Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna z elementami demografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-21PSDZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna z elementami demografii
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obligatoryjne dla II roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest wprowadzenie w podstawowe problemy społeczne i zagadnienia polityki społecznej - jej cele, zakres, metody, środki. Wyjaśnienie podstawowych zasad, kierunków i zakresów działania oraz roli polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Pełny opis:

1. Zagadnienia ogólne polityki społecznej: wartości, cele, zakres, geneza, metody i narzędzia. 2.Geneza polityki społeczne. Metody i narzędzia polityki społecznej. Pomiar zjawisk i procesów (system mierników, wskaźników i norm). 3. Uwarunkowania rozwoju polityki społecznej. 4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy polityki społecznej. 5.Polityka ludnościowa. Typy polityki ludnościowej. Narzędzia i środki polityki ludnościowej oraz jej podmioty. Uwarunkowania ludnościowe polityki społecznej. 6. Polityka społeczna wobec rodziny. 7. Polityka kształtowania dochodów i warunków bytu materialnego ludności i poszczególnych grup społecznych.. Kształtowanie i ochrona dochodów uboższych grup ludności. 8. Ubóstwo. Definicje i pomiar ubóstwa. Czynniki i warunki powodujące ubóstwo. Programy i środki polityki społecznej przeciwdziałające ubóstwu. Skrajne przejawy ubóstwa. 9. Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu grup słabszych. 10.Polityka zatrudnienia i ochrona pracy. Ekonomiczne i społeczne warunki i czynniki rozwoju zatrudnienia i rynku pracy. Bezrobocie. Wynagrodzenie za pracę i jego rola. Ochrona pracy. 11. Polityka edukacyjna i kulturalna. 12. Polityka społeczna w zakresie zabezpieczenia społecznego: ubezpieczenia społeczne, świadczenia rodzinne, ochrona zdrowia, pomoc społeczna. 13. Kształtowanie ładu społecznego. 14. Problemy i dylematy integracji polityki społecznej w Unii Europejskiej.

Literatura:

(Każdy student może sobie dowolnie wybrać literaturę przedmiotu - obowiązuje natomiast zakres materiału podany w niniejszym programie oraz program realizowany podczas ćwiczeń): Barr N. Ekonomika polityki społecznej, Wyd. AE, Poznań 1993, Elementy systemu zabezpieczenia społecznego w warunkach społecznej gospodarki rynkowej. Przykład RFN, GVG 1994, Esping-Andersen G., The Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge1996, Księżopolski M., Polityka społeczna. Wybrane problemy porównań międzynarodowych, Katowice 1999, Podstawowe akty wspólnot europejskich w dziedzinie ochrony społecznej, cz. I i cz. II, Warszawa 1998, Polityka społeczna, Materiały do studiowania, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Red. A.Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżopolski, Warszawa 1997, Polska a Europa. procesy demograficzne u progu XXI wieku, red. Z. Strzelecki, A. Ochocki , Warszawa 2001, Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, red. B. Balcerzk-Paradowska, Warszawa 2003, Raporty o rozwoju społecznym Polski (z lat 1998 - 2005), wyd. UNDP Warszawa, (dostępne w Internecie: ww.undp.org.pl), Ryfkin J., Koniec pracy, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2001, Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej, Red. K. Wódz, K. Piątek, Toruń 2004, Stiglitz J.T., Globalizacja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce, red. D. Graniewska, Warszawa 2004, Uścińska Gertruda, Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005, Wokół teorii polityki społecznej, red. B. Rysz Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska, Warszawa 2003, Wybrane problemy pracy socjalnej, Warszawa 1996 (M. Rymsza, Modele polityki społecznej w teorii i praktyce, Podstawowe dokumenty Rady Europy z dziedziny polityki społecznej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 1997 . Czasopisma (roczniki z ostatnich 3 lat): Polityka Społeczna Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Wiadomości Statystyczne, Praca Socjalna, Journal of European Social Policy ,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Rymsza
Prowadzący grup: Mariola Racław, Marek Rymsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)