Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychopatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS2-1PSYd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychopatologia
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe - Praca socjalna, 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu psychopatologii. Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z obowiązującymi systemami klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych, zdobędą wiedzę na te mat objawów określonych zaburzeń psychicznych i zapoznają się z możliwościami terapii poszczególnych zaburzeń psychicznych.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z pojęciami i terminami z zakresu psychopatologii. Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z obowiązującymi systemami klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych, zdobędą wiedzę na te mat objawów określonych zaburzeń psychicznych i zapoznają się z możliwościami terapii poszczególnych zaburzeń psychicznych. Uczestnicy dowiedzą się także o przyczynach (neurologicznych i psychiatrycznych) i skutkach poszczególnych zaburzeń psychicznych i ich wpływie na zachowania społeczne osób chorujących na te zaburzenia. Problematyka wykładu obejmie następujące zagadnienia: wprowadzenie do psychopatologii, omówienie podstawowych modeli wyjaśniające powstawanie zaburzeń i chorób psychicznych i ich leczenia, zasady diagnozy nozologicznej, systemy klasyfikacji zaburzeń psychicznych i chorób ICD-10(11) i DSMV, psychopatologia ogólna, pojęcie zaburzeń psychicznych i kryteria normy i patologii psychicznej, symptomatologia zaburzeń psychicznych. Omówione zostaną także określone grupy zaburzeń psychicznych: schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne – diagnoza i leczenie, zaburzenia afektywne (depresja, ChAD) – diagnoza i leczenie, zaburzenia lękowe, PTSD, nerwice – diagnoza i leczenie, zaburzenia osobowości, specyficzne zaburzenia osobowości – diagnoza i leczenie, zaburzenia odżywiania – anoreksja, bulimia, ortoreksja, i in., diagnoza, uwarunkowania i leczenie, zaburzenia związane z nadużywaniem/uzależnieniem od środków psychoaktywnych, zaburzenia seksualne i parafilie – przyczyny, leczenie.

Literatura:

• Augustynek A. (2015). Psychopatologia człowieka dorosłego, Warszawa: Difin.

• Butcher J. N., Hooley J. M., Mineka S. (2018). Psychologia zaburzeń. DSM-5. Sopot: GWP

• Cierpiałkowska L (red.), (2004). Psychologia zaburzeń osobowości. Wybrane zagadnienia. Poznań: UAM

• Cierpiałkowska L., Sęk H. (red.) (2016). Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

• Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. ICD-10. (1997) Kraków – Warszawa: IPiN

• Kryteria diagnostyczne z DSM-5 (2015).Wrocław: Edra Urban & Partner

• Meyer, R. (2003). Psychopatologia. Studia przypadków. Gdańsk: GWP.

• Pużyński S., Rybakowski, J., Wciórka J. (2011). Psychiatria t.1-3. Wrocław: Urban & Partner.

• Seligman, M.,Walker, E., Rosenhan, D. (2003). Psychopatologia. Poznań: Zysk i S-ka.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

• zna systemy klasyfikacji zaburzeń i chorób psychicznych

• ma wiedzę dotyczącą rozróżnia objawów i jednostek chorobowych dotyczących psychopatologii

• zna przyczyny powstawania zaburzeń psychicznych.

• wie, jakie są obecnie zalecane metody terapii tych zaburzeń.

w sferze umiejętności:

• umie rozpoznać specyficzne zaburzenia psychiczne w oparciu o przejawiane symptomy

• ma umiejętność analizy zaburzeń zdrowia psychicznego i ich wpływu na rozwój człowieka (dzieci i dorosłych) i konsekwencje w funkcjonowaniu w życiu osobistym i społecznym

• potrafi dokonać wyboru odpowiednich strategii pomocy osobom przeżywającym trudności psychiczne

• umie prognozować możliwości i warunki adaptacji i reintegracji społecznej osób zaburzeniami psychicznymi

w sferze kompetencji społecznych :

• ma krytycyzm wobec klasyfikowania zaburzeń psychicznych i świadomość względności pojęć norma i patologia, na których opiera się klasyfikacja zaburzeń psychicznych

• jest świadomy znaczenia odpowiedniej komunikacji interpersonalnej z osobami przejawiającymi zaburzenia psychiczne

• jest przygotowany do uczestnictwa w programach i działaniach pomocowych dla osób zaburzonych psychicznie i opracowywanie programów profilaktycznych

Metody i kryteria oceniania:

obecność, przygotowanie do zajęć – 10%, przedstawienie prezentacji na zadany temat – 20%, końcowy egzamin pisemny– 70%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)