Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca socjalna - obszary, modele, klienci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-SEMM-PS2-11z
Kod Erasmus / ISCED: 14.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0921) Pomoc społeczna i poradnictwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna - obszary, modele, klienci
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Seminaria magisterskie dla NZ2-PRK-PSO
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest wspieranie i asystowanie studentom w procesie doskonaleniu warsztatu naukowego, podejmowaniu badań empirycznych i poprawnym przygotowaniu pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie wspieranie studentów w samodzielnym zaplanowaniu i przeprowadzeniu projektu badawczego i przygotowaniu na tej podstawie pracy magisterskiej. Jej przedmiot może dotyczyć problematyki:

• obszarów pracy socjalnej i dokonywanych w ich ramach interwencji społecznych,

• wybranych modeli pracy socjalnej i ich aplikacji,

• specyfiki grup klientów i stosowanych metod pracy socjalnej.

Zajęcie przebiegać będą dwoma trybami: (1) grupowe zajęcia seminaryjne oraz (2) indywidualne konsultacje. Zajęcia będą się koncentrowały na teoretycznych i metodologicznych aspektach problemów poruszanych w pracach studentów.

Literatura:

Dobór literatury indywidualny, związany z wybranym tematem pracy magisterskiej oraz z metodologią badania.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student zna i rozumie:

 współczesne teorie pracy socjalnej i ich osadzenie w naukach społecznych;

 zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

W zakresie umiejętności student potrafi:

 poddawać stosowane w obrębie pracy socjalnej modele interwencji krytycznej refleksji;

 planować i realizować badania empiryczne i /lub studia przy użyciu właściwych stosowanym naukom społecznym metod i technik.

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do:

 wykorzystywania wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych występujących w obszarze pracy socjalnej.

Metody i kryteria oceniania:

metody oceny liczba punktów / udział w ocenie końcowej

systematyczna ocena uczestnictwa w zajęciach seminaryjnych / indywidualnych konsultacjach 30%

systematyczna ocena postępów w przygotowywaniu pracy magisterskiej 70%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Olech
Prowadzący grup: Anna Olech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)