Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Człowiek w sytuacji bezradności i odtrącenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEMM-CSBz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Człowiek w sytuacji bezradności i odtrącenia
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Seminaria magisterskie zaoczne
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest pomoc studentom w doskonaleniu warsztatu naukowego, podejmowaniu badań empirycznych i poprawnym przygotowaniu pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Zakres tematyczny seminarium:

1. Biografie charyzmatycznych działaczy społecznych i wolontariuszy.

2. Człowiek stary i jego środowisko (starzenie się jako globalny proces demograficzny, postawy społeczne wobec ludzi starych i starości, różne modele opieki nad osobami starymi w państwach Unii Europejskiej, aktywność edukacyjna i społeczna seniorów, czasowa opieka zastępcza, przestępczość osób starych, ludzie starzy jako ofiary przestępstw, populacja ludzi starych przebywających w zakładach karnych).

3. Śmierć i umieranie we współczesnym świecie (opieka hospicyjna i paliatywna, społeczne postawy wobec śmierci, zwyczaje i rytuały pogrzebowe w różnych tradycjach, obyczaje żałobne, edukacja tanatologiczna, śmierć i umieranie w mediach, filmie, literaturze).

4. Wolontariat (hospicyjny, więzienny, seniorów i dla seniorów).

5. Nietolerancja, obojętność, tolerancja.

6. Człowiek w sytuacji kryzysowej (samotność, nieuleczalna choroba, skrajne przypadki uzależnienia, bezdomności itp.).

7. Monografie wybranych instytucji pomocy społecznej, opiekuńczo-wychowawczych, profilaktyczno-resocjalizacyjnych i penitencjarnych.

8. Inne tematy – po uzgodnieniu.

Tematy ustalane są wspólnie ze studentami.

Literatura:

Dobór literatury jest indywidualny, związany z wybranym tematem pracy magisterskiej oraz z metodologią badań.

Efekty uczenia się:

Student

w zakresie wiedzy:

 ma podstawową interdyscyplinarną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w społeczeństwie,

 ma podstawową interdyscyplinarną wiedzę o źródłach i mechanizmach zaburzeń w funkcjonowaniu człowieka,

 zna metody i narzędzia badawcze pozwalające opisywać i wyjaśniać zjawiska i procesy społeczne,

 ma wiedzę o koncepcjach i teoriach podstawowych dziedzin wiedzy (psychologii, socjologii, pedagogiki, prawa, ekonomii, organizacji i zarządzania) istotnych dla pracy socjalnej,

 zna zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

w zakresie umiejętności:

 potrafi samodzielnie pozyskiwać dane potrzebne dla analizy zjawisk i procesów (psychologicznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych), świadomie i kompetentnie korzystać z zasobów wiedzy i informacji dostępnych w języku polskim i obcym oraz projektuje i realizuje, w sposób poprawny metodologicznie, własne projekty badawcze sprawnie posługując się nowoczesnymi technologiami,

 posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych (projektów, esejów, prac empirycznych) w języku polskim i obcym, dotyczących problematyki pracy socjalnej, z uwzględnieniem interdyscyplinarnej wiedzy oraz stosownej regulacji prawnej i etycznej,

 prezentuje publicznie swoje poglądy i opinie dotyczące problematyki pracy socjalnej, argumentuje posługując się interdyscyplinarną wiedzą i naukowymi pojęciami oraz odwołując się do zasad prawnych i etycznych.

w zakresie kompetencji:

 jest zdolny do funkcjonowanie w grupach i zespołach i skutecznego pełnienia w nich różnych ról,

 jest świadomy dylematów towarzyszących praktykowaniu pracy socjalnej,

 jest świadomy standardów etycznych i znaczenia ich dochowania w praktyce zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

1. systematyczna ocena uczestnictwa w zajęciach seminaryjnych dokonywana przez prowadzącego

- kryterium oceny jest stwierdzony na podstawie analizy uczestnictwa studenta w zajęciach zakres posiadanej przez niego wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

2. systematyczna ocena postępów w przygotowywaniu pracy magisterskiej dokonywana przez prowadzącego

- kryterium oceny jest stwierdzony na podstawie analizy pracy dyplomowej zakres posiadanej przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Ocenie podlegają:

- wiedza studenta ujawniona w prezentowaniu opracowań kolejnych etapów pracy magisterskiej (uzasadnienia i wybór tematyki pracy, dobór i znajomość literatury przedmiotu, znajomość koncepcji naukowych odnoszących się do problematyki pracy;

- umiejętności wykazane w trakcie pracy koncepcyjnej i poszukiwaniu własnych rozwiązań badawczo – warsztatowych; umiejętność prezentowania swoich doświadczeń, systematyczność i dociekliwość badawcza; umiejętności naukowego argumentowania, precyzyjnego formułowania swoich myśli w mowie i na piśmie, krytyczna postawa wobec własnych dokonań, umiejętność pracy i dyskusji zespołowej;

- kompetencje społeczne wykazane przez studenta w aktywnym uczestnictwie w zajęciach, w dyskusjach nad projektami badawczymi innych seminarzystów, w skutecznej realizacji wytyczonych celów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Górecki
Prowadzący grup: Mirosław Górecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 40 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Górecki
Prowadzący grup: Mirosław Górecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)