Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca socjalna, helping professions - perspektywa międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS2-2HPPMz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna, helping professions - perspektywa międzynarodowa
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Praca socjalna, 2 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs obejmuje dwie grupy zagadnień: (1) międzynarodowa praca socjalna (jako subdyscyplina pracy socjalnej) – jej przedmiot, główne zagadnienia, globalne wyzwania, przykłady praktyki; (2) helping professions w innych (wybranych) krajach (np. tradycje, status, ramy instytucjonalno-prawne, przykłady praktyki, w szczególności innowacyjne).

Pełny opis:

Kurs prowadzony w oparciu o źródła, materiały dydaktyczne i literaturę obcojęzyczne. Zakłada się, iż w jego ramach odbywać się także będą bezpośrednie spotkania (wykłady, seminaria, dyskusje) z odwiedzającymi UW wykładowcami i/lub studentami pracy socjalnej z innych krajów. W związku ze sposobem weryfikacji efektów uczenia się, a zwłaszcza efektu K_U09 (‘student/ka potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie terminologii pracy socjalnej’) w ramach kursu prowadzone będą konsultacje językowe.

Literatura:

Literatura wymagana – do wyboru:

Artykuły na temat innowacyjnych modeli pracy socjalnej ze specjalistycznych czasopism anglojęzycznych dostępnych w BUW przez „e-zbiory, Lista AtoZ” przez studentów zgodnie z ich specjalnymi zainteresowaniami pracą socjalną.

Literatura zalecana:

Gray M., Dilemmas of international social work: paradoxical processes in indigenization, universalism and imperialism, International Journal of Social Welfare 2005, Vol. 14, ss 231-238

Midgley James, Issues in international social work: Resolving critical debates in the profession, Journal of Social Work, Nr 1, 2001

Sewpaul W., Global standards: promise and pitfalls for re-inscribing social work into civil society, International Journal of Social Welfare 2005, Vol. 14, ss 210-21

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student/ka

w sferze wiedzy:

zna i rozumie współczesne pojęcia i teorie opisujące i wyjaśniające mechanizmy i czynniki kształtujące praktykę pracy socjalnej

zna i rozumie zasady funkcjonowania instytucji i organizacji zajmujących się usługami społecznymi i zarządzania nimi

w sferze umiejętności:

potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie terminologii pracy socjalnej

potrafi poddawać stosowane w obrębie pracy socjalnej modele interwencji krytycznej refleksji

w sferze kompetencji społecznych:

jest gotowy/a do uznawania znaczenia przedsiębiorczości społecznej i innowacyjności dla pracy socjalnej

Metody i kryteria oceniania:

prezentacja w języku angielskim

100%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)