumienia tego, czym jest religia, jakie są jej dzieje oraz społeczne funkcje nie sposób studiować filozofii, poznawać kulturę i sztukę, objaśniać mechanizmy życia społecznego. W historii Europy od IV wieku wzajemnie ze sobą rywalizują lub współgrają dwie potęgi – władza państwowa i władza kościelna. Na zajęciach studenci poznają dzieje tych wzajemnych relacji a także prawne unormowania idei wolności sumienia i wyznania. Wielość i różnorodność religii i związków wyznaniowych skłania do namysłu nad ich podobieństwami i odmiennością, nad kanonem prawd religijnych, sposobem oddawania czci Bogu, etycznymi unormowaniami dnia codziennego.

Obok religii czynnikiem różnicującym jakość życia społecznego jest pochodzenie etniczne, zwłaszcza gdy grupa etniczna jest mniejszością. W Polsce mamy kilka odrębnych mniejszościowych grup etnicznych: Romowie, Ślązacy, Kaszubi, Ormianie, Tatarzy, Karaimi. Poznamy ich tradycje, odrębność kulturową, czasami także religijną, procesy asymilacji i powody społecznego czy jednostkowego ostracyzmu (odtrącania). W podsumowaniu semestralnych zajęć – w formie debaty – studenci zastanawiają się nad blaskami i cieniami pluralizmów wyznaniowego i etnicznego. Przedstawiają własne argumenty, wzajemnie kreują swoje postawy.

Literatura:

1.Michał Pietrzak, Prawo wyznaniowe, PWN, Warszawa 1999

2.Maria Libiszowska-Żółtkowska, Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce, wyd. Verbinum, Warszawa 2001

3.Religie Świata. Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2009

4.Jennifer J. Preece, Prawa mniejszości, wyd. Sic, Warszawa 2007

5.Etniczność – o przemianach społeczeństw narodowych, Maria Szmeja (red.), wyd. Nomos, Kraków 2008

6.Janusz Mucha, Stosunki etniczne we współczesnej myśli socjologicznej

7.Lech Nijakowski, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Wyd. Scholar, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Wiedza – znajomość historii i dnia dzisiejszego wybranych systemów religijnych, student potrafi je ze sobą porównywać, zna ich podstawowe założenia doktrynalne, formy kultu, oprawę obrzędów świątecznych i uroczystości rodzinnych. Zna obowiązujące w nich założenia etyczne (formy nakazów i zakazów). Zna historię oraz odrębność kulturową, językową i obyczajową obecnych współcześnie w Polsce mniejszościowych grup etnicznych.

Umiejętności – w wyniku zdobytej na zajęciach wiedzy student potrafi odróżniać systemy religijne i etniczne grupy mniejszościowe. Posiada umiejętność analizy i refleksji nad opisem i oceną zjawisk ze sfery światopoglądowej. Potrafi przeciwstawiać się społecznemu ostracyzmowi i grupowemu naznaczeniu.

Kompetencje społeczne i osobowe wykreowane w wyniku zajęć dadzą się streścić słowami: tolerancja wobec odmienności wyznaniowych i etnicznych, życzliwa otwartość na innych, przeciwstawianie się wykluczeniu i napiętnowaniu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę jest wynikiem semestralnej pracy studenta – obecność na zajęciach, udział w dyskusjach, a przede wszystkim samodzielne przygotowanie prezentacji wybranej religii lub grupy mniejszościowej, moderacja dyskusji i podsumowanie wniosków

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Stachowska
Prowadzący grup: Ewa Stachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)