Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przestępczość i reakcja na nią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEML-PRNz
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przestępczość i reakcja na nią
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Seminaria licencjackie zaoczne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Wymagania (lista przedmiotów):

Techniki badań w kryminologii 3401-PR1-SP-PK-TBKz

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw kryminologii, teorii kryminologicznych, metod badań w kryminologii i problematyki polityki kryminalnej.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest pomoc studentom w doskonaleniu warsztatu naukowego, analizie literatury, zdobywaniu danych empirycznych i przygotowaniu pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie przeznaczone jest dla studentów zainteresowanych napisaniem pracy licencjackiej z zakresu kryminologii, polityki i/lub prewencji kryminalnej. Szczególny nacisk położony jest na empiryczną analizę współczesnych problemów przestępczości i reakcji na przestępczość w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej. Seminarium ma za zadanie dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu teorii kryminologicznych i społecznych, metodologii badań, analizy literatury oraz zdobywania danych związanych z tematami przygotowywanych prac.

Literatura:

Ustalana z każdym studentem w nawiązaniu do wybranego tematu pracy.

Efekty uczenia się:

WIEDZA Student posiada:

- wiedzę specjalistyczną z zakresu swojej pracy licencjackiej;

- wiedzę metodologiczną dotyczącą pisania pracy licencjackiej, analizy literatury i zdobywania danych empirycznych;

- wiedzę praktyczną związaną z możliwościami rozwiązywania konkretnych problemów przestępczości oraz polityki i prewencji kryminalnej.

UMIEJĘTNOŚCI Student potrafi:

- wykorzystać wiedzę do napisania pracy licencjackiej;

- gromadzić i analizować opracowania teoretyczne i wyniki innych badań związanych z tematem przygotowywanej pracy;

- przeprowadzić własne niewielkie analizy empiryczne;

KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE Student posiada kompetencje do:

- formułowania wyważonych opinii i wniosków dla praktyki reakcji na przestępczość, polityki i prewencji kryminalnej.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła uwzględniająca opracowywanie wskazanych zagadnień i terminowe składanie poszczególnych rozdziałów pracy.

2. Obrona pracy licencjackiej w terminie.

Zaliczenie: ukończenie pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Ostaszewski
Prowadzący grup: Paweł Ostaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)