Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Penologia, prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEMM-PPKz
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Penologia, prawo karne
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji (zaoczne)
Seminaria magisterskie zaoczne
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przygotowanie do napisania pracy magisterskiej z zakresu penologii, prawa karnego i zagadnień pokrewnych. W czasie seminarium preferowana będzie integralnokulturowa analiza problemów z zakresu nauki prawa karnego i penologii.

Pełny opis:

Przygotowanie do napisania pracy magisterskiej z zakresu penologii, prawa karnego i zagadnień pokrewnych. W czasie seminarium preferowana będzie integralnokulturowa analiza problemów z zakresu nauki prawa karnego i penologii.

Student uzyskuje konsultacje niezbędne dla pisania pracy magisterskiej, samodzielnego korzystania z literatury naukowej i prowadzenia badań własnych, wykorzystania materiałów dla opracowania określonego zagadnienia z zakresu tematyki seminarium.

Literatura:

Literatura każdorazowo dobierana do potrzeb grupy i tematów prac magisterskich poszczególnych studentów

Ponadto literatura zalecana (ale nie obowiązkowa) wprowadzająca do podejścia integralnokulturowego w badaniach prawno-społecznych: Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych, Zakład Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych, Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, red. J. Utrat-Milecki, J. Królikowska, Warszawa IPSiR 2010;

Kara w nauce i kulturze, red. J. Utrat-Milecki, Warszawa, Wyd. UW 2009;

Prawo i ład społeczny, integralnokulturowa analiza zagadnienia racjonalności. Artykuły i szkice, Warszawa, Wyd. UW 2011

Efekty uczenia się:

wiedza: poznanie metodologii badań prawnych i społecznych na użytek badań z zakresu wymiaru sprawiedliwości karnej i postępowania z nieletnimi w związku z samodzielnym przygotowywaniem pracy magisterskiej, dogłębne poznanie wybranej literatury odnoszącej się do tematy pracy magisterskiej

Umiejętność: uzyskanie umiejętności napisania samodzielnie pracy magisterskiej, samodzielnego poszukiwania i analizowania literatury niezbędnej do analizowania problemu, analizy aktów normatywnych, odpowiednio umiejętności prowadzenia badań z zakresu nauk społecznych.

Komptencje społeczne. Uzyskanie świadomości znaczenia rzetelności w pracy badawczej, uwrażliwienie na etyczne aspekty prowadzenia badań i ich prezentacji

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium I rok ,…ocena ciągła w pracy seminaryjnej, w tym kryterium aktywności i obecności : ocena końcowa po przedstawieniu planu pracy, rodziału pierwszego, koncepcji badań własnych i zebranej podstawowej literatury przedmiotu.

II roku zaliczenie na podstawie oceny pracy ciągłej po złożeniu pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 40 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Utrat-Milecki
Prowadzący grup: Jarosław Utrat-Milecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)