Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty statystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-WSTAT
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty statystyczne
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Uczestnicy zajęć przeprowadzać będą analizy statystyczne na prostych (najczęściej rzeczywistych) zbiorach danych z badań społecznych lub statystyki publicznej, z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego i pakietu SPSS. Zajęcia ogniskować się będą wokół formułowanych przez prowadzącego pytań badawczych: zadaniem uczestników będzie wskazanie najbardziej użytecznej ze względu na możliwość udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie metody analizy statystycznej, jej przeprowadzenie, interpretacja wyników oraz sformułowanie wniosków. Równolegle, uczestnicy zajęć będą pogłębiali swoją wiedzę w zakresie metod statystycznych omawianych uprzednio w ramach kursu „Wprowadzenie do statystyki”.

Pełny opis:

Uczestnicy zajęć przeprowadzają analizy statystyczne na prostych (najczęściej rzeczywistych) zbiorach danych z badań społecznych lub statystyki publicznej, z wykorzystaniem programów Excel i SPSS. Zajęcia ogniskują się wokół formułowanych przez prowadzącego pytań badawczych: zadaniem uczestników jest wskazanie najbardziej użytecznej ze względu na możliwość udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie metody analizy statystycznej, jej przeprowadzenie, interpretacja wyników oraz sformułowanie wniosków. Uczestnicy zajęć ćwiczą:

- pracę z bazą danych (poznanie struktury i własności bazy danych z badania ilościowego, rodzajów zmiennych i sposobów ich zapisu w bazie danych)

- wyznaczanie, przedstawianie i interpretację rozkładów jednej lub wielu zmiennych w postaci tabelarycznej

- wyznaczanie i interpretację parametrów rozkładu jednej zmiennej, dla różnych skal pomiaru

- wykorzystanie metod regresji średnich, regresji liniowej do analizy zależności między zmiennymi

Zajęcia służą przyswojeniu praktycznych umiejętności związanych z zastosowaniem wiedzy statystycznej do podstawowych analiz danych sondażowych - weryfikacji hipotez i stwierdzania zależności. Umożliwiają studentowi zetknięcie się z typowymi sytuacjami jakie socjolog napotyka przy analizie danych statystycznych. Tematyka zajęć to nauka podstawowych technik analizy i interpretacji danych sondażowych przy użyciu komputerowego oprogramowania. Raport końcowy, będący podsumowaniem, zajęć służy opanowaniu zasad pisania raportu z analizy danych sondażowych.

Literatura:

Literatura:

Lissowski, G., Haman, J., Jasiński, M. Podstawy statystyki dla socjologów (wydanie dowolne), Warszawa: Wydawnictwo SCHOLAR (wybrane fragmenty)

Efekty uczenia się:

K_W13 rozumie na czym polega specyfika analizy socjologicznej

K_W14 wie jak zaplanować i zrealizować proste ilościowe i jakościowe badanie empiryczne

K_W15 posiada podstawową, stosowalną w praktyce wiedzę na temat opisu i wnioskowania statystycznego

K_U07 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę akademicką w praktyce społecznej

K_U08 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu podstawowych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_U09 potrafi zinterpretować proste zjawiska społeczne przy użyciu podstawowych metod statystycznych

K_U10 potrafi posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do analizy danych, korzystając z jego podstawowych funkcji

K_K01 jest gotów skutecznie współpracować z członkami zespołu zadaniowego

K_K07 umie prezentować wyniki swojej pracy badawczej, również z wykorzystaniem nowych technologii

K_K09 zna i przestrzega zasad etyki zawodowej, w tym zasad poszanowania własności intelektualnej

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia zajęć jest raport. Dodatkowo studenci zobligowani są do zaliczenia kolokwium oraz wykonywania krótkich prac zaliczeniowych wykonywanych w trakcie zajęć i/lub w postaci prac domowych (ocenianie ciągle)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 60 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Bartkowski, Agata Komendant-Brodowska
Prowadzący grup: Jerzy Bartkowski, Krzysztof Bulkowski, Agata Komendant-Brodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)