Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie i realizacja projektu badawczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10PRPB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie warsztatowo przeprowadzić studentów przez proces badawczy, jego celem jest wyrobienie u studentów prawidłowych nawyków badawczych. Przedmiot pozwoli wykorzystać i zastosować w praktyce, podczas realizacji projektów, wcześniej nabytą wiedzę dotyczącą metod badań społecznych.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie warsztatowo przeprowadzić studentów przez proces badawczy: od pomysłu do promocji wyników (raportu badawczego). Celem nadrzędnym kursu jest wyrobienie u studentów prawidłowych nawyków badawczych, żeby w przyszłości, realizując tego rodzaju przedsięwzięcia, odruchowo stosowali prawidłowe procedury, zdając sobie sprawę z konsekwencji ich zaniechania. W trakcie realizacji przedmiotu nacisk zostanie położony na przebieg procesu badawczego, a nie na szczegółowe zagadnienia metodologiczne, niezależnie od tego, czy zespoły zdecydują się na projekty ilościowe, czy jakościowe. Kurs został bowiem pomyślany jako uzupełnienie i kontynuacja kursu metodologii. Ułatwi też sprawne zaprojektowanie i realizację projektów badawczych do prac licencjackich. Studenci będą pracować w 4-6-osobowych zespołach. Zaawansowanie swojej pracy będą konfrontować z całą grupą podczas dyskusji na zajęciach. Przedmiot ma także za zadanie nauczyć studentów pracy w zespole oraz zaznajomić ich z procesami grupowymi w trakcie realizacji projektu badawczego (konflikty i ich rozwiązywanie, zarządzanie, koordynacja, podział zadań). Warsztat zostanie podzielony na cztery bloki tematyczne: 1) Planowanie, 2) Realizacja, 3) Analiza i wnioskowanie oraz 4) Podsumowanie, produkty, promocja.

Szacunkowa, całkowita liczba godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się

(biorąc pod uwagę godziny zorganizowane, sposób zaliczenia, pracę samodzielną studenta), wynosi 75 godzin.

Literatura:

BIBLIOGRAFIA

• Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2006, PWN

o Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2013, PWN

o Becker H.S., Triki badawcze w socjologii. Jak w pełni wykorzystać potencjał badań społecznych, Warszawa 2018, PWN

• Denzin N., Lincoln Y., Metody badań jakościowych, Warszawa 2014, PWN

• Charmaz K., Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa 2009, PWN

• Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2010, PWN

• Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Poznań 2000, Zysk i S-ka

• Kaniowska K., Opis - klucz do rozumienia kultury, Łódź 1999. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

• Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000, PWN

• Lofland J., Snow D.A., Anderson L., Lofland L.H., Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, Warszawa 2009, Scholar.

• Nachmias D., Frankfort-Nachmias Ch., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001, Zysk i S-ka

• Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2020, PWN

• Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2020, PWN

• Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2020, PWN

• Winkin Y., Antropologia komunikacji: od teorii do badań terenowych, Warszawa 2007, Uniwersytet Warszawski. Bendyk E., Fliciak M., Hofmokl J., Kulisiewicz T., Tarkowski A., Raport kultura 2.0. Wyzwania cyfrowej przyszłości, Warszawa 2007, Polskie Wydawnictwo Audiowizualne. http://www.nina.gov.pl/files/Raport_Kultura_2.0.pdf

• Burszta W., Duchowski M., Fatyga B., Hupa A., Majewski P., Nowiński J., Pęczak M., Sekuła E.A., Szlendak T., Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, Warszawa 2010, Narodowe Centrum Kultury.

• Fliciak M, Danielewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A., Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, Warszawa 2010, Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS. http://www.magdalenaszpunar.com/dydaktyka/Nowe_media_raport.pdf

• Jadlewska B. i Skrzypczak B. (red.), Dom kultury w XXI wieku – wizje, niepokoje, rozwiązania, Olsztyn 2009, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych. http://www.edukultura.pl/media/File/dk.pdf

• Krejtz K., Kolenda P., Kuberacka A., Mobilność 2010. Raport o wpływie internetu mobilnego na życie Polaków, Warszawa 2010 http://mobilnyinternet.blox.pl/2010/03/Raport-MOBILNOSC-2010.html

• Raport Google Generation, Information behaviour of the researcher of the future, London 2008, UCL. Raport w formacie pdf - http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/reppres/gg_final_keynote_11012008.pdf

Efekty uczenia się:

• Definiuje problemy badawcze, osadzając je w szerokim kontekście kulturowym i społecznym.

• Identyfikuje teorie socjologiczne i podejścia badawcze adekwatne dla zarysowanego problemu badawczego.

• Opisuje przebieg procesu badawczego, wraz z możliwymi trudnościami, koniecznymi modyfikacjami oraz skutkami podejmowanych decyzji metodologicznych.

• Stosuje techniki i narzędzia badawcze oraz metody analizy właściwe dla realizowanego projektu badawczego.

• Analizuje relacje i procesy zachodzące wewnątrz zespołu badawczego, potrafi rozwiązywać konflikty między członkami zespołu.

• Wymienia wszystkie etapy realizacji projektu, rozumie konsekwencje odstąpienia od prawidłowych procedur badawczych.

• Przedstawia wyniki badania używając narzędzi do ich prezentacji, identyfikuje miejsca i metody promowania Raportu badawczego.

• Potrafi przygotować szczegółowy harmonogram i budżet projektu badawczego.

• Wyjaśnia przyczyny niepowodzeń w procesie badawczym, potrafi je przewidywać i im zapobiegać.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę stanowić będzie przygotowany raport badawczy oraz jego prezentacja na ostatnich zajęciach. Oprócz tego ocenie podlegać będzie bieżąca aktywność poszczególnych osób na zajęciach (w ramach prezentacji zadań domowych oraz dyskusji).

Egzamin w formie prezentacji raportów badawczych z projektów zrealizowanych przez poszczególne zespoły.

Dopuszczalne są dwie nieobecności. Przekroczenie tego limitu - o ile WSZYSTKIE nieobecności nie zostały usprawiedliwione przez lekarza - skutkuje obniżeniem oceny (gdy są to 3 nieobecności) lub (gdy jest ich 4 i więcej) niezaliczeniem przedmiotu. Egzamin może odbyć się w formie zdalnej, jeśli będzie taka uzasadniona potrzeba.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Całek, Magdalena Dudkiewicz, Mateusz Jeżowski
Prowadzący grup: Grzegorz Całek, Magdalena Dudkiewicz, Mateusz Jeżowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dudkiewicz
Prowadzący grup: Magdalena Dudkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)