Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowa praca socjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS1-3MPd
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa praca socjalna
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Praca socjalna, 3 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Pożądana umiejętność rozumienia anglojęzycznych tekstów z terminologią pracy socjalnej.

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z dynamiką i rezultatami rozwoju pracy socjalnej na świecie z uwzględnieniem tendencji do międzynarodowej wymiany doświadczeń i współpracy oraz spornych kwestii dotyczących teoretycznych podstaw jej praktykowania.

Pełny opis:

Poznanie międzynarodowego kontekstu pracy socjalnej w czterech aspektach tematycznych: historycznym; instytucjonalnym, współczesnej dynamiki rozwojowej, innowacyjnych modeli praktyki.

W programie przedmiotu zawarte są: przegląd trzech pierwszych wyżej wymienionych aspektów tematycznych, zapoznanie studentów z międzynarodowymi czasopismami specjalistycznymi w oparciu o e-zbiory BUW oraz przegląd wybranych samodzielnie ze światowego dorobku pracy socjalnej i prezentowanych przez studentów innowacyjnych modeli praktyki.

Literatura:

Literatura wymagana - podstawowa

1. Szmagalski J., Międzynarodowa praca socjalna wobec problemów pomocy imigrantom i uchodźcom, w: Lalak D. (red.), Dom i ojczyzna. Dylematy wielokulturowości, Instytut Profilaktyki i Resocjalizacji UW, Warszawa 2008

2. Szmagalski J., Profesjonalizacja pracy socjalnej. Wyzwania dla Europy, (w:) Marynowicz-Hetka E., Wagner A., Piekarski J. (red.), Profesje społeczne w Europie. Z problemów kształcenia i działania, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2001

3. Szmagalski J., Współczesne procesy rozwojowe pracy socjalnej jako zawodu i dziedziny kształcenia akademickiego, Praca Socjalna 3, 2006

4. van Wormer K., Concepts for Contemporary Social Work: Globalization, Oppression, Social Exclusion, Human Rights, Etc. Social Work & Society, Nr 1, 2005

Literatura wymagana – do wyboru

Artykuły na temat innowacyjnych modeli pracy socjalnej ze specjalistycznych czasopism anglojęzycznych dostępnych w BUW przez „e-zbiory, Lista AtoZ”przez studentów zgodnie z ich specjalnymi zainteresowaniami pracą socjalną lub alternatywnie - z polskich czasopism specjalistycznych.

Literatura zalecana:

1. Gray M., Dilemmas of international social work: paradoxical processes in indigenization, universalism and imperialism, International Journal of Social Welfare 2005, Vol. 14, ss 231-238

2. Midgley James, Issues in international social work: Resolving critical debates in the profession, Journal of Social Work, Nr 1, 2001

3. Sewpaul W., Global standards: promise and pitfalls for re-inscribing social work into civil society, International Journal of Social Welfare 2005, Vol. 14, ss 210-21

4. Weiss I., Welbourne P., (red.) Social Work as a Profession: A Comparative Cross-National Perspective, , British Association of Social Work, Venture Press, Birmingham, 2007

Efekty uczenia się:

Student będzie:

w sferze wiedzy:

- znał specyfikę i terminologię międzynarodowej pracy socjalnej oraz instytucjonalne mechanizmy wyznaczające jej umiędzynarodowienie

- znał tendencje profesjonalizacyjne w dynamice rozwojowej pracy socjalnej na świecie,

- znał nowatorskie podejścia do rozwiązywania problemów, nieznane ani z praktyki, ani z literatury krajowej;

w sferze umiejętności:

- potrafił korzystać ze światowego zasobu aktualnej wiedzy o pracy socjalnej do poszerzenia praktycznych podejść.

- potrafił przygotowywać prezentacje wiedzy profesjonalnej zdobytej przez studiowanie specjalistycznych źródeł;

w sferze kompetencji społecznych

- wrażliwy na znaczenie odmienności kulturowych,

- dbał o komunikatywność i świadomy jej znaczenia.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

Na ocenę składają się poziom: 1) frekwencji na zajęciach, 2) prezentacji przygotowanej samodzielnie przez studenta wybranej przez niego publikacji przedstawiającej innowacyjny model praktyki, 3) .

Kryteria oceny

Ocena jest uwarunkowana poziomem 1) poziomem poprawności w przedstawieniu zdobytej wiedzy, 2) jakością umiejętnego posługiwania się specjalistycznymi źródłami wiedzy do poszukiwania inspiracji dla praktyki, 3) zrozumienia znaczenia odmienności kulturowych w praktyce pracy socjalnej. 4) dbałości o komunikatywność.

Metody oceny pracy studenta Ocena w skali 5! - 2

Kontrola obecności 5 – 100%, 4 – 2 nieobecn.; 3 – 2 nieobecn.; nzal – 3 nieobecn. nieusprawiedliwione.

Prezentacja 5! – 3 za prace na podstawie publikacji obcojęzycznych; 4 – 3 za prace na podstawie publikacji polskich.

Końcowy pisemny test wiadomości 5- 2

Ocena końcowa Średnia z powyższych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)