Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia przesądu - czarownice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10APCZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia przesądu - czarownice
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.anthro.edu.pl/czarownice
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

W trakcie zajęć przyjrzymy się historycznym i współczesnym procesom "polowań" na czarownice w perspektywie antropologicznej i socjologicznej.

Pełny opis:

Zajęcia opierają się na analizie procesów czarownic z Salem, choć w trakcie zajęć będziemy odwoływać się również do innych przypadków historycznych i współczesnych. Podstawę zajęć stanowi zbiór tekstów o czarostwie w aspekcie porównawczym pod redakcją Elaine G. Breslaw: Witches of the Atlantic World. A Historical Reader and Primary Sourcebook, New York University Press, NY 2000. Składają się nań zwięzłe, kilkustronicowe fragmenty klasycznych tekstów źródłowych i komentarzy na temat zjawiska, rozpatrywanego w ujęciu religioznawczym, medyczno-psychologicznym, genderowym i prawnym.

Literatura:

Elaine G. Breslaw [red.] Witches of the Atlantic World. A Historical Reader and Primary Sourcebook, New York University Press, NY 2000.

B. Baranowski O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach. Szkice z obyczajów XVII i XVIII w., Łódź, 1988

B. Levack Polowanie na czarownice w Europie wczesno nowożytnej, Wrocław, 2009

M. Harris, Krowy, świnie, wojny i czarownice, Warszawa, 1985

P. Boyer, S. Nissenbaum, Salem Possesed: The Social Origin Of Witchcraft

P. Stoller Fusion of the Words. An Ethnography of Possession among the Songhay of Niger

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu uczestnicy

• Poszerzą swoją wiedzę na temat procesu wykluczania,

• Poznają historię wczesnonowożytnych polowań na czarownice i stojących za nimi mechanizmów społecznych i kulturowych

• Będą potrafili znajdować analogie pomiędzy polowaniami we wczesno nowożytnej Europie i Ameryce a współczesnymi nam procesami społecznymi

• Podniosą umiejętność pracy w grupie i krytycznej analizy tekstów

Metody i kryteria oceniania:

Na ostateczną ocenę składają się oceny cząstkowe uzyskane z:

1/aktywnego udziału w zajęciach i obecności (nieobecności powyżej limitu dwóch powodują automatyczne obniżenie oceny końcowej: trzecia i czwarta po pół stopnia, piąta – niezaliczenie w pierwszym terminie)

2/eseju pisanego w parach. Celem tego zadania jest praktyczne zastosowanie omawianych teorii do współczesnego (nam) materiału. W efekcie będą Państwo mieli okazję utrwalić omawiane teorie analizując wybrany przez Was materiał. Materiałem mogą być zarówno wydarzenia historyczne, jak i treści popkulturowe.

Podstawowe kryteria oceny eseju:

- Analiza spójna z założonym (i opisanym) celem/celami

- Adekwatne wykorzystanie teorii. Dodatkowe punkty za poszerzenie zaplecza teoretycznego.

Objętość pracy nie jest kryterium oceny.

Wszystkie prace będą poddane kontroli antyplagiatowej

Swoje stanowisko należy uzasadniać merytorycznie, tj. stosując naukową, nie emocjonalną argumentację. Lepiej dokładniej omówić mniej zagadnień/teorii niż robić powierzchowny patchwork.

Proponowana struktura

- Wprowadzenie – krótkie zakreślenie wybranej tematyki i zaplecza teoretycznego, przedstawienie celów analizy oraz struktury pracy

- Rozwinięcie – analiza wybranego materiału z wykorzystaniem wybranej teorii

- Podsumowanie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Walczak
Prowadzący grup: Bartłomiej Walczak
Strona przedmiotu: http://www.anthro.edu.pl/czarownice
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć przyjrzymy się historycznym i współczesnym procesom "polowań" na czarownice w perspektywie antropologicznej i socjologicznej.

Pełny opis:

Program zajęć:

1. Co się zdarzyło w Salem?

2. Polowania na czarownice w Europie wczesnonowożytnej

3. Racjonalność polowania

4. Chrześcijańskie źródła wierzeń w czarostwo

5. Niechrześcijańskie źródła wierzeń w czarostwo

6. Afrykańskie czarownice

7. Polowania a gender

8. Tituba - czarownica z Salem

9. Ciało czarownicy

10. Panika moralna

11. Polowania dzisiaj

Literatura:

Elaine G. Breslaw [red.] Witches of the Atlantic World. A Historical Reader and Primary Sourcebook, New York University Press, NY 2000.

B. Baranowski O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach. Szkice z obyczajów XVII i XVIII w., Łódź, 1988

B. Levack Polowanie na czarownice w Europie wczesno nowożytnej, Wrocław, 2009

M. Harris, Krowy, świnie, wojny i czarownice, Warszawa, 1985

P. Boyer, S. Nissenbaum, Salem Possesed: The Social Origin Of Witchcraft

P. Stoller Fusion of the Words. An Ethnography of Possession among the Songhay of Niger

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)