Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka problemów społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS1-3DPSd
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka problemów społecznych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Praca socjalna, 3 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje z koncepcjami stosowania teorii socjologicznych dla rozpoznawania problemów społecznych, z wynikami diagnostycznych badań wybranych problemów współczesnej Polski, rodzajami diagnoz społecznych, ich przesłankami metodologicznymi oraz procedurą badań diagnostycznych, uczy podstawowych zasad tzw. badań ekspertalnych (zwłaszcza badań oceniających programy rozwiązywania problemów społecznych). Tematyka zajęć: Teoria a diagnoza, diagnoza potoczna a diagnoza naukowa. Rodzaje diagnoz i ich zastosowania. Ekspertyza diagnostyczna a ekspertyza aksjologiczna. Ekspertyza socjotechniczna. Wtórna analiza diagnoz wybranych problemów społecznych. Modele działalności ekspertalnej i ich zastosowania.

Pełny opis:

Przedmiot zapoznaje z koncepcjami stosowania teorii socjologicznych dla rozpoznawania problemów społecznych, z wynikami diagnostycznych badań wybranych problemów współczesnej Polski, rodzajami diagnoz społecznych, ich przesłankami metodologicznymi oraz procedurą badań diagnostycznych, uczy podstawowych zasad tzw. badań ekspertalnych (zwłaszcza badań oceniających programy rozwiązywania problemów społecznych). Tematyka zajęć: Teoria a diagnoza, diagnoza potoczna a diagnoza naukowa. Rodzaje diagnoz i ich zastosowania. Ekspertyza diagnostyczna a ekspertyza aksjologiczna. Ekspertyza socjotechniczna. Wtórna analiza diagnoz wybranych problemów społecznych. Modele działalności ekspertalnej i ich zastosowania.

Bilans nakładu pracy studenta

Studia stacjonarne:

udział w zajęciach – 30 godz.

praca semestralna – 15 godz.

przygotowanie do zajęć i zaliczenia – 15 godz.

Razem: 60 godz.

Studia niestacjonarne zaoczne:

udział w zajęciach – 15 godz.

praca semestralna – 15 godz.

przygotowanie do zajęć i zaliczenia – 30 godz.

Razem: 60 godz.

Literatura:

J. Kubin (1998) Diagnoza społeczna (W): Encyklopedia socjologii, t.1, Oficyna Naukowa;

J. Kwaśniewski (2006) Rola diagnozy w rozwiązywaniu problemów społecznych (W): Badania problemów społecznych, t. VIII Prac Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej, IPSiR UW.

J. Kwaśniewski (1999) Socjologia stosowana (W): Encyklopedia socjologii, t. 4;

K. Gorlach (1996) Społeczne mechanizmy genezy i identyfikacji problemów społecznych (W): K. Czekaj, K. Gorlach, M. Leśniak (red.) Labirynty współczesnego społeczeństwa, Interart;

M. Łoś (1974) Ekspertyza społeczna, Prakseologia nr 1/49;

A. Podgórecki (1970) Logika praktycznego działania (W) A. Podgórecki (red.) Socjotechnika. Jak oddziaływać skutecznie?, Książka i Wiedza.

K. Frieske (2004) Migotanie rzeczywistości; wieloznaczność „sukcesu” programów reintegracji społecznej (W) K. Frieske (red.) Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej, IPiSS;

M. T. Hayes (1992) Incrementalism and public policy, Longman, Rozdziały: 1, 2 i 8;

Ch. Lindblom, D. K. Cohen (1979) Usable knowledge. Social science and social problem solving, Yale University Press, Rozdziały: 1 i 2;

Ch. Lindblom (1990) Knowledge and social problems oraz Toward prescription (W): Ch. Lindblom Inquiry and change. The troubled attempt to understand and shape society, Yale University Press, Russell Sage Foundation.

Richard L. Henshel: Reacting to social problems, Longman 1976, wybrane fragmenty.

