Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kryminologia: współczesne zagadnienia badawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEML-KWZd
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kryminologia: współczesne zagadnienia badawcze
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (lista przedmiotów):

Podstawy kryminologii 3401-PR1-2PKRd

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw kryminologii i teorii kryminologicznych. Zaliczenie zajęć z kryminologii (wymagane minimum: Podstawy kryminologii)

Skrócony opis:

Tematem wiodącym seminarium są zagadnienia badawcze, które eksploruje współczesna kryminologia. W trakcie zajęć będą omawiane takie nowe nurty jak kryminologia kulturowa, zielona kryminologia, kryminologia feministyczna czy kryminologia praw człowieka.

Seminarium ma na celu przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej. Cel ten realizowany będzie poprzez:

- naukę dostrzegania i określania problemów naukowych,

- prawidłowego formułowania hipotez badawczych,

- weryfikacji hipotez badawczych,

- pozyskanie umiejętności logicznego i rzetelnego doboru materiału, doboru piśmiennictwa naukowego,

- prawidłowego posługiwania się statystykami oraz

- logicznego i spójnego prezentowania wniosków z pracy.

Pełny opis:

Tematem wiodącym seminarium są zagadnienia badawcze, które eksploruje współczesna kryminologia – która staje się nauką coraz bardziej interdyscyplinarną. W trakcie zajęć będą omawiane takie nowe nurty jak kryminologia kulturowa, zielona kryminologia, kryminologia feministyczna czy kryminologia praw człowieka. Obszarem eksplorowanym przez studentów będą więc zagadnienia z pogranicza kryminologii i innych nauk takich jak socjologia, psychologia społeczna prawo, kulturoznawstwo czy ochrona środowiska.

Podczas seminarium prowadzone będą dyskusje podejmujące ważkie i aktualne problemy dotyczące współczesnych zagrożeń związanych z przestępczością, zmianą jej struktury, wzrostem zagrożenia pewnymi przestępstwami (przestępstwa z nienawiści, przestępstwa skierowane przeciwko środowisku, przestępstwa popełniane za pomocą internetu). Studenci będą próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy nowe kierunki w kryminologii oferują trafną diagnozę tych zjawisk i proponują właściwe środki zaradcze. W związku z tak zarysowanym zakresem seminarium, przygotowywane w toku kursu prace mogą dotyczyć np. skali i struktury przestępstw z nienawiści w kontekście teorii relacji międzygrupowych, tłumaczących genezę uprzedzeń, zakresu kryminalizacji przestępstw skierowanych przeciwko środowisku naturalnemu (czy odpowiada ona skali zagrożenia), przestępczości przeciwko zwierzętom, kulturowym uwarunkowaniem przestępczości, analizie wybranych zmian legislacyjnych w kontekście zmian przestępczości.

Program seminarium uwzględnia ponadto zapoznanie uczestników z metodologią pisania pracy licencjackiej, poprzez objaśnienie celów dydaktycznych i naukowych pracy licencjackiej; wyjaśnienie reguł tworzenia konspektu oraz planu pracy, wskazanie reguł poprawnej konstrukcji spisu treści oraz samej pracy, przedstawienie zasad gromadzenia materiału bibliograficznego (z punktu widzenia celowości, zasadności i rzetelności naukowej) oraz omówienie reguł edytorsko-redakcyjnych stosowanych podczas pracy z samym tekstem (przypisy dolne, formatowanie tekstu, grupowanie bibliografii, strona tytułowa, oprawa pracy).

Literatura:

1. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2007;

2. E. Drzazga, M. Grzyb (red.), Nowe kierunki w kryminologii, Warszawa 2018

3. K. Buczkowski, B. Czarnecka – Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, D. Wójcik, Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013;

4. M. Grzyb, Zielona Kryminologia, Archiwum Kryminologii, Tom XXXIII, rok 2011, s. 7 – 26

5. M. Grzyb, Przestępstwa motywowane kulturowo. Aspekty kryminologiczne i prawnokarne, Warszawa 2016

6. E. Drzazga, Kryminologia kulturowa. Wprowadzenia do koncepcji, Archiwum Kryminologii, Tom XXXII, rok 2010, s. 5 – 22

7. K. Gradoń, Kryminologia kulturowa? Antropologia kultury jako przyczynek do rozważań nad problematyka zabójstwa w krajach anglosaskich, Archiwum Kryminologii 2005-2006, t. XXVIII, s. 178 – 185

8. T. Newburn, Criminology (third edition), London 2017

9. European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics 2014 (fifth edition), www.heuni.fi/material/attachments/heuni/reports/qrMWoCVTF/HEUNI_Report_80_European_Sourcebook.pdf;

10. M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner, The Oxford Handbook of Criminology, Oxford University Press 2012;

11. Walsh A., Ellis L., Criminology. An Interdisciplinary Approach, Sage Publications, 2007

12. R. Khare, Benefits that a Zemiological Approach can bring to the Study of Global Crime and Insecurity, International Research Journal of Social Sciences, vol. 5, maj 2016, s. 30 – 32, http://www.isca.in/IJSS/Archive/v5/i5/7.ISCA-IRJSS-2016-049.pdf

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

a) wiedza: studenci zapoznają się z:

- najnowszymi nurtami w nauce kryminologii,

- stanowiskami i dyskusjami w jej nurcie,

- współczesnymi postaciami przestępczości,

- aktualnym stanem badań kryminologicznych.

b) umiejętności: studenci rozwiną umiejętności:

- analizowania złożonych zjawisk społecznych i ich wpływu na zjawisko przestępczości,

- formułowania i sprawdzania hipotez badawczych,

- prawidłowego redagowania opracowań naukowych,

- redagowania opracowań zgodnie z przepisami prawa autorskiego, przy założeniu samodzielności twórczej opracowania i poszanowania praw autorów źródeł, z których korzystają.

c) kompetencje społeczne: studenci będą zachęcani do prowadzenia dyskusji i wyrażania swojego stanowiska w oparciu o merytoryczne argumenty, z dbałością o kulturę i poszanowanie poglądów adwersarza

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła:

a) uwzględniająca przygotowanie do zajęć, terminowe składanie poszczególnych rozdziałów pracy.

b) bieżące pisanie pracy licencjackiej.

c) czynny udział i zaangażowanie w pracę podczas zajęć, umiejętność dyskusji i obrony swojego stanowiska.

2. Obrona pracy licencjackiej w terminie.

Praktyki zawodowe:

nie ma

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)