Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjoterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS1-3SOTd
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjoterapia
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Praca socjalna, 3 rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pojecie socjoterapii. Socjoterapia proces i metoda terapeutyczno-wychowawcza. Model urazu psychicznego. Stan psychiczny dziecka z doświadczeniem urazowym. Model diagnozy socjoterapeutycznej. Budowanie sytuacji korekcyjno-rozwojowych. Źródła doświadczeń korekcyjnych. Cele edukacyjne w socjoterapii. Zasady funkcjonowania grupy socjoterapeutycznej. Dynamika procesu socjoterapeutycznego.

Pełny opis:

Socjoterapia jako forma pomocy psychologicznej dzieciom z grup ryzyka lub przejawiającym zaburzenia zachowania. Socjoterapia proces i metoda terapeutyczno-wychowawcza. Model urazu psychicznego. Stan psychiczny dziecka z doświadczeniem urazowym. Mechanizm „błędnego koła”. Model diagnozy socjoterapeutycznej. Terapeutyczna, edukacyjna i rozwojowa funkcja spotkań terapeutycznych. Budowanie sytuacji korekcyjno-rozwojowych. Źródła doświadczeń korekcyjnych – rola terapeuty, ćwiczenia i gry psychologiczne, techniki artterapeutyczne i bajkoterapia, mała grupa. Cele edukacyjne w socjoterapii. Zasady funkcjonowania grupy socjoterapeutycznej. Dynamika procesu socjoterapeutycznego. Przebieg spotkań socjoterapeutycznych. Opór w socjoterapii.

Literatura:

M. Deptuła [red.]? Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, cz. 3, Bydgoszcz, 2005

A. Karasowska ? Zaburzenia zachowania uczniów jako dysfunkcyjna siła działająca w systemie społecznym szkoły w: M. Deptuła [red.] ? Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej, Bydgoszcz, 2006

B. E. Robinson ? Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików, Warszawa, 1998

K. Sawicka [red]- Socjoterapia, Warszawa, 1999

K. Sawicka ? Socjoterapia jako forma pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzone zachowania w: I. Dąbrowska-Jabłońska [red.]? Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Kraków, 2006

W. Sikorski - Techniki terapii grupowej dzieci i młodzieży oparte na graniu ról w:I. Dąbrowska-Jabłońska [red.] ? Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Kraków, 2006

K. Sawicka - Trudne zachowania uczestników socjoterapii?, Remedium, marzec, 2006, s.28-29

K. Sawicka - Praca z trudnymi zachowaniami?, Remedium, lipiec-sierpień,2006, s. 54-55

Efekty uczenia się:

Student będzie:

w sferze wiedzy:

- znał istotę, modele, funkcje i terminologię socjoterapii, wiedział, na czym polega proces socjoterapeutyczny, jego dynamika i zasady projektowania;

- miał wiedzę o pracy socjalnej jako profesji wykorzystującej metody socjoterapeutyczne

w sferze umiejętności:

- potrafi wykorzystywać wiedzę do kompetentnej obserwacji, interpretacji i analizy relacji i procesu pomocy

- potrafi wykorzystywać wiedzę do definiowania potrzeb i problemów doświadczanych przez jednostki i rodziny

- potrafił dobierać skuteczne metody oddziaływań

- kompetentnie rozstrzygać dylematy w praktyce zawodowej

w sferze kompetencji społecznych:

- był świadomy znaczenia poprawnej komunikacji i gotowy do nawiązywania relacji pomocowych

- miał świadomość konieczności stosowania standardów etycznych w praktyce zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny krótki test wiadomości – 80%

Aktywność na zajęciach – 20 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Graniger
Prowadzący grup: Joanna Graniger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)