Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ADI: Zachowania wyborcze Polaków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-ADI-ZWPOL
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: ADI: Zachowania wyborcze Polaków
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Statystyczny niezbędnik socjologa" (lub kursowi o podobnym zakresie ukończonemu w czasie studiów licencjackich)


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują do analizy danych socjologicznych na poziomie ponadpodstawowym. Zajęcia są zorientowane na analizę zachowań wyborczych przy użyciu zróżnicowanych danych społecznych: danych zastanych (wyborczych) i sondaży wyborczych (PGSW i CBOS). Problemowa struktura zajęć jest przygotowaniem do samodzielnej analizy danych, przydatnych w pracy analityka. Problemy badawcze: 1) formowanie się preferencji wyborczych z wykorzystaniem danych zastanych, 2) analiza wyników wyborów w układzie przestrzennym (dane PKW), 3) zmiany w czasie postaw społecznych, 4) analiza braków danych i nie uczestnictwa, 5) tworzenie typologii (analiza skupień i analiza czynnikowa), 6) budowa modeli wyjaśniających, 7) wyjaśnianie – modele przyczynowe (regresja liniowa), 8) raport z analizy problemowej danych: postawienie problemu i jego wyjaśnienie. Pokazuje umiejętność prezentacji analizy danych sondażowych: jego struktury i sposobu prezentacji danych i zależności zorientowanych na odbiorcę.

Pełny opis:

Zajęcia przygotowują do analizy danych socjologicznych na poziomie ponadpodstawowym. Zajęcia są prowadzone w pracowni komputerowej przy wykorzystaniu pakietu obliczeniowego SPSS i przy wykorzystaniu różnego typu danych. Zajęcia są zorientowane na analizę zachowań wyborczych przy użyciu zróżnicowanych danych społecznych: danych zastanych (wyborczych), wyników sondaży CBOS i sondaży wyborczych (PGSW i CBOS). Problemowa struktura zajęć jest przygotowaniem do samodzielnej analizy danych na poziomie ponadpodstawowym, przydatnych w pracach zaliczeniowych i magisterskich. Problemy badawcze: 1) formowanie się preferencji wyborczych (opis sytuacji społecznej z wykorzystaniem danych zastanych i konstrukcja prostych wskaźników), 2) uwarunkowania opinii i podstawowe jej determinanty (mierniki dwuzmiennowe), (3) analiza wyników wyborów w układzie przestrzennym (dane urzędowe PKW, analiza eksploracyjna danych), 4) zmiany w czasie postaw społecznych (analiza zmian i przepływów), 5) analiza braków danych i nie uczestnictwa, 5) tworzenie typologii (analiza skupień i analiza czynnikowa), 6) budowa modeli wyjaśniających (typologie przyczyn: model ekonomiczny, model bliskości – przestrzenny, zachowania kolektywne), 7) wyjaśnianie – modele przyczynowe (regresja liniowa i logistyczna: dobór zmiennych i interpretacja wyników), 8) zajęcia przygotowujące do raportu z analizy problemowej danych: postawienie problemu i jego wyjaśnienie. Pokazuje umiejętność prezentacji analizy danych sondażowych: jego struktury, sposobu prezentacji danych i zależności zorientowanych na odbiorcę.

Literatura:

Metody statystyczne: Górniak Jarosław, Wachnicki Janusz, Pierwsze kroki w analizie danych, SPSS Polska, Kraków 2000; Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003; Ferguson George, Takane Yoshio. Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa, 1999: PWN. Badania wyborcze: Grabowska M., Podział postkomunistyczny, Scholar, warszawa 2004, Raciborski J., Polskie wybory, Scholar, Warszawa 1997, D. Russell, H. Klingemann, red., Zachowania polityczne, PWN, 2010, Markowski R., M. Cześnik, M. Kotnarowski, Demokracja – gospodarka – polityka. Perspektywa polskiego wyborcy, Scholar Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

K_W07 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania

K_W08 jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych

K_W09 wie jak zaplanować i zrealizować złożone ilościowe i jakościowe badania empiryczne; ma świadomość konsekwencji metodologicznych wyborów

K_U04 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji

K_U05 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_U06 potrafi posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do analizy danych, korzystając z jego zaawansowanych funkcji

K_U10 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym, również z wykorzystaniem nowych technologii

K_K03 potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje na temat zjawisk społecznych, łącznie z danymi pozyskanymi w Internecie

K_K04 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K10 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczania: obecność na zajęciach (maxi przygotowanie raportu w oparciu o dane. Uczestnicy dostaną wskazówki do pisania raportu.

Obecność na zajęciach. Usprawiedliwione nieobecności - trzy. Zasady zaliczania: obecność na zajęciach i praca pisemna (raport). Przygotowaniem do raportu są specjalne zajęcia i wskazówki do pisania. W przypadku oceny niedostatecznej lub niesatysfakcjonującej oceny pracę można poprawiać. Kryteria oceny - poprawne wykorzystywanie statystyki, przygotowanie raportu zgodnie ze wskazówkami i zaprezentowanie umiejętności nabytych w trakcie zajęć, w przypadku prac na ocenę bardzo dobrą - oczekiwany jest wartościowy pomysł analityczny.

Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (30h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (czytanie lektur, sporządzanie notatek, praca zespołowa) - 4h oraz czas konieczny do przygotowania się do finalnego zaliczenia (napisania raportu) - 10h.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Bartkowski
Prowadzący grup: Jerzy Bartkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Bartkowski
Prowadzący grup: Jerzy Bartkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)