Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Deliberacje i sondaż deliberatywny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-JIS-DELiSD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Deliberacje i sondaż deliberatywny
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie tekstów w tym języku.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom pojęcia deliberacji jako specyficznej formy komunikacji, w kontekście praktyki rozwiązywania problemów społecznych. Poddamy analizie studia przypadku zastosowania metody Sondażu Deliberatywnego w odniesieniu do decyzji podejmowanych na różnych szczeblach władzy w odniesieniu do zróżnicowanych zagadnień. W szczególności rozważymy praktyczne implikacje norm deliberacji i wyzwania, które wiążą się z ich przestrzeganiem.

Pełny opis:

Podczas zajęć zdefiniujemy deliberację, jako specyficzną formę komunikacji społecznej, określimy warunki jej sprzyjające, zarówno pod względem normatywnym, jak i praktycznym, w odniesieniu do polskiego kontekstu.

Spotkania będą obejmować:

(1) dyskusje nad tekstami wprowadzającymi do problematyki deliberacji, konsultacji społecznych i Sondażu Deliberatywnego,

(2) przegląd studiów przypadku dotyczących zastosowania deliberacji w rozwiązywaniu problemów społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym,

(3) ocenę struktury i zawartości materiałów informacyjnych otrzymywanych przez uczestników deliberacji, m.in. ze względu na ich bezstronność,

(4) dyskusję nad poszczególnymi normami deliberacji w odniesieniu do elementów procedury Sondażu deliberatywnego.

Literatura:

Bächtiger, A., Parkinson, J. (2019). Mapping and Measuring Deliberation. Towards a New Deliberative Quality. Oxford: Oxford University Press.

Bächtiger, A., Dryzek, J.S., Mansbridge, J., Warren, M. (2018). The Oxford Handbook of Deliberative Democracy. Oxford: Oxford University Press.

Barisione M., (2012). “Framing a Deliberation. Deliberative Democracy and the Challenge of Framing Processes”, Journal of Public Deliberation 8(1). doi: https://doi.org/10.16997/jdd.124

Coleman, S., Przybylska, A., and Sintomer, Y. (red.) (2015). Deliberation and Democracy: Innovative Processes and Institutions. Frankfurt: Peter Lang Publishing.

Grönlund, K., Bächtiger, A. & Setälä, M. (2014). Deliberative Mini-Publics - Involving Citizens in the Democratic Process.

Juchacz, P. (2002). “Idea demokracji deliberatywnej”, w: M. N. Jakubowski et al. Indywidualizm, wspólnotowość, polityka. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 147-162.

Kaner, S. et al. (2007). “Facilitator’s Guide to Participatory Decision-Making”. John Wiley & Son, Inc.

Przybylska, A. (2015). „Znaczenie badań ewaluacyjnych w projektach o charakterze interwencji socjologicznej. Refleksja nad wynikami sondażu deliberatywnego w Poznaniu”, w: M. Lewicki et al. Socjologia uspołecznienia. Warszawa: Scholar, s. 302-317.

Wesołowska, E. (2013). Potencjały i Bariery Urzeczywistniania Deliberacji w Polskich Warunkach Kulturowych/Potentials and Obstacles for Implementing Deliberative Debates on Polish Cultural Values. Kultura i społeczeństwo, (2).

Zabdyr-Jamróz, M. (2010). Perspektywy sondażu deliberatywnego jako innowacji w polityce zdrowotnej. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, 30-46.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student

ma rozszerzoną wiedzę o

● zależnościach między komunikacją a władzą, zarówno państwową, jak i sprawowaną przez media lub za pośrednictwem dyskursów eksperckich,

● strukturach i instytucjach społecznych, w tym o aspektach komunikacyjnych i dyskursywnych ich funkcjonowania,

● relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi a językowymi oraz społecznymi aspektami budowania tożsamości indywidualnych i grupowych,

● komunikacyjnych i dyskursywnych aspektach powstawania więzi społecznych oraz o konsekwencjach zakłóceń w komunikacji dla trwałości więzi społecznych,

● komunikacyjnych i dyskursywnych uwarunkowań zmian społecznych;

posiada umiejętności z zakresu

● identyfikacji i analizy dyskursów, których funkcją jest kreowanie oraz neutralizacja konfliktów,

● diagnozy problemów w dziedzinie komunikacji międzyludzkiej oraz proponować możliwe rozwiązania;

posiada kompetencje społeczne z zakresu

● współdziałania i pracy w grupie; potrafi dobierać właściwe środki komunikacji do określonych działań,

● przygotowania projektów dotyczących komunikacji i dyskursów społecznych; potrafi przewidywać społeczne skutki swoich działań.

Metody i kryteria oceniania:

● Aktywne uczestnictwo w zajęciach, w tym zadania bieżące (50%)

● Praca zaliczeniowa w postaci eseju (50%)

Możliwe są dwie nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Shin Mazur, Anna Przybylska
Prowadzący grup: Shin Mazur, Anna Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)