Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwiązywanie problemów w sytuacji istotnych różnic interesów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10RPWSIRI-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwiązywanie problemów w sytuacji istotnych różnic interesów
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest dostarczenie podstaw teoretycznych do rozumienia i analizy procesów podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów w sytuacjach faktycznych lub postrzeganych konfliktów interesów oraz rozwinięcie umiejętności skutecznego działania w takich sytuacjach.

Pełny opis:

Celem zajęć jest dostarczenie podstaw teoretycznych do rozumienia i analizy procesów podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów w sytuacjach faktycznych lub postrzeganych konfliktów interesów oraz rozwinięcie umiejętności skutecznego działania w takich sytuacjach.

W ramach zajęć uczestnicy zdobędą i/lub poszerzą wiedzę w zakresie psychologicznych i społecznych mechanizmów wpływających na prawdopodobieństwo i dynamikę konfliktu (w szczególności w kontekście konfliktów wartości) oraz narzędzi diagnozowania i analizowania konfliktów, Poprzez uczestnictwo w grach symulacyjnych rozwijać będą umiejętności świadomego zarządzania swoimi zachowaniami, komunikowania się oraz budowania konsensu w kontekście istotnych różnic interesów.

Literatura:

D.Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Poznań 2012,fragm.

E. de Bono, Myślenie lateralne. Idee na przekór schematom, Wydawnictwo Sensus, Warszawa 2008

Podejmowanie właściwych decyzji (2008), Harvard Business Review, Gliwice: Wydawnictwo Helion

T. Tyszka, Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000, fragm.

A. Dąbrowski, A. Schumann, J.Woleński, Podejmowanie decyzji: pojęcia, teorie, kontrowersje, Kraków: Copernicus Center Press, 2015

R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, Gdańsk 1994

R.Fisher, W.Ury, B.Patton, Dochodząc do TAK, PWE, Warszawa 1997

M.Deutsch, Subjective Features of Conflict Resolution: Psychological, Social and Cultural Influences, w: Vayrynen Raimo (red.), New Directions in Conflict Theory – Conflict Resolution and Conflict Transformation, ISSRC, SAGE Publ, 1991, s 26 – 56

J.P.Folger, M.S.Poole, R.K.Stutman, Working Through Conflict, roz. 7 (Doing Conflict: Styles, Strategies and Tactics), Longman, 1997, s.183-203

R.Fisher, D.Shapiro, Emocje w negocjacjach, Wyd. Jacek Santorski, 2009

J. Haidt, Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka, Smak Słowa, 2012, fragm.

G. Lakoff, Moral Politics. How Liberals and Conservatives Think, The University of Chiacago Press, 2016, fragm.

J-W.Mueller, Co to jest populizm?, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2017

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć Studentka lub Student:

• potrafi właściwie dobierać sposób rozwiązywania problemu do jego charakteru, wagi i spodziewanych konsekwencji,

• potrafi określać cel, jaki chce osiągnąć, zanim przejdzie do fazy analizowania informacji oraz poszukiwania właściwych rozwiązań,

• potrafi aktywnie poszukiwać, gromadzić i analizować informacje dotyczące sytuacji decyzyjnej, zanim przejdzie do fazy poszukiwania właściwych rozwiązań

• posiada wiedzę na temat heurystyk i błędów poznawczych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu konfliktów i potrafi rozpoznawać typowe zagrożenia prowadzące do przewidywalnych odchyleń od racjonalności,

• zna i potrafi zastosować strategie i techniki wspierające proces podejmowania decyzji

• posiada wiedzę dotyczącą źródeł konfliktów pomiędzy jednostkami oraz wewnątrz i między grupami

• zna mechanizmy psychologiczne i społeczne wpływające na wystąpienie i przebieg sytuacji konfliktowych

• potrafi dokonać pogłębionej analizy sytuacji konfliktowych w oparciu o wybrane koncepcje teoretyczne

• rozumie rolę emocji w przebiegu konfliktów i potrafi skutecznie działać pomimo własnych emocji i wobec emocji drugiej strony

• zna główne strategie rozwiązywania konfliktów i potrafi wskazać ich użyteczność w konkretnych sytuacjach

• potrafi skutecznie komunikować się w celu rozwiązania problemu i osiągnięcia porozumienia

• potrafi znajdować obszary możliwych wymian między stronami o sprzecznych interesach

• potrafi tworzyć warunki do wypracowywania rozwiązań integratywnych

• rozumie, jak kształtują się wartości, w tym przekonania polityczne i w jaki sposób fundamenty moralne wpływają na postrzeganie i komunikację w sytuacjach problemowych

• potrafi współpracować z innymi w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów, także w sytuacjach istotnych różnic interesów

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach (udział w dyskusjach i grach symulacyjnych) oraz egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 60 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Gójska
Prowadzący grup: Agata Gójska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Warsztaty - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)