Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Conducting Electoral Campaigns in the European and American Context

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-SUM/1/Kamp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Conducting Electoral Campaigns in the European and American Context
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Niezbędna bierna znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie lektur oraz umiejętność rozumienia wyników uzyskanych przy wykorzystaniu podstawowych modeli statystycznych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest analizie prac empirycznych poświęconych kampaniom wyborczym. W trakcie zajęć uczestnicy poznają najważniejsze wymiary rywalizacji politycznej oraz w jaki sposób przekładają się one na strategie wyborcze partii i kandydatów.

Punktem wyjścia do dyskusji będą teorie podziałów społecznych oraz więzi między elektoratem a jego politycznymi reprezentantami.

Celem seminarium jest rozważenie z jednej strony, w jaki sposób kontekst społeczny determinuje przebieg kampanii wyborczych a zarazem czy, jak i w jakim stopniu strategie prowadzenia kampanii wpływają na wyniki wyborów. Ponadto przedmiotem seminarium będzie także analiza konstrukcji współczesnego tekstu naukowego pod kątem wykorzystania tego schematu w przygotowaniu prac magisterskich.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia związane z kampanią wyborczą: strategie walki o głosy wyborców, czynniki wpływające na sposób prowadzenia kampanii oraz konsekwencje działań podejmowanych przez partie i kandydatów.

Punktem wyjścia rozważań będzie teoria podziałów socjopolitycznych oraz więzi między elektoratem a partiami: programowych, klientelistycznych oraz charyzmatycznych.

Po zbudowaniu ramy teoretycznej przystąpimy do analizy czynników wpływających na prowadzenie kampanii wyborczych takich, jak systemy wyborcze, modele ustrojowe, regulacje dotyczące finansowania partii i kampanii, cechy aktorów politycznych oraz społeczny i gospodarczy kontekst rywalizacji.

Podczas seminarium podejmowana będzie także problematyka konsekwencji (w tym efektywności) różnych strategii prowadzenia kampanii wyborczych, w tym kampanii negatywnej, manipulacji agendą debaty publiczne, także z perspektywy marketingu politycznego.

Podczas lektury prac empirycznych szczegółowej analizie będą poddawane stawiane przez autorów hipotezy, ich operacjonalizacja, schemat badania, źródła i rodzaje danych oraz metody weryfikacji hipotez i kontroli efektów czynników towarzyszących.

Literatura:

• Annusewicz, Olgierd. 2010. Kreowanie wizerunku polityka w sytuacji konfliktu politycznego na przykładzie debat przedwyborczych 2007 roku. Studia Politologiczne 16: 158-183.

• Annusewicz, Olgierd. 2011. Polskie kampanie wyborcze 1989-2011. Od plakatów z Lechem Wałęsą do marketingu 3.0. Studia Politologiczne 22: 105-123.

• Capelli, Sonia. 2012. Using Humor or Fear Appeal The Moderating Role of the Source’s Attractiveness and the Source’s Communication Habits. „Recherche et Applications en Marketing” 27: 21-43.

• Grabowska, Mirosława. 2004. Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, r. I.1 oraz I.2, s. 31-44.

• Parmelee, John H. 2014. The agenda-building function of political tweets. „new media & society” 16 (3): 434-450.

• Rafałowski, Wojciech. 2017. Opisywanie i wyjaśnianie systemu partyjnego. Metody pomiaru. Warszawa: Aspra-JR, r. 1.1 i 1.2. s. 11-18; r. 4.1. s. 146-159.

• Tavits, Margit 2007. Principle vs. Pragmatism: Policy Shifts and Political Competition. American Journal of Political Science 51(1): 151-165.

• Żmigrodzki Marek i Łukasz Wojciechowski. 2011. Polityczna reklama negatywna w Polsce. Zeszyty Naukowe WSEI Administracja 1(1): 101-117.

Efekty uczenia się:

K_W08 posiada pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i mechanizmach podtrzymywania ładu zbiorowego

K_W10 posiada pogłębioną wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym i jego przemianach

K_W16 posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych odnoszących się do problematyki rywalizacji politycznej

K_W21 posiada pogłębioną wiedzę na temat polityki, procesów politycznych na poziomie krajowym oraz uczestnictwa w sferze publicznej

K_U01 potrafi zidentyfikować przyczyny i przewidzieć potencjalne skutki przeszłych i bieżących wydarzeń społecznych. Potrafi formułować krytyczne sądy na temat bieżących i przeszłych wydarzeń społecznych

K_U17 potrafi wskazać związek przeczytanego tekstu naukowego z problemami życia społecznego i ich badaniem

K_U18 potrafi wskazać, w jakich rodzajach badań można wykorzystać czytane przez siebie teksty naukowe

K_K06 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

K_K13 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin obejmujący treści przedstawiane w trakcie zajęć oraz lektury obowiązkowe. Przy ocenie końcowej premiowany jest aktywny udział w dyskusji na zajęciach.

Do godzin przeznaczonych na zajęcia w sali (30h) należy doliczyć czas konieczny do przygotowania się do zajęć (czytanie lektur, sporządzanie notatek, przygotowanie referatu) - 8h oraz czas konieczny do przygotowania się do finalnego zaliczenia (egzaminu) - 20h.

Dwie nieobecności dopuszczalne bez konsekwencji, kolejne dwie podlegają usprawiedliwieniu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)