Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca socjalna z grupą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS1-3PSGd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna z grupą
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Praca socjalna, 3 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ten ma za zadanie wprowadzić studenta w podstawowe zagadnienia związane ze stosowaniem pracy z grupą jako z jednej z podstawowych metod pracy socjalnej.

Pełny opis:

Treści przedmiotu zawierają się w kilku podstawowych obszarach. Stosowanie pracy z grupą jako jednej z metod pracy socjalnej wymaga od studenta znajomości takich zagadnień jak:

- podstawowe nurty teoretyczne dotyczące pracy z grupą

- rodzajów grup z jakimi może pracować pracownik socjalny

- proces grupowy – jego fazy, mechanizmy, wykorzystywane techniki

- kompetencje pracownika socjalnego pracującego z grupą

- zagadnienia etyczne pracy z grupą

Literatura:

• Szmagalski J, Metoda grupowa w pracy socjalnej, w: Pedagogika społeczna (red) Pilch, Lepalczyk, 1993

• Pomoc nieprofesjonalna i grupy wzajemnej pomocy, PTS, Warszawa 1987

• Cristina de Robertis, Postępowanie metodyczne a w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami, Warszawa 1997,

• S.Vinogradov, I.D.Yalom, Psychoterapia grupowa, IPZ, 2007

• Yalom, M. Leszcz, Psychoterapia grupowa , Wyd. UJ, 2006

• M.S. Corey, G. Corey, Grupy – metody grupowej pomocy psychologicznej, IPZ, 2002

• F.Riessman, D.Carroll, Nowa definicja samopomocy, PARPA, 2000

• Podstawy terapii grupowej, (red): Bernard H. i MacKenzi K. GWP. 2001

• Terapia grupowa w psychiatrii.(red.) Wardaszko-Łyskowska H.: PZWL. 1980

• Liberman N.,A. (1983/84).Grupowe metody pomocy psychologicznej, Nowiny psychologiczne, s. 50-118.

Efekty uczenia się:

Student :

w sferze wiedzy:

- charakteryzuje specyfikę, przedmiot i terminologię dotyczącą wiedzy na temat grup społecznych, (konwersatorium)

- rozróżnia różne rodzaje grup oraz ich wskazuje na typy ich członków ,(konwersatorium)

- wymienia podstawowe nurty teoretyczne dotyczące pracy socjalnej z grupą, ,(konwersatorium)

w sferze umiejętności:

- postrzega zjawiska i procesy społeczne z punktu widzenia ich wpływu na funkcjonowanie grup, ich potrzeb i problemów oraz stosowanych form oddziaływań,(konwersatorium)

- rozróżnia oraz -planuje podstawowe etapy pracy z grupą, (warsztaty)

- planuje i poprowadzi zajęcia z grupą metoda warsztatową (warsztaty)

w sferze kompetencji społecznych:

- wykazuje dbałość o standardy profesjonalizmu i etyki podczas prowadzenia pracy socjalnej z grupą(warsztaty)

-kreatywnie konstruuje programy grupowej pomocy (warsztaty)

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

• obecność na zajęciach;

• aktywne uczestniczenie w zajęciach;

• przygotowanie i przeprowadzenie zajęć metodą warsztatową

• napisanie pracy

• końcowy egzamin pisemny

Metody oceniania:

(1) ocena przygotowania i poprowadzenia zajęć metodą warsztatową

(2) esej

(3) egzamin końcowy – pisemny na podstawie podanej literatury – czas pisania 60 minut

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)