Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oddziaływania resocjalizacyjne w instytucjach penalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEML-ODRz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Oddziaływania resocjalizacyjne w instytucjach penalnych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Seminaria licencjackie zaoczne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wspieranie rozwoju umiejętności i kompetencji studentów w dziedzinie przygotowania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Wspieranie uczestników seminarium w wyborze tematu oraz celu badan, zaplanowaniu procedury, organizacji i realizacji badan, opracowaniu wyników badan w formie przewidzianej dla pracy licencjackiej

Wdrażanie uczestników seminarium do poszukiwania, analizowania i krytycznego spożytkowania literatury przedmiotu.

Wdrażanie do prowadzenia badań empirycznych (zwłaszcza terenowych) oraz ich realizacja, weryfikowanie założeń teoretycznych, wyciąganie wniosków naukowych, przedstawienie ich w formie pisemnej, graficznej, statystycznej

Udzielanie wskazówek i pomocy m.in. w (merytorycznym, redakcyjnym, technicznym, edytorskim) przygotowaniu i zaprezentowaniu pracy dyplomowej

Literatura:

Franciszek Bereźnicki, Prace magisterskie z pedagogiki, Kraków Impuls2008

Literatura uzupełniająca

Skorny Z., Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, Warszawa: WSiP 1984

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 1997

Morison M., Jak pisać prace pisemne i prace badawcze oraz jak zdać egzamin z psychologii, Wyd. Zysk i S-ka Poznań 1999

Nęcka E., Stocki R., Jak pisać prace naukowe z psychologii, Kraków: Universitas 1993.

Efekty uczenia się:

Umiejętność samodzielnego wykonania terenowych badań empirycznych, opracowanie materiału badawczego, wyciagnięcie wniosków naukowych, weryfikacja założeń badawczych, zaprezentowanie wyników badań empirycznych

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym Uzgodnienie metodologii badań, zamknięcie rozdziału metodologicznego i przeprowadzenie badań pilotażowych. oddanie co najmniej jednego rozdziału z części teoretycznej pracy dyplomowej W semestrze letnim oddanie kolejnych rozdziałów z części badawczej pracy dyplomowej, poprawnie napisanych od strony warsztatowej (przypisy, schematy, tabele itp.) oraz założeń badawczych (jeśli praca jest empiryczna lub uzasadnienie analizy teoretycznej, jeśli praca jest teoretyczna).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)