Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przestępczość zorganizowana - aspekt kryminologiczny i prawny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEML-PZd
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przestępczość zorganizowana - aspekt kryminologiczny i prawny
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Zaliczenie zajęć z kryminologii.

Znajomość podstaw kryminologii i teorii kryminologicznych.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej. Realizowany on będzie poprzez naukę dostrzegania i werbalizowania problemów naukowych, formułowania hipotez badawczych, umiejętności logicznego i sprawnego doboru materiału, doboru piśmiennictwa naukowego, stosowania statystyki i logicznego prezentowania wniosków z pracy.

Pełny opis:

Tematem wiodącym seminarium są różne aspekty prawne i kryminologiczne dotyczące przestępczości zorganizowanej.

Na seminarium będziemy dyskutować aktualne problemy przestępczości zorganizowanej oraz kwestie reakcji karnej na nią. Realizowane prace mogą dotyczyć np. form przestępczości zorganizowanej, historii przestępczości zorganizowanej w Polsce i na świecie, form międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, jak np. yakuza, hińskie triady, cosa nostra itp., działalności organizacji międzynarodowych w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, regulacji prawno-procesowych w tym zakresie (np. instytucji świadka koronnego, europejskiego nakazu aresztowania etc.).

W czasie seminarium prowadzone będą zajęcia poświęcone teoretycznym zagadnieniom dotyczącym przestępczości zorganizowanej i badaniom prowadzonym w kryminologii.

Ponadto w czasie seminarium będą miały miejsce zajęcia poświęcone sztuce pisania pracy licencjackiej: omówienie celu i konspekt pracy, prowadzenie przeglądu piśmiennictwa, pracy w bibliotece i z literaturą (gdzie, co i jak szukać), struktury pracy oraz jak zabrać się za napisanie pracy. Omówimy także kwestie estetyki pracy, formatowania tekstu, edycji i oprawy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Southwell D., Historia przestępczości zorganizowanej: prawdziwe dzieje i tajemnice gangów całego świata, Bremen, 2009.

Błachut J, Gaberle A., Krajewski K, Kryminologia, Gdańsk 2000

Michalska-Warias A., Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania, Lublin 2006.

Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 r., MSWiA 2015.

Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M.: Atlas przestępczości w Polsce 4; Oficyna Naukowa, Warszawa 2009;

Szymanowski T, Przestępczość i polityka karna w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2012;

Literatura uzupełniająca:

Abadinsky H., Organized crime, 7th ed., Belmont, CA : Thomson/Wadsworth, 2003

Mądrzejowski W., Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Warszawa 2008

Michalska-Warias A., Zwalczanie zorganizowanych form przestępczości w prawie karnym obowiązującym na ziemiach polskich w XIX I XX wieku, Lublin 2008.

Paprzycki L., Rau Z. (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna. Warszawa 2009

Newburn T., Criminology, Willan Publishing 2007.

Marek A. (red.), System prawa karnego. Tom 1. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2010

Rau Z., Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Zakamycze 2002.

Maguire M., Morgan R., Reiner R., The Oxford Handbook of Criminology, Oxford University Press 2012.

Laskowska K., Rosyjskojęzyczna przestępczość zorganizowana – studium kryminologiczne, Białystok 2006.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć:

1. Znają podstawowe pojęcia i zagadnienia z dziedziny kryminologii.

2.Potrafią wykorzystać pojęcia teoretyczne w interpretacji sytuacji kryminologicznych.

3.Znają zasady prawidłowego redagowania opracowań naukowych.

4. Znają problematykę prawa autorskiego w odniesieniu do pracy licencjackiej.

5. Potrafią analizować statystyki przestępczości i przestępstw poszczególnych rodzajów

6. Potrafią analizować teksty źródłowe oraz analizować i komentować zjawiska społeczne związane z przestępczością w oparciu o adekwatnie dobraną teorię

7. Umieją przygotować opracowanie na temat związany z kryminologią wraz z prawidłowymi przypisami.

8. Rozumieją wagę przestrzegania prawa autorskiego.

Metody i kryteria oceniania:

1.Ocena ciągła:

a) uwzględniająca przygotowanie do zajęć, oddawanie w terminie poszczególnych rozdziałów pracy.

b) Bieżące pisanie pracy licencjackiej.

c) Aktywny udział w czasie zajęć.

2. Obrona pracy licencjackiej w terminie.

Sposób zaliczenia dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu: ukończenie pracy licencjackiej.

Forma pracy studenta Liczba godzin

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach z prowadzącym) 60

Zebranie bibliografii, zebranie materiałów do pracy, zapoznanie się z literaturą 60

Napisanie rozdziałów pracy 250

Korekta całej pracy 50

Liczba godzin ogółem 420

Liczba ECTS 14

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)