Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geologia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-GEO1
Kod Erasmus / ISCED: 07.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geologia I
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W cyklu 15 godzin studenci uczą się podstawowych pojęć z zakresu powierzchniowego kartowania geologicznego i odwzorowania struktur geologicznych na mapie. Wykonują praktyczne ćwiczenia polegające na rysowaniu przekrojów geologicznych z ćwiczebnych map geologicznych. Do przeprowadzenia ćwiczeń służy specjalnie do tego celu przygotowany skrypt geologiczny zawierający wyjaśnienie na blokdiagramach omawianych struktur geologicznych oraz ich odwzorowanie na ćwiczeniowych mapach geologicznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest nauczenie wykonywania przekrojów geologicznych z ćwiczebnych map planisekcyjnych. Omawiane i ćwiczone są następujące struktury geologiczne: budowa płytowa, monoklina, antyklina, fałd, uskoki, różne typy niezgodności geologicznych Do przeprowadzenia ćwiczeń służy skrypt geologiczny z blokdiagramami w/w struktur geologicznych, objaśnieniem podstawowych pojęć i symboli stosowanych na mapach geologicznych oraz ilustrujący sposób odwzorowania w/w struktur geologicznych na mapach planisekcyjnych. Po wstępnym omówieniu problemu przez prowadzącego studenci pod jego kierunkiem samodzielnie wykonują przekroje geologiczne. Studenci powinni mieć na ćwiczeniach własne przybory kreślarskie, jak kątomierz, ekierka, linijka, cyrkiel, ołówek i gumka.

Literatura:

„Materiały do ćwiczeń z geologii dla MSOŚ” – skrypt przygotowany przez zespół prowadzących ćwiczenia.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student umie nazwać struktury geologiczne na mapach geologicznych. Wie co to jest bieg i upad warstw. Rozumie i potrafi odwzorować na mapie i w przekroju budowę płytową, monoklinę, antyklinę, fałd, uskoki i niezgodności. Potrafi omówić budowę geologiczną danego obszaru. Potrafi wykonać przekroje geologiczne z map planisekcyjnych. Potrafi zaprojektować wiercenie w miejscu określonym zadanymi warunkami geologicznymi.

Metody i kryteria oceniania:

I. Student uzyskuje dwie oceny cząstkowe na podstawie dwóch pisemnych kolokwiów przeprowadzonych w trakcie trwania kursu. Składają się one na końcową ocenę zaliczeniową do USOSa. Termin wpisania oceny do USOSA upływa w ostatnim dniu semestru zimowego którego data wynika z Kalendarza Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego (https://www.uw.edu.pl/kalendarz-akademicki/)

II. Na ćwiczeniach dopuszczalne są DWIE nieobecności w semestrze, ale TYLKO JEDNA może być bez usprawiedliwienia lekarskiego.

Opuszczone ćwiczenia – ze zwolnieniem lekarskim lub bez – muszą być uzupełnione we własnym zakresie.

III. Terminy kolokwiów ustalane są osobno z każdą grupą.

KOLOKWIUM 1 obejmuje program ćwiczeń 1-3 zgodnie z numeracją zastosowaną w „Materiałach do ćwiczeń z map i przekrojów dla MSOŚ”. ZALICZENIE KOLOKWIUM 1 na ocenę pozytywną daje preferencję pisania „małej wersji Kolokwium 2”, tj. tylko z ćwiczeń 4-6. Przeciwnie, NIEZALICZENIE KOLOKWIUM 1 sprawia, że trzeba pisać „dużą wersję KOLOKWIUM 2”, tj. obejmującą program ćwiczeń 1-6.

Uzyskanie oceny niedostatecznej z KOLOKWIUM 2 jest równoznaczne z niezaliczeniem ćwiczeń w semestrze zimowym, co jest równoznaczne z wpisaniem oceny niedostatecznej w I terminie do USOSa.

IV. Poprawa oceny niedostatecznej z ćwiczeń przysługuje tylko raz, w II terminie USOS, tj. w terminie sesji poprawkowej która jest zgodna z Kalendarzem Akademicim UW (https://www.uw.edu.pl/kalendarz-akademicki/) na dany rok akademicki. Student poprawia wtedy KOLOKWIUM 2 w tej wersji, której nie zaliczył (tj. Teoria, Rozpoznawanie Skał albo jedno i drugie).

V. Ocena niedostateczna w II terminie USOS oznacza warunkowe uczestnictwo na Praktikum z przedmiotu GEOLOGIA II w kolejnym, letnim semestrze,. Studentowi przysługuje wtedy prawo jednokrotnej poprawy KOLOKWIUM 2 z niezaliczonych ćwiczeń w semestrze zimowym, lecz tylko w wersji dużej, i dopiero na koniec semestru letniego. Warunkiem dopuszczenia do tej poprawy będzie jednak pozytywne zaliczenie cyklu kolokwiów z rozpoznawania skał i minerałów przewidzianych w programie praktikum semestru letniego.

VI. Przypadki losowe, których nie regulują powyższe ustalenia, będą rozstrzygane indywidualnie przez koordynatora ćwiczeń oraz Kierownika MSOŚ.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Głowniak
Prowadzący grup: Ewa Głowniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)