Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ADJ: Maxqda w badaniach jakościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-ADJ-2MAX
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: ADJ: Maxqda w badaniach jakościowych
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu metodologii badań jakościowych, znajomość języka angielskiego umożliwiająca lekturę tekstów metodologicznych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć będzie praktyczna nauka zastosowania programu MAXQDA do jakościowej analizy danych. Uczestnicy poznają sposoby pracy z programem podczas jakościowej analizy treści z różnych źródeł: wywiadów, materiałów wizualnych, materiałów prasowych, treści internetowych (Twitter, strony internetowe, etc.). Studenci poznają zastosowanie kluczowych funkcji programu do przeprowadzenia takich analiz krok po kroku. Zdobyte w ten sposób umiejętności będą mogły zostać wykorzystane zarówno w naukowych, jak i komercyjnych badaniach społecznych.

Pełny opis:

Celem kursu będzie praktyczna nauka zastosowania programu MAXQDA do jakościowej analizy treści i materiałów wizualnych. Uczestnicy kursu poznają najważniejsze funkcje programu pomocne w samej analizie, jak i różne możliwości zastosowania tych funkcji do analizy różnego typu materiałów, m.in. wywiadów, materiałów wizualnych, materiałów prasowych, treści internetowych (Twitter, strony internetowe, etc.). Przedstawione zostaną możliwości łączenia analiz różnorodnych materiałów, a także ograniczenia w zastosowaniu MAXQDA i potencjalne problemy metodologiczne, w tym związane z pracą zespołową. Studenci poznają zastosowanie kluczowych funkcji programu do przeprowadzenia takich analiz krok po kroku. Uczestnicy zapoznają się również z oferowanymi przez program narzędziami do analizy ilościowej i do wizualizacji danych (np. powiązań między kodami, chmury kodów, etc.). Zdobyte w ten sposób umiejętności będą mogły zostać wykorzystane zarówno w naukowych, jak i komercyjnych badaniach społecznych.

W ramach kursu, studenci będą pracować przy komputerach, a także pracować w domu. Oddane zadania domowe (np. zakodowanie fragmentu tekstu, przygotowanie wizualizacji materiałów) będą podstawą do zaliczenia zajęć. Zadań takich będzie w semestrze min. 5.

Efektem końcowym zajęć będą prezentacje zespołów badawczych, omawiające przebieg i wyniki analizy.

Literatura:

Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2019). Analyzing qualitative data with MAXQDA: Text, audio, and video. Springer.

Niedbalski, J. (2014). Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych. Zastosowanie oprogramowania NVivo i Atlas.ti w projektach badawczych opartych na metodologii teorii ugruntowanej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/7969-060-2

Efekty uczenia się:

K_W07 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania

K_W08 jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych

K_W09 wie jak zaplanować i zrealizować złożone ilościowe i jakościowe badania empiryczne; ma świadomość konsekwencji metodologicznych wyborów

K_U04 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji

K_U05 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_U06 potrafi posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do analizy danych, korzystając z jego zaawansowanych funkcji

K_U10 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym

K_K03 potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje na temat zjawisk społecznych

K_K04 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K10 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, przygotowanie zadań domowych w formie plików MAXQDA lub eksportów (min. 5 w czasie kursu). Zadania domowe będą wymagały wykorzystania wiedzy zdobytej na zajęciach, np. zakodowania fragmentu tekstu, wizualizacji danych, etc.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:2

Zasady zaliczania poprawkowego: takie same jak w I terminie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kołodziejska
Prowadzący grup: Marta Kołodziejska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)