Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oddziaływania resocjalizacyjne w instytucjach penalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEML-ODRz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Oddziaływania resocjalizacyjne w instytucjach penalnych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Seminaria licencjackie zaoczne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wspieranie rozwoju umiejętności i kompetencji studentów w dziedzinie przygotowania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Wspieranie uczestników seminarium w wyborze tematu oraz celu badan, zaplanowaniu procedury, organizacji i realizacji badan, opracowaniu wyników badan w formie przewidzianej dla pracy licencjackiej

Wdrażanie uczestników seminarium do poszukiwania, analizowania i krytycznego spożytkowania literatury przedmiotu.

Wdrażanie do prowadzenia badań empirycznych (zwłaszcza terenowych) oraz ich realizacja, weryfikowanie założeń teoretycznych, wyciąganie wniosków naukowych, przedstawienie ich w formie pisemnej, graficznej, statystycznej

Udzielanie wskazówek i pomocy m.in. w (merytorycznym, redakcyjnym, technicznym, edytorskim) przygotowaniu i zaprezentowaniu pracy dyplomowej

Literatura:

Franciszek Bereźnicki, Prace magisterskie z pedagogiki, Kraków Impuls2008

Literatura uzupełniająca

Skorny Z., Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, Warszawa: WSiP 1984

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 1997

Morison M., Jak pisać prace pisemne i prace badawcze oraz jak zdać egzamin z psychologii, Wyd. Zysk i S-ka Poznań 1999

Nęcka E., Stocki R., Jak pisać prace naukowe z psychologii, Kraków: Universitas 1993.

Efekty uczenia się:

Umiejętność samodzielnego wykonania terenowych badań empirycznych, opracowanie materiału badawczego, wyciagnięcie wniosków naukowych, weryfikacja założeń badawczych, zaprezentowanie wyników badań empirycznych

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym Uzgodnienie metodologii badań, zamknięcie rozdziału metodologicznego i przeprowadzenie badań pilotażowych. oddanie co najmniej jednego rozdziału z części teoretycznej pracy dyplomowej W semestrze letnim oddanie kolejnych rozdziałów z części badawczej pracy dyplomowej, poprawnie napisanych od strony warsztatowej (przypisy, schematy, tabele itp.) oraz założeń badawczych (jeśli praca jest empiryczna lub uzasadnienie analizy teoretycznej, jeśli praca jest teoretyczna).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Szczepaniak
Prowadzący grup: Paweł Szczepaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)