Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka i społeczeństwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEMM-GSd
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gospodarka i społeczeństwo
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Wyznaczone formalnym tokiem studiów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie seminarium studenci pracują nad samodzielnymi pracami magisterskimi zawierającymi analizy konkretnych zjawisk z perspektywy socjologii ekonomicznej, socjologii organizacji oraz socjologii prawa.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest zjawiskom i procesom ekonomicznym zachodzącym w społeczeństwie oraz sposobom, na jakie społeczeństwo wpływa oraz uwarunkowuje zachowania w sferze ekonomicznej.

Badania nad zjawiskami ekonomicznymi zakorzenionymi w relacjach społecznych są podejmowane w licznych ośrodkach socjologicznych, organizowane są na ten temat konferencje i wydawane publikacje. W ostatnim okresie – ze względu na osłabienie paradygmatu neoklasycznego w ekonomii – socjologiczne podejście do zjawisk gospodarczych przeżywa swój renesans. Również w Polsce wielu badaczy zajmuje się socjologią ekonomiczną.

Celem seminarium jest wsparcie pracy studentów, aby była zintegrowana z tym polem badawczym.

Podejmowane zagadnienia to:

-- Nowa socjologia ekonomiczna: podstawy teoretyczne oraz kierunki badawcze

-- Działania formalne i nieformalne

-- Społeczne zakorzenienie zjawisk ekonomicznych

-- Społeczeństwo, gospodarka oraz pieniądze

-- Kryzysy ekonomiczne i reakcja na nie

-- Wymiary kryzysów ekonomicznych, politycznych oraz migracyjnych (n.p. Europejski kryzys uchodźczy)

-- Ekonomia alternatywna, ekonomia dzielenia, szara strefa (np. Uber)

Studenci poznają warsztat pracy nad tekstem naukowym: tworzenie prawidłowej bibliografii, przypisów, konspektu tekstu.

Bilans nakładu pracy studenta (studia stacjonarne)

60 godzin kontaktowych

60 godzin przygotowanie do zajęć

120 przygotowanie pracy magisterskiej

Razem 240 godzin

Literatura:

Callon, Michel (ed.). 1998. Laws of the Markets. Wiley-Blackwell

Aspers, Patrick and Bigel Dodd (eds.). 2015. Reiminagining New Economic Sociology. Oxford University Press

Beckert, Jens. 2016. Imagined Futures: Fictional Expectations and Capitalist Dynamics. Harvard University Press

MacKenzie, Donald, Fabian Muniesa and Lucia Siu (eds.). 2007. Do Economists Make Markets? On The Performativity of Economics. Princeton University Press.

Morawski, Witold. 2001. Socjologia ekonomiczna. Wydawnictwo PWN.

Zelizer, Viviana. 2010. Economic Lives: How Culture Shapes the Economy. Princeton University Press

Efekty uczenia się:

1. Studen posługuje się pojęciami i koncepcjami teoretycznymi z zakresu socjologii ekonomicznej.

2. Student zna literaturę i wyniki badań dotyczące wybranego tematu pracy magisterskiej.

3. Student posługuje się metodami i technikami badań społecznych adekwatnymi do zagadnień będących przedmiotem pracy magisterskiej.

4. Student obserwuje i interpretuje zjawiska, procesy i problemy społeczne będące przedmiotem jego badań magisterskich.

5. Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną do opisu, analizy i interpretacji konkretnych procesów i zjawisk społecznych będących przedmiotem jego badań i pracy magisterskiej

6. Student potrafi pisać i redagować pracę magisterską oraz dokumentować wykorzystywane w niej źródła i materiały w sposób zapobiegający popełnieniu plagiatu.

7. Student posiada kompetencje w zakresie komunikowania się z otoczeniem i przekazywania wiedzy na temat zjawisk, procesów i problemów społecznych oraz o sposobach ich naukowego badania.

8. Student stosuje badawcze standardy etyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Zaliczenie semestru zimowego na podstawie obecności, aktwywności oraz pisemnego planu pracy magisterskiej. Zaliczenie semestru letniego na podstawie gotowej pracy magisterskiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)