Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy antropologii kulturowej i ewolucyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AZm-L1-6-PAKU
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy antropologii kulturowej i ewolucyjnej
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Antropozoologia (1) międzydziedzinowe studia przyrod.-hum.-społ., 01.10.2022
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład poświęcony będzie omówieniu miejsca człowieka w ożywionym świecie i próbie znalezienia najważniejszych podobieństw i różnic między człowiekiem a innymi zwierzętami oraz podobieństwom i różnicom kulturowym istniejącym w obrębie naszego gatunku. Przewidziana jest również część historyczna, w której pokażemy, jak naukowcy postrzegali nasze miejsce w świecie ożywionym, jak się zmieniało w czasie i dlaczego. Omówione zostaną również najważniejsze współczesne stanowiska w badaniach zróżnicowania kulturowego gatunku ludzkiego oraz współczesne koncepcje dotyczące naszej ewolucji, podkreślająca zarówno wiedzę, co do której mamy już pewien konsensus, jak i koncepcje bardziej kontrowersyjne.

Pełny opis:

Przewidziane są wykłady o nowych perspektywach wynikających z nowych możliwości badawczych, zwłaszcza uwzględniających rewolucję genetyczną, zarówno w odniesieniu do badań ewolucji gatunku ludzkiego, jak i zróżnicowania kulturowego w jego obrębie. Całość będzie pokazana na szerszym tle nauk przyrodniczych (geologii, paleontologii, ewolucjonizmu), bo nasza historia i wyjątkowość ujawnia się dopiero wówczas, gdy postrzegamy ją w takiej szerszej panoramie.

Zakres tematów omawianych na poszczególnych zajęciach znajduje się części opisowej w aktualnym cyklu dydaktycznym:

Literatura:

Szczegółowa literatura przedmiotu zostanie podana przez prowadzącego zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Odniesienie do efektów kształcenia programu studiów:

Wiedza:

Rozumie rolę mediów w kształtowaniu postaw wobec zwierząt

Umiejętności:

Potrafi aktualizować i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności

Kompetencje społeczne

Jest gotów do merytorycznego argumentowania w debatach naukowych i sporach ideologicznych z poszanowaniem odmiennych poglądów

Jest gotów do postępowania zgodnie z kodeksem zasad etycznych pracy naukowej i dobrych obyczajów, z poszanowaniem zdrowia własnego i innych oraz własności intelektualnej

Jest gotów do wykorzystywania umiejętności myślenia dedukcyjnego w analizie zjawisk przyrodniczych i procesów kulturowych

KW_06

KU_08

KK_02, KK_04, KK_09

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin (ustny lub pisemnt)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Chromik, Marcin Ryszkiewicz
Prowadzący grup: Bartłomiej Chromik, Marcin Ryszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)