Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kliniczna praca socjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS1-3KPSd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kliniczna praca socjalna
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Praca socjalna, 3 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem realizacji przedmiotu jest zaznajomienie studentów z jedną z podstawowych metod pracy socjalnej – kliniczną pracą socjalną (in: praktyką bezpośrednią, pracą z jednostką, prowadzeniem indywidualnego przypadku). W trakcie zajęć omawiane są poszczególne etapy pracy z klientem: nawiązanie relacji, diagnoza, strategie wprowadzania zmian, ewaluacja i zakończenie relacji.

Pełny opis:

W trakcie realizacji przedmiotu omawiane są zagadnienia związane z jedną z podstawowych – najpowszechniej stosowanych – metod pracy socjalnej – kliniczną pracą socjalną (in: praktyką bezpośrednią, pracą z jednostką, prowadzeniem indywidualnego przypadku). Istotne są odwołania do treści przedmiotów kierunkowych zrealizowanych na II roku: "Praca socjalna – umiejętności i procesy", "Psychospołeczne podstawy pracy socjalnej", "Teoria i metody pracy socjalnej".

Treści przedmiotu koncentrują się na technikach działań stosowanych na wszystkich metodycznie planowanych etapach pracy z osobą: (1) faza nawiązywania relacji pomocy, (2) faza diagnozy (oceny), (3) faza wprowadzania zmian, (4) ewaluacja i kończenie relacji.

Literatura:

1. Egan G., Kompetentne pomaganie, Zysk i S-ka, Poznań 2002

2. Garvin Ch., Seabury B., Działania interpersonalne w pracy socjalnej, Interart, Warszawa 1996

3. Okun B., Skuteczna pomoc psychologiczna, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2002

4. de Robertis C., Metodyka działania w pracy socjalnej, Interart, Warszawa 1996

5. Sęk H., Cieślak R. (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, PWN, Warszawa 2004

6. Sęk H. (red.), Psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Student będzie

w sferze wiedzy:

- znał proces klinicznej pracy socjalnej oraz techniki stosowane w jej obszarze

- miał wiedzę o koncepcjach i teoriach dotyczących funkcjonowania człowieka oraz organizacji życia społecznego istotnych dla pracy socjalnej

w sferze umiejętności:

- potrafił wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę do kompetentnej obserwacji, interpretacji i analizy relacji i procesu pomocy

- potrafił dobierać procedury wprowadzania zmian w funkcjonowanie jednostki adekwatnie do zdiagnozowanych problemów

- posługiwał się zasadami i normami etyki pracy socjalnej w kontakcie z osobami wymagającymi wsparcia

w sferze kompetencji społecznych:

- świadomy znaczenia poprawnej komunikacji i gotowy do nawiązywania relacji pomocowych

- miał świadomość znaczenia profesjonalizmu w stosowaniu technik klinicznej pracy socjalnej w praktyce i będzie gotowy do ich rozwijania

Student będzie

w sferze wiedzy:

- znał proces klinicznej pracy socjalnej oraz techniki stosowane w jej obszarze

- miał wiedzę o koncepcjach i teoriach dotyczących funkcjonowania człowieka oraz organizacji życia społecznego istotnych dla pracy socjalnej

w sferze umiejętności:

- potrafił wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę do kompetentnej obserwacji, interpretacji i analizy relacji i procesu pomocy

- potrafił dobierać procedury wprowadzania zmian w funkcjonowanie jednostki adekwatnie do zdiagnozowanych problemów

- posługiwał się zasadami i normami etyki pracy socjalnej w kontakcie z osobami wymagającymi wsparcia

w sferze kompetencji społecznych:

- świadomy znaczenia poprawnej komunikacji i gotowy do nawiązywania relacji pomocowych

- miał świadomość znaczenia profesjonalizmu w stosowaniu technik klinicznej pracy socjalnej w praktyce i będzie gotowy do ich rozwijania

Student będzie

w sferze wiedzy:

- znał proces klinicznej pracy socjalnej i zidentyfikował jego etapy

- miał wiedzę o technikach stosowanych w klinicznej pracy socjalnej

- miał wiedzę o funkcjonowaniu człowieka oraz o źródłach i mechanizmach zaburzeń w funkcjonowaniu

- miał wiedzę o koncepcjach i teoriach dotyczących funkcjonowania człowieka oraz organizacji życia społecznego istotnych dla pracy socjalnej

w sferze w sferze umiejętności:

- potrafił wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę do kompetentnej obserwacji, interpretacji i analizy relacji i procesu pomocy

- potrafił dobierać procedury wprowadzania zmian w funkcjonowanie jednostki adekwatnie do zdiagnozowanych problemów

- posługiwał się zasadami i normami etyki pracy socjalnej w kontakcie z osobami wymagającymi wsparcia

w sferze kompetencji społecznych:

- świadomy znaczenia poprawnej komunikacji i gotowy do nawiązywania relacji pomocowych

- miał świadomość znaczenia profesjonalizmu w stosowaniu technik klinicznej pracy socjalnej w praktyce i będzie gotowy do ich rozwijania

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- zasób wiedzy

- umiejętność stosowania wiedzy do rozwiązywania problemów

Metody oceniania:

(1) zaliczenie pisemne składające się z 2 części:

- I część – pisemny sprawdzian znajomości problematyki zajęć, czas pisania 30 min.

- II część – sprawdzian umiejętności zastosowania wiedzy w symulowanych sytuacjach, charakter open book, czas pisania 60 min.

(2) praca semestralna na podstawie indywidualnych projektów (przeprowadzenie wywiadu diagnostycznego, sformułowanie diagnoz)

(3) egzamin ustny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)