Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Koordynacja działania: Organizacje, sieci, instytucje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEMM-KDz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Koordynacja działania: Organizacje, sieci, instytucje
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Seminaria magisterskie zaoczne
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przygotowanie do napisania pracy magisterskiej dotyczącej działania zbiorowego. Celem seminarium jest nauczenie studentów podstawowego warsztatu samodzielnej pracy naukowej: dobór i analiza literatury, projektowanie i realizacja badań, analiza i interpretacja danych, redakcja tekstu naukowego. Podczas seminarium podejmowana jest tematyka różnorodnych form koordynacji ludzkiej działalności zarówno uznawanej za dewiacyjną (np. przestępczość zorganizowana, przestępczość białych kołnierzyków, sieci powiązań osób uzależnionych) jak i koordynacja oddziaływania kontroli społecznej (np. organizacyjne aspekty pomocy społecznej i wymiaru sprawiedliwości, kapitał społeczny). Badania studentów koncentrują się wokół takich mechanizmów koordynacji działania jak organizacje, sieci społeczne i instytucje.

Pełny opis:

Przygotowanie do napisania pracy magisterskiej dotyczącej działania zbiorowego. Celem seminarium jest nauczenie studentów podstawowego warsztatu samodzielnej pracy naukowej: dobór i analiza literatury, projektowanie i realizacja badań, analiza i interpretacja danych, redakcja tekstu naukowego. Podczas seminarium podejmowana będzie tematyka różnorodnych form koordynacji ludzkiej działalności zarówno uznawanej za dewiacyjną (np. przestępczość zorganizowana, przestępczość białych kołnierzyków, sieci powiązań osób uzależnionych) jak i koordynacja oddziaływania kontroli społecznej (np. organizacyjne aspekty pomocy społecznej i wymiaru sprawiedliwości, kapitał społeczny). Badania studentów koncentrują się wokół takich mechanizmów koordynacji działania jak organizacje, sieci społeczne i instytucje.

W czasie seminarium wykorzystywany będzie dorobek socjologii, antropologii kulturowej, teorii organizacji, analizy sieci społecznych, nauk o politykach publicznych i nauk o zarządzaniu do badania tego, jak ludzie koordynują swoje działania, czyli jak robią coś wspólnie. Podejmowane tematy badawcze dotyczą koordynacji działania od poziomu mikro (np. monografie niedużych organizacji) do poziomu makro (np. mechanizmy tworzenia i wdrażania polityk publicznych i zaangażowania różnorodnych aktorów społecznych w ten proces).

Literatura:

Berger, Peter L., Thomas Luckmann (1983) Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: PIW.

Czarniawska, Barbara (2010) Trochę inna teoria organizacji: Organizowanie jako konstrukcja sieci działań. Warszawa: Wydawnictwo Poltex.

Czarniawska, Barbara (2018) Badacz w terenie, pisarz przy biurku. Jak powstają nauki społeczne? Łódź: Wydawnictwo SIZ.

DiMaggio, Paul J., Walter W. Powell (2006) Nowe spojrzenie na „żelazną klatkę”: instytucjonalny izomorfizm i racjonalność zbiorowa w polach organizacyjnych, W: Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (wyb. i opr.). Współczesne teorie socjologiczne, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 600-612.

Fligstein, Neil (2009) Kompetencje społeczne i teoria pola. W: Aleksander Manterys, Janusz Mucha (red.). Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, s.273-300.

Goffman, Erving (2011) Instytucje totalne: o pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Hatch, Mary J. (2002) Teoria organizacji. Warszawa: PWN.

Harari, Yuval Noah (2017) Sapiens: Od zwierząt do bogów. Warszawa: PWN.

March, James G., Johan P. Olsen (2005) Instytucje: Organizacyjne podstawy polityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Meyer, John. W., Brian Rowan (2006) Organizacje zinstytucjonalizowane: struktura formalna jako mit i ceremonia. W: Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (wyb. i opr.). Współczesne teorie socjologiczne, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 583-599.

Pawlak, Mikołaj, Łukasz Srokowski (red.) (2014) Pomiędzy i wewnątrz: Instytucje, organizacje i ich działania. Warszawa: IPSiR UW.

Pawlak, Mikołaj, Michał Kotnarowski (2016) Siła słabych powiązań na rynku pracy w Polsce. „Studia Socjologiczne” 2(221): 187-215.

Pietrowicz, Krzysztof (2016) Podejścia sieciowe w socjologii: Przyczółki, splecenia i przeobrażenia dyscypliny. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.

Weick, Karl E. (2016) Tworzenie sensu w organizacjach. Kraków: WUJ.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła udziału w seminarium (w tym prezentacji postępów nad pracą). Systematyczna ocena postępów nad pracą magisterską.

I semestr – koncepcja badań

II semestr – zorganizowany warsztat badawczy oraz samodzielnie napisany fragment pracy

III semestr – przeprowadzenie badań i analiz

IV semestr – złożenie pracy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Pawlak
Prowadzący grup: Mikołaj Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)