Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia bezrobocia i marginalizacji społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS1-3SBMd
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia bezrobocia i marginalizacji społecznej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - Praca socjalna, 3 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu socjologii i pracy socjalnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot adresowany jest do studentek i studentów kierunku Praca socjalna, wprowadzający treści związane z zakresem przedmiotowym socjologii pracy. Zakłada się, że po jego ukończeniu studenci i studentki będą rozumieć pojęcie wykluczenia społecznego, znać jego odmiany i zakres zarówno w skali globalnej, jak i w Polsce, a także zakres i strukturę bezrobocia w Polsce od 1989 roku oraz umieć wskazać na związek między bezrobociem, biedą i wykluczeniem społecznym.

Pełny opis:

Przedmiot adresowany jest do studentek i studentów kierunku Praca socjalna, wprowadzający treści związane z zakresem przedmiotowym socjologii pracy. Zakłada się, że po jego ukończeniu studenci i studentki będą rozumieć pojęcie wykluczenia społecznego, znać jego odmiany i zakres zarówno w skali globalnej, jak i w Polsce, a także zakres i strukturę bezrobocia w Polsce od 1989 roku oraz umieć wskazać na związek między bezrobociem, biedą i wykluczeniem społecznym.

Treści nauczania w ramach przedmiotu obejmują zróżnicowane wymiary sytuacji bezrobocia i marginalizacji społecznej. Od ogólnosystemowych, w tym gospodarczych uwarunkowań wykluczenia społecznego, aż po uwarunkowania dotyczące sytuacji poszczególnych gospodarstw domowych i jednostek, ze szczególnym uwzględnieniem typu zatrudnienia oraz sytuacji mieszkaniowej.

W trakcie trwania kursu jego uczestnicy i uczestniczki zapoznają się zarówno z klasyczną, jak i najnowszą literaturą przedmiotu, a także innymi tekstami kultury. Następnie analizują te materiały wspólnie z prowadzącym w formie konwersatoryjnej.

Literatura:

1. Davis M., Planeta slumsów, Warszawa 2009, rozdz. Wszechobecność slumsów.

2. Duda K., Outsourcing usług ochrony oraz utrzymania czystości w instytucjach publicznych. Wpływ publicznego dyktatu najniższej ceny usług na warunki zatrudniania pracowników przez podmioty prywatne, Wrocław 2016, rozdz. 1. Instytucje publiczne w społecznej gospodarce rynkowej.

3. Ehrenreich B., Za grosze pracować i (nie) przeżyć, Warszawa 2006.

4. Giddens A., Socjologia, Warszawa 2005, rozdz. 11.

5. Jahoda M., Lazarsfeld P., Zeisel H., Bezrobotni Marienthalu, Warszawa 2007, s. 67-165.

6. Maciejewska M., Raport z badań Think Tanku Feministycznego i Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu o warunkach pracy w specjalnych strefach ekonomicznych, Wrocław 2012.

7. Mrozowicki A., Czarzasty J. (red.), Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi, Warszawa 2020.

8. Przymeński A., Aktualny stan problemu bezdomności w Polsce. Aspekt polityczno społeczny [w:] M. Dębski, K. Stachura (red.), Oblicza bezdomności, Gdańsk 2007.

9. Standing G., Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa 2014, rozdz. 1. Prekariat.

10. Tarkowska E. (red.), Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, Warszawa 2000, Rozdz. Bieda dawna i nowa: historie rodzin, Bieda popegeerowska, Świat społeczny ludzi żyjących w ubóstwie.

Efekty uczenia się:

Student/ka będzie:

w sferze wiedzy:

 miał podstawową interdyscyplinarną wiedzę o zjawiskach i problemach społecznych, związanych z wykluczeniem społecznym, ubóstwem i nierównością

 miał podstawową interdyscyplinarną wiedzę o psychospołecznych źródłach zaburzeń w funkcjonowaniu człowieka i ich mechanizmach

 znał zasady społecznego aktywizowania jednostek, grup i społeczności dotkniętych problemem bezrobocia, przy użyciu interdyscyplinarnej wiedzy

w sferze umiejętności:

- potrafił identyfikować i interpretować wielowymiarowe procesy i zjawiska (społeczne, psychiczne, kulturowe, prawne, polityczne, organizacyjne i ekonomiczne) i dostrzegał ich związek z przyczynami problemów i trudności życiowych doświadczanych przez jednostki, rodziny i społeczności oraz z formami zinstytucjonalizowanej pomocy i ich skutecznością

- potrafił wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę do obserwacji i interpretacji sytuacji życiowych osób, rodzin i społeczności zmarginalizowanych

- potrafił analizować stosowane metody badania ubóstwa i wykluczenia społecznego

w sferze kompetencji społecznych:

- był wrażliwy na zjawiska wymagające reakcji społecznej

- rozumiał pojęcia i procesy wykluczenia społecznego

- dostrzegał potrzebę profesjonalnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie obecności oraz egzaminu ustnego. Ocena ta może być jednak podwyższona na bazie systematycznej pracy uczestniczki lub uczestnika kursu w trakcie semestru.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)