Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dylematy społeczno-kulturowe w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L23-DSKE
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dylematy społeczno-kulturowe w Europie
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka dzienne I stopnia II rok 3 semestr ZIMA, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przedstawienie najważniejszych społecznych i kulturowych kontrowersji, które wyłaniają się w procesach postępującej modernizacji i integracji europejskiej.

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone jest społecznym i kulturowym kontrowersjom, które towarzyszą procesom modernizacji oraz integracji europejskiej. Te dylematy przedstawione będą zarówno w ujęciu teoretycznym, co problemowym. Wśród nich bardzo ważne wydają się pytania o przyszłość europejskiej tożsamości, której liberalne oblicze coraz częściej bywa szkalowane, miejsce praw człowieka czy systemu zabezpieczeń społecznych w europejskich modelach socjalnych. Będziemy tu pytać o najważniejsze problemy i trendy demograficzne, rywalizujące modele pracy i konsekwencje bezrobocia. W tym kontekście istotne będą również wyzwania polityki migracyjnej i związane z tym dylematy wielokulturowości. Niemniej ważne wydają się pytania o miejsce religii we współczesnym świecie, zwłaszcza w kontekście nasilającego się fundamentalizmu religijnego i, z drugiej strony, gwałtownych procesów laicyzacji i sekularyzacji. Celowe są pytania o filozoficzne i etyczne podstawy polityki równościowej lansowanej przez różne grupy i ruchy społeczne (feminizm, ekologizm), często na przekór tradycyjnym wyobrażeniom społecznym i kulturowym lansowanym przez środowiska nacjonalistyczne i populistyczne ruchy „konserwatywnej rewolucji kontrkulturowej”. W tym kontekście pojawiają się pełne napięć pytania o substancję europejskiego dziedzictwa kulturowego, a także aktualność tradycji narodowych.

Literatura:

1. Kołakowski, Leszek. Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą?

2. Bloom , Allan. „Niezapisana karta”, W: Umysł Zamknięty, s. 55-74.

3. Inglis, Fred. „Kultura i postmodernizm: dobro, prawda i piękno” w: Kultura, s. 171-212.

4. Barber, Benjamin. „Dziki kapitalizm a demokracja” w: Dżihad kontra McŚwiat. Muza 1997, s. 302-315.

5. Merta, Tomasz. „Pamięć i Nadzieja”, w: Kostro, Robert, Merta Tomasz (red), Pamięć i odpowiedzialność, Ośrodek Myśli Politycznej, Centrum Konserwatywne, Kraków-Wrocław 2005.

6. Vaidhyanathan, Siva: „To facebook jest problemem” w: Anti Social Media, s. 9-54

7. Scruton, Roger. Lokalne ocieplenie (R.I), w: Zielona Filozofia; jak poważnie myśleć o naszej planecie, ZYSK, s. 13-41.

8. Keppel, Gilles. „Zakończenie” w: Zemsta Boga. Wyd. KP 2010, s. 265-278

9. Scheffer, Paul. „Konstytuuowanie się obywateli świata” w: Druga Ojczyzna_Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010.

10. Simone de Beauvoir. „Kobieta niezależna” (R. XIV) w: Druga Płeć

11. Fitoussi, J_P. Rosanvallon, P. « Repertuar nierówności » w : Czas nowych nierówności, Kraków: ZNAK 2000, s. 65-76.

Efekty uczenia się:

W efekcie kształcenia w ramach wymagań i zakresie merytorycznym przewidzianym dla przedmiotu student

1. w zakresie wiedzy będzie:

- potrafił zidentyfikować i nazwać główne dylematy kulturowe współczesnej Europy w kontekście zjawisk o wymiarze globalnym.

- rozumiał podstawowe koncepcje i pojęcia związane z współczesnymi wyzwaniami społeczno-kulturowymi, przed którymi stoi Europa.

- rozumiał dynamikę współczesnych przemian społeczno-kulturowych w Europie.

- potrafił określić i scharakteryzować główne osie debat społeczno-kulturowych w Europie.

2. w zakresie umiejętności będzie:

- potrafił identyfikować i hierarchizować współczesne zjawiska społeczno-kulturowe w kontekście procesów integracji europejskiej

- potrafił zastosować instrumenty pojęciowe w pracy z tekstami z zakresu literatury przedmiotu

- posiadał umiejętności pozwalające na podjęcie samodzielnej i krytycznej interpretacji tekstu z zakresu literatury przedmiotu

- potrafił zastosować w praktyce i przywołać poznane teorie i wyniki badań naukowych w dyskusji lub pracy pisemnej.

3. w zakresie postawy będzie:

- krytycznie odbierał treści komunikowane w sferze publicznej, ze świadomością potencjalnych lub realnych uproszczeń lub manipulacji obecnych we współczesnym dyskursie publicznym.

- konstruktywnie wykorzystywał treści merytoryczne i poznaną literaturę przedmiotu w dalszych etapach kształcenia akademickiego.

Metody i kryteria oceniania:

Trzy składowe oceny:

1. obecność na zajęciach i aktywność (bieżące przygotowanie do zajęć, znajomość omawianej lektury). Dopuszczalne 2 nieobecności, 3 i 4 nieobecność obowiązkowo do zaliczenia ustnego). Każda nieusprawiedliwiona nieobecność (max.4) powoduje niedopuszczenie do zaliczenie pisemnego i automatyczne otrzymanie oceny niedostatecznej z przedmiotu.

2. Prezentacja postawionego do opracowania zagadnienia

3. Kolokwium lub egzamin

Każda z trzech składowych musi być zaliczona na ocenę pozytywną.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Rakusa-Suszczewski
Prowadzący grup: Mikołaj Rakusa-Suszczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Rakusa-Suszczewski
Prowadzący grup: Mikołaj Rakusa-Suszczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)