M. Jarosz (1997) Samobójstwa, PWN, ss. 13-36;

K. Frieske (1998) Alkoholizm (W) Encyklopedia socjologii, t.1., ss. 20-24;

J. Zamecka (1999) Narkomania (W) Encyklopedia socjologii, t.2, ss. 285-287;

M. Abucewicz (2006) Problem narkomanii w Polsce – ujęcie konstruktywistyczne (W) J. Kwaśniewski (red.) Badania problemów społecznych, T. VIII Prac Katedry, op.cit.;

K. Frieske (1999) Marginalność społeczne (W) Encyklopedia socjologii, t. 2, ss. 167-171;

B. W. Mach (2000) Równość i nierówność społeczna (W) Encyklopedia socjologii, t.3, ss. 329-334.

M. Pohoski (1995) Nierówności społeczne w Polsce – kontynuacje i zmiany w okresie transformacji ustrojowej (W) Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego. Pamiętnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, PTS, wyd. UMCS;

M. Abucewicz: Bezdomność we współczesnej literaturze przedmiotu, Polityka Społeczna nr 2/2001;

J. B. Sobczak (1998) Bezrobocie (W) Encyklopedia socjologii, t. 1, ss. 64-67;

A. Zeidler-Janiszewska (1999) Kontrkultura (W) Encyklopedia socjologii, t. 2, ss. 78-81;

B. Synak (1999) Ludzie starzy (W) Encyklopedia socjologii, t.2, ss. 144-149;

C. T. Paleczny (1999) Mniejszości (W) Encyklopedia socjologii, t. 2, ss. 259-264;

D. A, Ostrowska (1999) Niepełnosprawność (W) Encyklopedia socjologii, t. 2, ss. 333-336.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu konwersatorium student:

w zakresie wiedzy (K_04, K_06, K_09, K_017)

• zna tok i metodykę postępowania celowościowego jako procedury wpływania na zjawiska społeczne i rozwiązywania problemów społecznych oraz jego znaczenie dla pracy socjalnej

• rozpoznaje różne typy diagnoz oraz ich właściwości, a także sposoby ich stosowania w identyfikowaniu natury oraz źródeł problemów i trudności doświadczanych przez rodziny, grupy i społeczności

w zakresie umiejętności (K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U10)

• posługuje się metodyką formułowania diagnozy klasyfikacyjnej, diagnozy fazy, diagnozy znaczenia i diagnozy prognostycznej celu identyfikacji i interpretacji mechanizmów społecznych prowadzących do powstawania problemów społecznych oraz trudności i potrzeb rodzin i grup dotkniętych tymi problemami

• stosuje „logikę praktycznego działania” oraz reguły dokonywania diagnoz społecznych do analizowania programów i projektów działań mających na celu rozwiązywanie problemów i łagodzenie trudności doświadczanych przez rodziny i grupy

• wykorzystuje wiedzę diagnostyczną do wyboru skutecznych metod rozwiązywania problemów społecznych oraz konstruowania projektów działań zaradczych

w zakresie kompetencji społecznych (K_K03, K_K04, K_K08)

• jest przygotowany do pełnienia roli diagnosty problemów społecznych oraz specjalisty ds. rozwiązywania problemów społecznych w społecznościach lokalnych,

• jest świadomy roli nauk społecznych w identyfikowaniu zjawisk wymagających reakcji społecznej

Metody i kryteria oceniania:

Składowe oceny:

• Ocena ciągła udziału w dyskusji nad problematyką diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych oraz postępów w rozwijaniu przez studentów akceptującej postawy wobec praktycznych walorów nauk społecznych i możliwości stosowania ich w praktyce

• Ocena prezentacji projektu i ocena pracy semestralnej dotyczącej diagnostyki problemów społecznych, w tym postępów w nabywaniu umiejętności diagnozowania i projektowania rozwiązywania problemów społecznych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)