Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia współczesnej polityki społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEML-WZWd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia współczesnej polityki społecznej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: 14.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć student poznaje warsztat naukowy, umożliwiający poprawne napisanie pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są przygotowaniu pracy licencjackiej w toku procesu, przebiegającego od wypracowania koncepcji pracy licencjackiej, poprzez dyskusję nad jej założeniami, towarzyszenie studentowi i wspieranie go w postępach pracy, aż po ostateczne zredagowanie i przedłożenie pracy, spełniającej wymagania formalne i merytoryczne. Nacisk jest położony na kwestie poprawności metodologicznej, w tym tworzenie logicznego konspektu pracy, harmonogramu, zestawienie bibliografii, zamieszczanie cytowań z poszanowaniem własności intelektualnej. Zagadnienia merytoryczne są omawiane w zależności od obszaru tematycznego pracy.

Literatura:

Umberto Eco “Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów”, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 2007

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

 zna techniki pisania prac naukowych

 zna zasady korzystania z własności intelektualnej i otwartego dostępu do źródeł

 zna dostępne bazy i wyszukiwarki naukowe oraz programy do zarządzania bibliografią i przypisami

w sferze umiejętności:

 potrafi rozwijać logiczną argumentację i formułować konkluzje

 potrafi korzystać z biblioteki i cyfrowych źródeł naukowych oraz programów ułatwiających zarządzanie bibliografią i przypisami

 potrafi napisać pracę licencjacką, spełniającą wymogi formalne i merytoryczne

w sferze kompetencji społecznych:

 jest gotowy/a formułować tezy i poddawać je dyskusji w grupie

 jest gotowy/a prezentować wnioski z badań w jasny i logiczny sposób

 szanuje prawo własności intelektualnej

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach, praca zgodnie z indywidualnie ustalonym harmonogramem. Zaliczenie na podstawie przedstawionego konspektu pracy i jej pierwszego rozdziału (semestr zimowy) oraz przedłożenia całości pracy (semestr letni)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dudzińska
Prowadzący grup: Agnieszka Dudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)