Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy integracyjne w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L11-PIE
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Procesy integracyjne w Europie
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka dzienne I stopnia I rok 1 semestr ZIMA, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni dysponować odpowiednią wiedzą z zakresu szkoły średniej w ramach przedmiotów: historia powszechna, historia Europy i wiedza o społeczeństwie (WOS).

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z genezą, przebiegiem, rezultatami i perspektywami procesów integracyjnych zachodzących w przeszłości i obecnie na kontynencie europejskim.

Pełny opis:

W ramach konwersatorium prezentowane i analizowane są najpierw w sposób skrótowy zagadnienia wprowadzające do badanej problematyki, dotyczące genezy idei jedności Europy oraz rozmaitych przedsięwzięć integracyjnych podejmowanych na naszym kontynencie na przestrzeni wieków. Zasadniczą część zajęć stanowi bardziej szczegółowa i dogłębna analiza zjawisk integracyjnych w okresie po II wojnie światowej, obejmująca badanie głównych instytucji, modeli, celów, stadiów i zwłaszcza poszczególnych etapów rozwoju oraz funkcjonowania Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej.

Powyższe zagadnienia prezentowane są w ramach następujących grup tematycznych:

1. Geneza procesów integracyjnych w Europie.

2. Współczesne procesy integracyjne:

- charakter instytucji integracji europejskiej,

- stadia procesów integracyjnych,

- modele integracji europejskiej,

- główne etapy integracji europejskiej.

- perspektywy rozwoju integracji europejskiej.

Nakład pracy studenta:

konwersatorium - 30 h

przygotowanie do konwersatorium - 30 h

razem - 60 h

Literatura:

- Adler-Nissen R., Opting out of the European Union: diplomacy, sovereignty and European integration, Cambridge 2014

- Barburska O., Jak jednoczyła się Europa – geneza integracji europejskiej [w:] Unia Europejska - istota, szanse, wyzwania, red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Szczerba-Zawada, A. Masłoń- Oracz, K. Zajączkowski, Warszawa 2018, s. 13-50; dostęp: http://www.pecsa.edu.pl/sites/default/files/docs/AME2_ksiazka.pdf

- Barburska O., Milczarek D., Historia integracji europejskiej w zarysie, Warszawa 2013

- Blair A., The European Union since 1945, Harlow 2010

- Borner S., Eigmuller M., European integration, processes of change and the national experience, Houndmills 2015

- Dinan D., Ever closer union. An Introduction to European Integration, Basingstoke 2010

- Europeistyka w zarysie, red. A. Z. Nowak, D. Milczarek, Warszawa 2006

- Gilbert M., European Integration. A Concise History, Lanham 2012

- Kelemen D., Menon A., Slapin J. B., The European Union: integration and enlargement, Abingdon 2015

- Krasuski J., Europa Zachodnia: Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa 1995

- Landuyt A., European integration between history and new challenges, Bologna 2014

- Łastawski K., Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003

- Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Warszawa 2011

- Marszałek A., Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Łódź 1996

- Milczarek D., Barburska O., Past and Present of European Integration. Poland's Perspective, Warsaw 2015

- Nadolski M., Z dziejów integracji europejskiej, Warszawa 2004

- Nadolski M., Idea integracji europejskiej w: Społeczeństwo i polityka. Zarys wykładu, red. K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2001

- Nelsen B. F., Stubb A. C. G., The European Union: readings on the theory and practice of European integration, Boulder 2014

- Popowicz K., Historia integracji europejskiej, Warszawa 2006

- Wiaderny-Bidzińska K., Polityczna integracja Europy Zachodniej, Toruń-Warszawa 1999

- Wielecki K., Wprowadzenie do problematyki integracji europejskiej, Warszawa 1998

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia student powinien:

w zakresie WIEDZY:

• znać podstawowe składniki pojęcia Europy,

• rozumieć, jaka była geneza idei zjednoczenia Europy,

• posiadać wiedzę dotyczącą głównych etapów europejskich procesów integracyjnych,

• znać zasadnicze uwarunkowania współczesnych zagadnień dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej,

• rozumieć, jakie czynniki mogą określać przyszły kształt zjednoczonej Europy.

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

• umieć wyjaśnić genezę współczesnych procesów integracyjnych w Europie,

• umieć wskazać różnice pomiędzy różnymi modelami integracji europejskiej,

• umieć opisać podstawowe instrumenty i mechanizmy procesów integracyjnych w wymiarze współczesnym i historycznym,

• umieć dokonać analizy informacji naukowej oraz przekazów medialnych dotyczących aktualnych wydarzeń i zjawisk z zakresu funkcjonowania UE.

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

• być samodzielnym w formułowaniu własnych opinii na temat działalności oraz kierunków rozwoju Unii Europejskiej,

• być krytycznym w ocenie różnorodnych przekazów dotyczących wydarzeń w Europie,

• pozostawać otwartym na nieustające i samodzielne poszukiwania wiedzy oraz informacji na temat historii i współczesności zjednoczonej Europy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Na końcową ocenę studenta składa się ewaluacja następujących elementów:

- jego aktywności podczas każdych zajęć i uczestniczenia w dyskusjach inicjowanych na zajęciach,

- przygotowania przez niego prezentacji z wybranego zagadnienia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Barburska, Jadwiga Nadolska
Prowadzący grup: Olga Barburska, Jadwiga Nadolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Barburska, Jadwiga Nadolska
Prowadzący grup: Olga Barburska, Jadwiga Nadolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)