Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ekonomii społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS1-3PESd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii społecznej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Praca socjalna, 3 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jest dostosowany do profilu studiów z zakresu pracy socjalnej. W trakcie zajęć studenci dowiadują się, czym jest ekonomia społeczna, jakie są jej główne nurty i perspektywy rozwojowe oraz jaki jest jej stan w Polsce.

Pełny opis:

W trakcie zajęć poruszane są następujące zagadnienia:

• Ekonomia a ekonomia społeczna; główne pojęcia ekonomiczne

• Główne nurty rozwojowe ekonomii społecznej:

stara ekonomia społeczna, w tym spółdzielczość;

III sektor: powstanie i rozwój

przedsiębiorstwo społeczne i przedsiębiorczość społeczna

firmy społeczne i mikroprzedsiębiorczość

reintegracyjne przedsiębiorstwa społeczne

• Ekonomia społeczna w Polsce: formy prawne, stan i kierunki rozwoju

• Polityki publiczne wobec ekonomii społecznej.

• Nowe formy aktywności gospodarczej

Literatura:

Literatura wymagana:

K. Alter, Typologia przedsiębiorstwa społecznego w: J. J. Wygnański, Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów, FISE 2008

M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur (red) Wokół ekonomii społecznej, MSAP, Kraków 2012

K. Herbst, Ruchy nieformalne a kierunki rozwoju ekonomii społecznej. Rekomendacje dla polityk publicznych, Warszawa 2013

T. Kaźmierczak, P. Sobiesiak, Lisków: model rozwoju lokalnego, w: T. Kaźmierczak (red.) Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko, Warszawa ISP, 2007

T. Kaźmierczak, Reintegracja w sektorze ekonomii społecznej. Przedsiębiorstwa społeczne integracji przez pracę w: A. Karwacki, T. Kaźmierczak, M Rymsza, Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2014

T. Kaźmierczak i in. Ekonomia społeczna w Polsce. Bilans otwarcia 2018. MRPiPS, 2018

Sz. Wójcik, Karwno- wioska tematyczna jako sposób organizacji społeczności wiejskiej, w: M. Rymsza (red.) Dobre praktyki pracy środowiskowej. Studia przypadków. ISP, Warszawa 2014,

A. Piechowski Gospodarka społeczna i przedsiębiorczość społeczna w Polsce. Tradycje i przykłady w: E. Leś, Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne, WUW, 2008 dostępne w PDF via Google

R. Praszkier, A. Nowak, Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka, Oficyna 2012 cz I i II

Literatura zalecana:

D. Bornstein, Jak zmieniać świat, Wyd. AnWero, 2010

W. Idziak, Wymyślić wieś od nowa, Koszalin 2008 r.

J. Mair, J. Robinson, K. Hockerts (red.) Przedsiębiorczość społeczna, Wydawnictwo WSP TWP, 2010

R. Okraska (wyb.) Wspólna sprawa. Antologia tekstów poświęconych dziejom i zasadom spółdzielczości.

M. Yunus, Bankier ubogich. Historia mikrokredytu, Wyd. ConCorda, 2012

Efekty uczenia się:

w sferze wiedzy studenci będą (K_W01, K_W03, K_W06, K_W08, K_W010, K_W015, K_W016, K_W019)

• znać przedmiot, zakres oraz podstawowe pojęcia mikro- i makro- ekonomii, ekonomii politycznej oraz ekonomii społecznej/przedsiębiorczości społecznej

• posiadać wiedzę o instytucjach i mechanizmach gospodarczych, w tym o instytucjach ekonomii społecznej i zjawisku przedsiębiorczości społecznej, o związkach zachodzących pomiędzy gospodarką, polityką i społeczeństwem i ich wpływie na funkcjonowanie jednostki/rodziny/społeczności

• posiadać wiedzę o relacjach pomiędzy gospodarką, gospodarką społeczną /przedsiębiorczością społeczna a pracą socjalną

• mieć wiedzę o aktywności gospodarczej i własnej przedsiębiorczości jako instrumentach rozwiązywania problemów społecznych

w sferze umiejętności studenci będą (K_U01, K_U08)

• dostrzegać procesy makro- i mikroekonomiczne i ich wpływ na społeczeństwo i jego strukturę oraz położenie i sytuację życiową jednostek/rodzin i społeczności

• rozumieć funkcje i uwarunkowania działań w zakresie ekonomii społecznej/przedsiębiorczości społecznej jako instrumentów pracy socjalnej i rozwiązywania problemów społecznych

w sferze kompetencji społecznych studenci będą (K_K06)

• świadomi szans i zagrożeń związanych ze stosowaniem instrumentów ekonomicznych w pracy socjalnej i innych działaniach mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Efekty w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji oceniane są na podstawie odpowiedzi ustnej na zakończenie semestru oraz sumienności w przygotowywaniu się do zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)