Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Superwizja pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS2-2SPSz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Superwizja pracy socjalnej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Przedmioty obowiązkowe zaoczne - Praca socjalna, 2 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zakres treści przedmiotu dotyczy problematyki superwizji rozumianej jako forma profesjonalnego rozwoju pracowników socjalnych.

Pełny opis:

Głównym kontekstem zajęć jest rozumienie superwizji jako formy profesjonalnego rozwoju pracowników socjalnych. Formy, rodzaje, funkcje i cele superwizji oraz przede wszystkim rozumienie jej istoty stanowić będą podstawowe ramy dla budowania kompetencji studentów związanych z własnym rozwojem, jak również umiejętnościami praktykowania superwizji i zasad uczestniczenia w niej.

Literatura:

M. Grewiński, B. Skrzypczak, Superwizja pracy socjalnej, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2014

M. Łuczyńska, A. Olech, Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, IRSS, Warszawa 2013

J. Szmagalski, Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, IRSS, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

zna i rozumie swoje psychofizyczne możliwości i ograniczenia pozwalające unikać ryzyka w praktyce zawodowej oraz metody służące rozwojowi własnych potencjałów

w sferze umiejętności:

potrafi diagnozować własne potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego, planować i realizować własny program edukacyjny, w tym zapobiegać zjawisku wypalenia zawodowego

potrafi wspierać rozwój zawodowy innych pracowników socjalnych, w tym wspierać ich w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu

w sferze kompetencji społecznych:

jest gotowy/a do przestrzegania i rozwijania zasad etyki i deontologii pracy socjalnej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny

100%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)