Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca socjalna z jednostką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PS2-M-1PSJz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna z jednostką
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Moduł specjalizacyjny: Praca socjalna - praktyka ogólna, II st., zaoczne, 1 rok
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem realizacji przedmiotu jest zaznajomienie studentów z jedną z podstawowych metod pracy socjalnej – caseworkiem (pracą z jednostką, prowadzeniem indywidualnego przypadku). W trakcie zajęć omawiane będą poszczególne etapy pracy z klientem: nawiązanie relacji, diagnoza, strategie wprowadzania zmian, ewaluacja i zakończenie relacji, a także istota i zasady case managementu w pracy z jednostką.

Pełny opis:

W trakcie realizacji przedmiotu omawiane będą zagadnienia związane z jedną z podstawowych – najpowszechniej stosowanych – metod pracy socjalnej – pracą z jednostką (in: kliniczną pracą socjalną, praktyką bezpośrednią, prowadzeniem indywidualnego przypadku).

Treści przedmiotu koncentrują się na technikach działań stosowanych na wszystkich metodycznie planowanych etapach pracy z osobą: (1) faza nawiązywania relacji pomocy, (2) faza diagnozy (oceny), (3) faza wprowadzania zmian, (4) faza ewaluacji i zakończenie relacji.

Analizowane będą kwestie standardów etycznych pracy socjalnej z jednostką oraz wieloosobowych systemów pomocy.

Literatura:

• Corey G., Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2005

• Frysztacki K. (red.), Praca socjalna. 30 wykładów, PWN, Warszawa 2019

• Garvin Ch., Seabury B., Działania interpersonalne w pracy socjalnej, Interart, Warszawa 1996

• Johnson L. C., Yanca S. J., Social Work Practice. A Generalist Approach, Pearson Education, 2007

• Okun B., Skuteczna pomoc psychologiczna, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2002

• Sęk H. (red.), Psychologia kliniczna, PWN, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student

w zakresie wiedzy:

 zna i rozumie problemy doświadczane przez jednostki oraz mechanizmy i czynniki popadania w trudności

 zna właściwe dla pracy socjalnej z jednostką modele interwencji, ich zasady projektowania i wdrażania

 zna i rozumie etyczne uwarunkowania teorii i praktyki pracy socjalnej z jednostką

w zakresie umiejętności:

 potrafi stosować pojęcia i teorie z zakresu nauk społecznych do opisu i wyjaśniania trudności życiowych doświadczanych przez jednostki

 potrafi poddawać stosowane w obrębie pracy socjalnej z jednostką modele interwencji krytycznej refleksji

 potrafi samodzielnie dobierać adekwatne do doświadczanych przez jednostki trudności życiowych modele interwencji

 potrafi komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców w zakresie celów i metod podejmowanych interwencji

w zakresie kompetencji społecznych:

 jest gotowy do nawiązywania profesjonalnych relacji pomocowych właściwych dla pracy socjalnej z jednostką

 jest gotowy do rozstrzygania dylematów towarzyszących praktykowaniu pracy socjalnej z jednostką przy zachowaniu zasad etyki i deontologii zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

ocena udziału w zajęciach konwersatoryjnych 20%

ocena udziału w zajęciach warsztatowych 20%

egzamin ustny 60%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)