Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problematyka uzależnień - programy przeciwdziałania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS1-3PUZd
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Problematyka uzależnień - programy przeciwdziałania
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Praca socjalna, 3 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu diagnozy, terapii uzależnień oraz programów przeciwdziałania.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z podstawowymi pojęciami, terminami związanymi z uzależnieniami oraz rodzajami uzależnień. Ponadto student poznaje przyczyny i skutki uzależnień. Zajęcia umożliwiają studentom poznanie mechanizmów uzależnień oraz sposobów leczenia uzależnień. Student zdobywa pogłębioną wiedzę na temat uzależnień chemicznych i behawioralnych. Przedmiot przygotowuje studenta do opracowania i stosowania rozmaitych strategii i procedur, metod i technik mających na celu aktywne i skuteczne zapobieganie i leczenie uzależnień.

Literatura:

1. Cierpiałkowska L. (2006), red. Oblicza współczesnych uzależnień, Poznań

2. Grzegorzewska I., Cierpałkowska L. (2018) Uzależnienia behawioralne, Warszawa

3. Jędrzejko M. (2009), red. Współczesne teorie i praktyka profilaktyki uzależnień chemicznych i niechemicznych, Warszawa

4. Juczyński Z. (2005) Narkomania Podręcznik dla nauczycieli wychowawców i rodziców, Warszawa

5. Mellibruda J. (1997) Psycho-bio-społeczna koncepcja uzależnienia od alkoholu, Alkoholizm i narkomania, 3 (28)

6. Maisto S., A., Galizio M., Connors G., (2000) Uzależnienia, zażywanie i nadużywanie, Warszawa

7. Okulicz-Kozaryn K. Przegląd badań dotyczących skutecznych strategii profilaktycznych file:///C:/Users/Aneta%20Dom%C5%BCalska/Downloads/Strategie%20profilaktyczne.pdf

8. Rowicka M.(2015) Uzależnienia behawioralne, terapia i profilaktyka, Warszawa

9. Ryś M., Wódź E. (2002) Role podejmowane w rodzinie alkoholowej a struktura potrzeb u dorosłych dzieci alkoholików, Studia psychologia UKSW 4

10. Sztander W. (2006) Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, Warszawa

11. Urban B., Stanik J. (2008), red., Resocjalizacja T.1, 2. Warszawa

12. Woronowicz B. (2009) Uzależnienia – geneza, terapia, powrót do zdrowia, Poznań

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- w sferze wiedzy:

EK1 - ma uporządkowaną i interdyscyplinarną wiedzę o rodzajach , przyczynach i skutkach uzależnień

EK 2- charakteryzuje uzależnienie od substancji chemicznych i uzależnienia behawioralne

- w sferze umiejętności:

EK1 - potrafi, w podstawowym zakresie, wykorzystywać wiedzę z zakresu wielu dyscyplin do oceny skuteczności programów przeciwdziałania i leczenia uzależnień

EK2 - potrafi wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę do formułowania własnego programu na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom

- w sferze kompetencji społecznych:

EK1 - ma świadomość znaczenia interdyscyplinarnej wiedzy i profesjonalnych umiejętności i rozumie potrzebę ich stałego rozwoju

EK2 - potrafi współdziałać i pracować w grupie w różnych rolach społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność na zajęciach

- aktywny udział w zajęciach

- przygotowanie programu

- zaliczenie sprawdzianów w tekstów i kolokwium pisemnego na zakończenie zajęć

Na ocenę końcową składają się:

- kolokwium pisemne (test) – max 50 pkt

- sprawdziany z tekstów naukowych – max 5 pkt.

- aktywność podczas zajęć – max 25 pkt.

- przygotowanie programu przeciwdziałania uzależnieniom –max.20 pkt.

Punktacja - maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 100

95-100 – ocena 5,0

88-94 – ocena 4,5

80-87 – ocena 4,0

70-79 – ocena 3,5

61- 69 – ocena 3,0

60 i niżej – ocena 2,0

Sposoby weryfikacji EK:

EK WIEDZA: sprawdziany z tekstów, kolokwium pisemne (test)

EK UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE: ocenianie ciągłe, przygotowanie programu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Domżalska
Prowadzący grup: Aneta Domżalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)